Programové období 2021-2027

V červnu 2021 schválila Evropská unie balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021–2027.

Jedním z těchto fondů je Evropský sociální fond plus (ESF+), který představuje hlavní nástroj EU pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv. ESF+ nově spojuje následující fondy a programy:

  • Evropský sociální fond (ESF) a Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI),

  • Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a

  • program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Finální verze jednotlivých nařízení včetně bližšího popisu procesu vyjednávání naleznete zde.

Od OPZ k OPZ+

Klíčovým nástrojem pro využívání finančních prostředků z ESF+ v Česku je Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+), který navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

 

 

Příprava OPZ+ 2021-2027

OPZ+ byl připravován v rámci Platformy pro přípravu OPZ+, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OPZ+ a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých specifických cílů byla také využita odborná kapacita tzv. Programových partnerství, tj. platforem zřízených řídicím orgánem za účelem zajištění partnerské spolupráce při implementaci jednotlivých částí stávajícího Operačního programu Zaměstnanost. Celkový počet partnerů zapojených v rámci relevantních Programových partnerství do přípravy OPZ+ přesáhl počet 100.

Popis přípravy OPZ+ včetně zapojení partnerů je uveden přímo v programu, v kapitole 6 Partnerství.

Celková alokace OPZ+ je cca 49 mld. Kč (konečná částka se ještě může měnit v závislosti na jednáních s Evropskou komisí). Téměř polovina této alokace bude věnována na podporu zaměstnanosti, adaptability pracovní síly a rovnosti žen a mužů a přes 40 % celkové alokace bude vyčleněno na aktivity věnované sociálnímu začleňování, financování sociálních služeb a materiální pomoci nejchudším osobám. 

Ucelený návrh OPZ+ včetně hodnot indikátorů a finančních alokací byl ze strany řídicího orgánu dokončen v březnu 2021, poté proběhlo připomínkování v rámci Platformy pro přípravu OPZ+ a vnitřní připomínkové řízení na MPSV. Průběžně pak byly do textu OPZ+ zohledňovány připomínky Evropské komise uplatněné v rámci tzv. neformálního dialogu, který probíhal paralelně spolu s připomínkováním na české straně. V červenci 2021 se uskutečnilo meziresortní připomínkové řízení. Připomínky z meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány a akceptované připomínky byly zapracovány do následující verze OPZ+, která byla předložena vládě ČR ke schválení před oficiálním předložením OPZ+ Evropské komisi. Vláda ČR návrh OPZ+ projednala a schválila na svém zasedání dne 4. října 2021 usnesením č. 856. 

Následně byl OPZ+ předložen Evropské komisi k zahájení formálního vyjednávání. Schválení OPZ+ ze strany EK proběho 3. června 2022