Předávání údajů EK - vysvětlivky

Tabulka Finanční čerpání

Sloupec 1

Číslo priority programu: Priorita 1, 2, 3, 4, 5 je uvedena jako 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05. OPZ+ má v MS2021+ přidělené číslo „3“. Kódy priorit OPZ+ evidované v MS2021 proto před čísla priorit (tak jak jsou uvedena v textu programu) předsazují číslici 3 (např. priorita 1 je v důsledku toho v MS2021+ označena jako 03.01).

Sloupec 2

Specifický cíl, převodní tabulka včetně popisu jednotlivých SC a priorit je k dispozici na stránce Priority a specifické cíle OPZ+.

Sloupec 3

Evropský sociální fond plus pod zkratkou ESF+.

Sloupec 4

Kategorie regionu: méně rozvinuté regiony (MMR), přechodové regiony (PR) a více rozvinuté regiony (VRR). Kategoriemi regionu se rozumí zařazení regionů úrovně NUTS 2 na základě vztahu HDP na obyvatele každého regionu, vyjádřeného ve standardu kupní síly (PPS) a vypočteného na základě údajů Unie za období 2015-2017, k průměru HDP na obyvatele v zemích EU-27 za stejné referenční období. Rozlišují se tři typy kategorií regionu: méně rozvinuté regiony, přechodové regionu a více rozvinuté regiony. Přiřazení relevantní kategorie regionu k jednotlivým regionům NUTS 2 provádí Komise.

Sloupec 5

Základ pro výpočet příspěvku Unie. Je plněn vždy jednou ze dvou daných možností, které odpovídají plnění ze šablony finančního plánu programu.

Sloupec 6

Celkové finanční příděly podle fondu a příspěvku členského státu (v EUR). Představuje celkové alokace (v EUR), posledním údajem je celková alokace za program, nikoliv jen alokace za úrovně programu, kde vykazujeme již realizaci.

Sloupec 7

Míra spolufinancování EU. Je odlišná pro jednotlivé kategorie regionů.

Sloupec 8

Celkové způsobilé náklady vybraných operací (v EUR).

Sloupec 9

Příspěvek z fondů na vybrané operace (v EUR).

Sloupec 10

Podíl celkového finančního přídělu (3) pokrytého vybranými operacemi (v %), jedná se o vzorec.

Sloupec 11

Celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci. Příspěvek z EU fondů je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj, který kumulativně naplňuje následující podmínky: věcná způsobilost, přiměřenost, časová způsobilost, místní způsobilost a vykázání výdaje nebo prokázání dosažení výstupu či výsledku.

Sloupec 12

Podíl celkového finančního přídělu pokrytého způsobilými výdaji vykázanými příjemci (v %), jedná se o vzorec.

Sloupec 13

Počet vybraných operací, jeden projekt dělí podle pro rata do tří kategorií regionů, celkový součet odpovídá počtu projektů. Pro rata poměr mezi jednotlivými kategoriemi regionů je v OPZ+ nastaven shodně vždy pro celou prioritu.

Řádky bez uvedeného SC představují součtové řádky.

 

Tabulka Kategorie intervencí

Sloupec A

Číslo priority: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupec B

Specifický cíl: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce C a D

Vlastnosti výdajů, jedná se o sloučené sloupce do buňky s tímto názvem. Ve sloupci C je generován fond: Evropský sociální fond plus pod zkratkou ESF+. Ve sloupci D je generována kategorie regionu analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce E až L

Dimenze kategorizace, jedná se o sloučené sloupce do buňky s tímto názvem. Jedná se o statistický nástroj EK definovaný v čl. 96 (2) obecného nařízení (CL2013R1303CS0020010.0001_cp 1..1 (europa.eu)) a čl. 8 (2) nařízení o EÚS, který blíže identifikuje charakter operací podporovaných z ESI fondů z hlediska různých aspektů. Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, konkrétně oblast intervence, forma financování, typ území, mechanismus územního plnění, tematický cíl (pouze pro EFRR a FS), vedlejší téma ESF (pouze pro ESF), ekonomická aktivita a lokalizace. Podrobněji viz Příloha I obecného nařízení (Dimenze a kódy pro typy intervencí pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a FST – čl. 22 odst. 5, L_2021231CS.01015901.xml (europa.eu), nebo viz stránka Dimenze a kódy pro typy intervencí pro ESF+ , kde jsou uvedeny pouze kódy relevantní pro ESF+, tj. cíl 4.

Sloupce M až O

Finanční údaje, jedná se o sloučené sloupce do buňky s tímto názvem. Ve sloupci M jsou generovány Celkové způsobilé náklady vybraných operací (v EUR). Ve sloupci N jsou generovány Celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci, analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání. Ve sloupci O je generován Počet vybraných operací analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

 

Tabulka Výstupové indikátory

Sloupec 1

Číslo priority: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 2

Specifický cíl: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 3

Fond: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupec 4

Kategorie regionu: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 5

Kód indikátoru: Každý indikátor má identifikační kód dle Národního číselníku indikátorů (NČI), indikátory dané metodikou Evropské komise mají přidělen ještě EK kód.

Sloupec 6

Název indikátoru: přidělený v souladu s NČI

Sloupec 7

Měrná jednotka: jednotky, v nichž je indikátor měřen

Sloupec 8

Milník (2024): Dílčí cílová hodnota indikátoru stanovená v Programovém dokumentu OPZ+ https://www.esfcr.cz/opz-plus

Sloupce 9

Cíl (2029): Cílová hodnota indikátoru stanovená v Programovém dokumentu OPZ+ (viz výše), v relevantních případech ve členění na muže a ženy.

Sloupce 10

Pokrok v ukazatelích výstupů: Dosažené kumulativní hodnoty indikátorů reportované v půlročních intervalech, v relevantních případech rozdělené na muže a ženy.

Sloupce 11

Míra plnění: Poměr dosažené aktuální kumulativní hodnoty vůči cílové hodnotě indikátoru, v relevantních případech ve členění na muže a ženy, vyjádřeno v procentech.

Sloupec 12

Komentáře

 

Tabulka Výsledkové indikátory

Sloupec 1

Číslo priority: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 2

Specifický cíl: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 3

Fond: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupec 4

Kategorie regionu: analogicky jako v Tabulce Finanční čerpání.

Sloupce 5

Kód indikátoru: analogicky jako v Tabulce Výstupové indikátory

Sloupec 6

Název indikátoru: analogicky jako v Tabulce Výstupové indikátory

Sloupec 7

Ukazatel výstupů použitý jako základ pro stanovení cílů: Výstupový indikátor, na který působí příslušné intervence a který je základem pro vznik výsledkového indikátoru.

Sloupec 8

Měrná jednotka pro ukazatel: Jednotky, v nichž je měřen výstupový indikátor uvedený ve sloupci 7.

Sloupec 9

Měrná jednotka pro cíl: Jednotky, v nichž je měřen výsledkový indikátor reportovaný v tabulce

Sloupce 10

Cíl (2029): analogicky jako v Tabulce Výstupové indikátory

Sloupce 11

Pokrok v ukazatelích výsledků: Dosažené kumulativní hodnoty indikátorů reportované v půlročních intervalech, v relevantních případech rozdělené na muže a ženy.

Sloupec 12

Míra plnění: analogicky jako v Tabulce Výstupové indikátory

Sloupec 13

Komentáře