Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze

Číslo: 036

Platnost od: 11. 11. 2015 00:00

Platnost do: 9. 12. 2015 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 213 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:42

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: 26.1. 2016 bylo schváleno navýšení výzvy na 213 000 000 Kč, tj. podpořeno bude všech 63 žádostí, které úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Tato fáze kontroly již byla ukončena. Žadatelé, kteří byli zařazeni mezi náhradní projekty, budou v nejbližší době osloveni prostřednictvím depeše v IS KP14+.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 11. 11. 2015
 
Aktualizováno: 15. 9. 2017