Zpět

Realizace informační kampaně Právo na dětství

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10151

Název zakázky: Realizace informační kampaně Právo na dětství

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 10. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo zadavatele: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Robin Povšík,náměstek ministryně pro řízení úřadu, tel. +420 221 921 111, e-mail: robin.povsik@mpsv.cz

IČ zadavatele: 00551023

DIČ zadavatele: nepřiděleno

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Jan Beránek
  • Telefon: +420 221 924 085
  • E-mail: jan.beranek@mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 12. 2014 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (podatelna)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci informační kampaně cílů a záměrů transformace systému péče o ohrožené děti v České republice, která je komplexně popsána v Národní strategii ochrany práv dětí s názvem Právo na dětství (dále jen "Národní strategie") a navazujícím Akčním plánu k naplnění Národní strategie pro období let 2012-2015 (dále jen "Akční plán").

Informační kampaň bude cílena a). na odbornou veřejnost a zástupce médií, b). na širokou veřejnost, zejména rodiny s dětmi a děti různých věkových skupin. Podrobná specifikace přemětu plnění je popsána v přílohách zadávací dokumentace č. 2 - Položkový rozpočet a č. 6 - Strategie komunikační kampaně Právo na dětství.

Bližší informace o Národní strategii a Akčním plánu a o průběhu jejich naplňování naleznou uchazeči na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14308.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 15000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
ihned po uzavření smlouvy, do 31.10.2015 (tento termín je limitní)

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena 60%, popis projektového řízení 20%, modelová kampaň 20%; podrobnější popis hodnotících kritérií je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání · Další požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10.

Další podmínky:
Specifikovány v zadávací dokumentaci. Upozornění: Zadávací dokumentace k této VZ a rovněž veškeré případné doplňující informace budou zveřejňovány na profilu zadavatele.


 
Uveřejněno: 14. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016