Popis

Toto Opatření by mělo pomoci k tomu, aby spolupráce vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou byla chápana jako klíčová podmínka budoucího ekonomického a sociálního rozvoje. Důraz bude kladen nejenom na vytvoření rovných příležitostí pro všechny skupiny zájemců, ale také na princip udržitelného rozvoje, což je z hlediska zavádění nových technologií velmi významné.

Globální cíl

Globálním cílem tohoto opatření je zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry.

Specifické cíle

 1. Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových technologií, a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti;
 2. Vybudovat základ systému vzdělávání zejména studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, který jim poskytne nezbytné znalosti pro zakládání nových technologicky orientovaných firem;
 3. Vytvořit základ systému vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu, průmyslových podniků a profesních organizací, který jim poskytne odborné znalosti pro řízení inovačního procesu;
 4. Vytvořit a dále rozvíjet informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe;
 5. Rozvíjet společné inovační programy vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry, včetně mechanismů transferu technologií, know-how i odborníků;
 6. Vytvořit v Praze základ fungujícího systému školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů.

Typy činností

 • Vyšší zapojení zaměstnavatelů
 • Motivace vysokých škol a vědeckých pracovišť
 • Zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe
 • Aktivity sloužící k propagaci nových technologií
 • Stáže a odborná příprava personálu
 • Podpora existujících i nových konzultačních firem
 • Podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem
 • Zakládání nových technologických spin-off firem
 • Vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektů

Cílové skupiny

Studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci, řídící pracovníci, zaměstnanci, zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy, NNO.

Implementační uspořádání

Opatření 4.2 bude implementováno z úrovně Řídícího orgánu. Projekty konečných příjemců budou vybírány na základě výzvy k podávání žádostí (grantové schéma).

Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými příjemci a současně konečnými uživateli budou zejména vysoké školy, vědecká pracoviště, školicí instituce, profesní sdružení, NNO, zaměstnavatelé, malé a střední podniky, orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace.

Spolufinancování

Na opatření 4.2 je vyčleněno 10,4 % celkového rozpočtu JPD 3, tj. 12 229 022 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 6 114 511 € (50%)
ČR - státní rozpočet 6 114 511 € (50%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 0 €

Kontakty

Řídící orgán - Odbor řízení pomoci z ESF, MPSV CR
e-mail: esf@mpsv.cz