Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 036 "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 036

Platnost od: 11. 11. 2015 12:00

Platnost do: 9. 12. 2015 14:00

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: 26.1. 2016 bylo schváleno navýšení výzvy na 213 000 000 Kč, tj. podpořeno bude všech 63 žádostí, které úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Tato fáze kontroly již byla ukončena. Žadatelé, kteří byli zařazeni mezi náhradní projekty, budou v nejbližší době osloveni prostřednictvím depeše v IS KP14+.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 10. 11. 2015
 
Aktualizováno: 5. 12. 2016