Popis

Ve srovnání se zeměmi EU v ČR chybí vzdělávací a výcviková centra pro dospělé, poskytující obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní docházku, nastoupili do praxe a  z různých důvodů potřebují či požadují v průběhu svého života získat další nebo specializovanou (výjimečně prvotní) kvalifikaci

Kvalita a vyšší dostupnost dalšího profesního vzdělávání bude v rámci opatření posílena rozvojem podpůrných služeb dalšího vzdělávání, zejména informačních a poradenských, které by usnadňovaly orientaci v nabídce, zejména těm, kdo ho nejvíce potřebují, tj. lidem s nízkou kvalifikací či jinak znevýhodněným na trhu práce.

Globální cíl

Fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti

Specifické cíle

 • Vytvořit ucelený systém dalšího profesního vzdělávání a odpovídající regionální infrastrukturu, poskytující další a specializované kvalifikace dospělým občanům s praxí na základě moderních forem, metod a přístupů založených na rozvoji kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce a podporovaný z veřejných rozpočtů
 • Vytvořit podmínky pro založení systému ověřování kvalifikací, získaných v systému dalšího profesního vzdělávání s využitím akreditačního a certifikačního systému propojeného se systémem certifikace počátečního vzdělávání
 • Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity
 • Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů)
 • Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

Cílové skupiny příjemců pomoci

 • MPSV
 • další orgány státní správy
 • kraje a obce
 • vzdělávací a poradenské instituce
 • profesní sdružení
 • zástupci zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů
 • nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

Konečné cílové skupiny pomoci

 • lektoři a konzultanti
 • učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
 • odborníci z výzkumných pracovišť
 • odborníci úřadů práce
 • odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů.

Typy činností pro cílové skupiny

 • založení systému dalšího profesního vzdělávání
 • vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech
 • rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání;
 • rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky
 • vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro toto opatření je Správa služeb zaměstnanosti MPSV. Konečným příjemcem určeným pro implementaci činností zaměřených na založení a rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání, včetně infrastruktury a podpůrných služeb, je Správa služeb zaměstnanosti, resp. její určený odborný útvar. Projekty Konečných uživatelů budou v této části opatření vybírány přímým přidělením prostředků. Kraje jsou Konečnými příjemci určenými pro implementaci části opatření zaměřené na rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v regionech. Projekty Konečných uživatelů zde budou vybírány na základě výzvy k podávání žádostí. Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny budou zejména vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení, zaměstnavatelé a další sociální partneři, odborové svazy, nestátní neziskové organizace.

Spolufinancování

Příspěvek z Evropského sociálního fondu na opatření 3.3 bude 75 % z celkových uznatelných veřejných výdajů. Národní spolufinancování ve výši 25 % bude zajištěno z rozpočtové kapitoly MPSV.