Zpět

Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10672

Název zakázky: Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 10. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Český telekomunikační úřad

Sídlo zadavatele: Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ, 224 004 837, Novakj3@ctu.cz

IČ zadavatele: 70106975

DIČ zadavatele: CZ70106975

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jan Kroj
 • Telefon: 224 004 711
 • E-mail: krojj@ctu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2015 11:07

Místo pro podání nabídek:
Zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET (www.tendermarket.cz). Není-li stanoveno jinak, probíhá komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli elektronicky prostřednictvím tohoto elektronického tržiště.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato opakovaná veřejná zakázka je na základě zrušení části 3 (Školicí blok na téma: Nové přístupy v regulatorním účetnictví) opakovaného výběrového řízení (evidováno v rámci elektronického tržiště TENDERMARKET pod značkou T004/15V/00030523) z důvodu podání nevhodných nabídek zadávána opakovaně (pozn.: příslušná část veřejné zakázky je označena v souladu s původním značením v rámci původního výběrového řízení, v rámci systému elektronického tržiště TENDERMARKET není tato veřejná zakázka dělena na části, neboť předmětem výběrového řízení je pouze jediná část původního výběrového řízení).

Předmětem veřejné zakázky je realizace specializované vzdělávací aktivity, včetně zajištění přípravy, vlastní realizace této aktivity, vyhodnocení výsledků a návrhu optimalizace dalšího cyklu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 105000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín podpisu smluv o dílo je říjen 2015. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Místem plnění veřejné zakázky bude sídlo ČTÚ. Plnění ze smluv o dílo (ve všech částech veřejné zakázky) bude dodavatelem zahájeno po podpisu smlouvy o dílo a splněno nejpozději do 20. listopadu 2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 190 00 Praha 9 - Vysočany

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Doklady k prokázání splnění kvalifikace dokládají dodavatelé v elektronické podobě prostřednictvím e-tržiště jako součást nabídky v prosté kopii. Prokázání kvalifikace v níže požadovaném rozsahu je v rámci nabídky možné ze strany dodavatele učinit formou čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel, se kterým bude uzavírána příslušná smlouva o dílo, bude před jejím uzavřením povinen předložit Zadavateli k prokázání splnění kvalifikace v souladu s čl. VI.6 Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy originály nebo úředně ověřené kopie níže uvedených požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele k uzavření smlouvy, přičemž důsledkem tohoto bude vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ a d) splní technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 odst. 2 písm. a) a e) ZVZ - viz bod 8.4 zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede tyto údaje: Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail:

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Viz příslušná smlouva.

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 18. 12. 2013 č. 981 (dále jen „Pravidla používání elektronických tržišť“) jako otevřená výzva a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ve verzi 2.0 platné od 2. 3. 2015.

Další podmínky:
Dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Veškeré výstupy a jednání budou v českém jazyce. Případné náklady na překlady a tlumočníka hradí dodavatel a musí být součástí nabídkové ceny (tlumočení ze slovenštiny nepožadujeme). Dodavatel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze skutečnosti, že tato veřejná zakázka je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie. Zadavatel nepřipouští subdodavatelské řešení. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu trvání smlouvy uzavřenou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s pojistným plněním ve výši nejméně 200 .000 Kč. Zadavatel si vyhrazuje právo: - před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečně upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky, - oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET, - oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET, - ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, - nehradit náklady dodavatele vyplývající z účasti ve výběrovém řízení, - vyloučit dodavatele z účasti ve výběrovém řízení v případě překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny, - zrušit výběrové řízení.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název:
  prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - účetní poradce
  IČ:
  15895459
  DIČ:
  CZ520107038
  Sídlo:
  U Homolky 16, 150 00 Praha 5
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:
  prof. Ing. Bohumil Král


 

Datum ukončení: 15. 12. 2015


 
Uveřejněno: 7. 10. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016