Zpět

Grafické zpracování, tisk a distribuce manuálu Rukověť starosty

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10675

Název zakázky: Grafické zpracování, tisk a distribuce manuálu Rukověť starosty

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 10. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení místních samospráv ČR

Sídlo zadavatele: Nábřeží 599, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Janem Sedláčkem, tel.: 724 076 338; e-mail: sedlacek@smscr.cz

IČ zadavatele: 751 301 65

DIČ zadavatele: 751 301 65

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Dana Kratochvílová
 • Telefon: 725 866 763
 • E-mail: kratochvilova@smscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 11. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Na Hliništi 1991/5, 586 01 JIHLAVA

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Zajištění grafického zpracování, tisku a distribuce manuálu Rukověť starosty v rámci realizace projektu „Rok v obci“ . Jedná se o sadu 3 brožur s rozdílným obsahem v nákladu 6 000 sad.

 

Distribuována bude vždy 1 sada (3 brožury) do jedné obce 1. typu – tzn. celkem do 5 859 obcí v celé ČR.

 

 

Dílčí plnění: 

 1. Grafické zpracování

Grafické zpracování sady 3 plnobarevných brožur v nákladu 6 000 třídílných sad - připravený textový podklad bude doplněn fotografiemi dodanými zadavatelem, součástí je i zpracování motivu titulní a zadní strany každé brožury v souladu s logem projektu Rok v obci. Každá brožura bude mít odlišný motiv. Součástí grafického zpracování bude také barevné zpracování jednotlivých kapitol a další grafické prvky, které oživí text brožury. Návrh na grafické zpracování bude konzultován se zadavatelem, který provede výběr ze tří jednoduchých námětů pro řešení grafického zpracování.

 

 1. tisk

   

  Výsledný počet stran se může lišit na základě výsledného grafického návrhu. 

Brožura číslo 1

Formát: A5 (na výšku)

Obálka:

Počet stran: 4

Barevnost: 4/0

Barvy: CMYK/-

Papír: Křída mat

Gramáž: min. 300 g/m2

Druh úpravy: Lamino (mat); jednostranná laminace – líc

Vnitřek:

Počet stran: max. 200

Barevnost: 4/4

Barvy: CMYK/CMYK

Papír: Ofset

Gramáž: min. 80 g/m2

Druh úpravy: bez úpravy

Vazba

Drátěná (Twin Wire) po straně 210 mm 

 

 

Brožura číslo 2 

 

Formát: A5 (na výšku) 

Obálka: 

Počet stran: 4 

Barevnost: 4/0 

Barvy: CMYK/-

 Papír: Křída mat 

Gramáž: min. 300 g/m2 

Druh úpravy: Lamino (mat); jednostranná laminace – líc

 

 

Vnitřek: 

Počet stran: max. 100 

Barevnost: 4/4 

Barvy: CMYK/CMYK 

Papír: Ofset 

Gramáž: min. 80 g/m2 

Druh úpravy: bez úpravy

 

Vazba  

Drátěná (Twin Wire) po straně 210 mm 

 

Brožura číslo 3 

 

Formát: A5 (na výšku) 

Obálka: 

Počet stran: 4 

Barevnost: 4/0 

Barvy: CMYK/- 

Papír: Křída mat 

Gramáž: min. 300 g/m2 

Druh úpravy: Lamino (mat); jednostranná laminace – líc 

 

Vnitřek: 

Počet stran: max. 300 

Barevnost: 4/4 

Barvy: CMYK/CMYK 

Papír: Ofset 

Gramáž: min. 80 g/m2 

Druh úpravy: bez úpravy 

 

Vazba  

Drátěná (Twin Wire) po straně 210 mm 

 

 1. Distribuce

   

  Sady brožur budou distribuovány do 5 859 obcí 1. typu v celé ČR. Zbývající výtisky budou doručeny do regionální kanceláře SMS ČR v Jihlavě (Na Hliništi 5, 586 01 Jihlava.) do 29. 11. 2015. Brožury je možné distribuovat i odděleně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1198000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání: 9. 11. 2015 do 10:00 hodin Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem Předpokládaný termín ukončení plnění: 29. 11. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (číselné kritérium)- váha 100 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen 1) splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ, 2) splnit profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ, 3) splnit technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat za dodavatele. V případě smluvního zastoupení musí být předložena plná moc podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dodavatel předloží pouze jednu nabídku v jednom originále a v jedné kopii. Součástí nabídky bude CD s elektronickou verzí nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ, číslo vydání 2.0, s platností od 2. 3. 2015. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a ani se mu dobrovolně nepodřizuje. V textu zadávací dokumentace je na něj nicméně odkazováno, neboť bylo v některých případech postupováno analogicky podle ZVZ.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Revya,s.r.o.
  IČ: 48041254
  DIČ: CZ48041254
  Sídlo: 5. Máje 671, 155 00 Praha 5
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Jan Vyčítal
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: ASTRON studio CZ, s.s.
  IČ: 26751305
  DIČ: CZ26751305
  Sídlo: Green park - Veselská 699, 199 00 Praha 9 - Letňany

 • 3. uchazeč
  Název: STUDIO 5, v.o.s.
  IČ: 63493365
  DIČ: CZ63493365
  Sídlo: Sokolovská 418, 686 01 Uherské Hradiště

 • 4. uchazeč
  Název: AMADORA, s.r.o.
  IČ: 24165395
  DIČ: CZ24165395
  Sídlo: Pobřežní 249, 186 00 Praha 8

Datum ukončení: 10. 11. 2015


 
Uveřejněno: 27. 10. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016