Popis

Opatření směřuje k podpoře konkurenceschopnosti pražských podnikatelských subjektů prostřednictvím rozvoje zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Globální cíl

Zajištění efektivního řízení organizací a  kvalifikované a flexibilní pracovní síly, která by byla zárukou vysoké a stabilní úrovně pražské zaměstnanosti a konkurenceschopnosti pražské ekonomiky.

Specifické cíle

 1. Osvojení si odborných znalostí a dovedností potřebných pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami zaměstnavateli i zaměstnanci, a to s odbornou garancí ze strany profesních sdružení;
 2. Zavedení standardních a transparentních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů v organizacích;
 3. Využívání nových forem zaměstnávání;
 4. Zlepšení úrovně informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů budováním specializovaných informačních a poradenských center a jejich partnerských vazeb;
 5. Certifikace personálu i podniků podle norem uznatelných na evropské úrovni, orientace na kvalitu;
 6. Rozvoj vzdělávacích programů ve vazbě na vstup do EU, především pro malé podnikatele;
 7. Implementace programů spolupráce malých a velkých podniků v regionu.

Typy činností

 • Podpora podnikatelů, zejména z malých a středních podniků
 • Zakládání a rozvoj malých a středních podniků
 • Podpora vzdělávání
 • Podpora rozvoje odborových organizací, profesních asociací a obchodních komor

Cílové skupiny

Zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé), zaměstnanci, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení, odborové organizace, členové uvedených organizací

Implementační uspořádání

Část opatření 4.1, naplňující specifické cíle 1, 2, 3, 5 (cca 60% finančních prostředků):
Zprostředkujícím subjektem pro část opatření 4.1 je Správa služeb zaměstnanosti MPSV.

Konečným příjemcem, určeným Řídícím orgánem, je Úřad práce hlavního města Prahy. Projekty konečných uživatelů za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma).

Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými uživateli budou zejména profesní a podnikatelská sdružení, odborová sdružení, hospodářské komory, zaměstnavatelské svazy a další NNO, vzdělávací instituce veřejné i soukromé, jednotliví podnikatelé a orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace.

Část opatření, naplňující první specifické cíle 4, 6, 7 (cca 40% finančních prostředků):
Tato část opatření bude implementována z úrovně Řídícího orgánu. Projekty konečných příjemců za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma).

Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými příjemci a současně konečnými uživateli budou zejména profesní a podnikatelská sdružení, odborová sdružení, hospodářské komory, zaměstnavatelské svazy a další NNO, vzdělávací instituce veřejné i soukromé, jednotliví podnikatelé a orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace.

Spolufinancování

Na opatření 4.1 je vyčleněno 10,4 % celkového rozpočtu JPD 3, tj. 12 229 022 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 6 114 511 € (50%)
ČR - státní rozpočet 6 114 511 € (50%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 0 €

Kontakty

Řídící orgán - Odbor řízení pomoci z ESF, MPSV
e-mail: esf@mpsv.cz

Zprostředkující subjekt - Správa služeb zaměstnanosti, MPSV
e-mail: ssz@mpsv.cz

Konečný příjemce - Úřad práce hl. m. Prahy
e-mail: esf.ab@up.mpsv.cz