Zpět

Vision nástroje strojního vidění Cognex

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10643

Název zakázky: Vision nástroje strojního vidění Cognex

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 7. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: VÚTS, a.s.

Sídlo zadavatele: Svárovská 619

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Rozkovec, 485 302 477, pavel.rozkovec@vuts.cz

IČ zadavatele: 46709002

DIČ zadavatele: CZ46709002

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jan Marek
 • Telefon: 608977578
 • E-mail: jan.marek@vuts.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2015 09:00

Místo pro podání nabídek:
VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI, Růžodol 1, 460 01, Liberec XI, Česká Republika.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění odborného vzdělávání s názvem „Vision nástroje strojního vidění Cognex“.
Zakázka spočívá ve školení pro celkem 1 osobu v celkovém rozsahu 24 hodin, v 1 školené skupině s hodinovou dotací 24 hodin pro každou školenou osobu.
Součástí nabídkové ceny jsou i případné školící materiály.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 35000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
17.8. - 31.8. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Území ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku. Požadovaný doklad nesmí být starší 90 dnů a předložen musí být alespoň v prosté kopii. V případě zahraničního uchazeče doloží výpis z obdobné evidence. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Požadovaný doklad nesmí být starší 90 dnů a předložen musí být alespoň v prosté kopii. V případě zahraničního uchazeče doloží výpis z obdobné evidence. c) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který není v likvidaci. Doloženo budiž čestným prohlášením. d) Uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Doloženo budiž čestným prohlášením. e) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který za poslední 3 roky realizoval alespoň 3 zakázky podobného charakteru (školení uživatelů systému Cognex). Každá zakázka musí být alespoň v hodnotě 30 000Kč. Reference musí být zakázkami, které ze 100% uchazeč sám realizoval bez subdodavatelů. Ke každé referenční nabídce musí být uvedeno: Název zadavatele školení, název školení, stručný popis školení, počet školených osob, datum školení, kontakt na zadavatele školení. f) Namísto dokumentů požadovaných v bodě a) – d) lze prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů za předpokladu, že jsou tímto nezpochybnitelně doloženy všechny požadované skutečnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato zakázka je zadána dle dokumentu „Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ“, Identifikační číslo: MAD 99, číslo revize: 10, s platností od 1. 4. 2014.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: APPLIC s.r.o.
  IČ: 44565470
  DIČ: CZ44565470
  Sídlo: Puškinova 445, Liberec 23, 460 08
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jiří Placht
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

 • 3. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

Datum ukončení: 7. 8. 2015


 
Uveřejněno: 27. 7. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016