Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Age management – projekt Mosty“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12677

Název zakázky: „Age management – projekt Mosty“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 3. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hořátev 104, PSČ 28913

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Iva Macková; Ing. Monika Kadeřábková, MBA; Ing. Václav Rakušan. Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.
 • Telefon: +420325545233
 • E-mail: iva.mackova@fresenius-kabi.com

IČ zadavatele: 27238920

DIČ zadavatele: CZ27238920

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Dedek
 • Telefon: +420731610134
 • E-mail: m.dedek@efacz.com

Lhůta pro podání nabídek: 14. 3. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. 289 13 Hořátev 104

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb. Předmět zakázky je rozdělen na 7 částí:

 

I.

Kurzy "Stárnutí v pracovním procesu, mezigenerační komunikace a vedení lidí"
Workshopy na téma Udržení zdravého životního stylu, coupingové strategie a mezigenerační spolupráce "
Individuální a skupinový koučink a mentoring pro liniový management
Individuální a skupinové poradenství pro zaměstnance

II.

Konzultace s odborným terapeutem

 

III.

Semináře prevence onemocnění karpálních tunelů a podobných onemocněních (+ protahovací cviky záda)

 

IV.

Diagnostika onemocnění karpálních tunelů                                                                         
Diagnostika onemocnění zrakových vad

 

V.

Školení Excel

 

VI.

Green Belt školení

 

VII.

Školení základů ovládání automatizovaných zařízení

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1972600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
2. Q 2019 – 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Služby budou poskytovány v místě sídla zadavatele, tj. Hořátev 104, PSČ 28913. Zadavatel si vyhrazuje právo požadované místo poskytování služeb změnit, v takovém případě ponese náklady na případný pronájem prostor a dopravu účastníků.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií kvality:

 

Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH)

50 %

Praxe lektora

50 %

 

Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje předložení nabídky v písemné podobě. Podrobné informace jsou vedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část VI.ICG-Capability s.r.o.sídlem: Marie Podvalové 924/1, 19600 Praha 9IČ: 28935179

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část I.Mgr. Hana Slobodová, sídlem: Kunštátská 1336, 290 01 Poděbrady, IČ: 47524910

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část V. Paul Advisory s.r.o., sídlem: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno, IČ: 05266521

  Datum podpisu smlouvy: 23. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část III. Mgr. Martina Miklovičovásídlem: Třešňová 11728931 BobniceIČ: 88378934

  Datum podpisu smlouvy: 3. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část II. Bc. Jiří Lukavecsídlem: Krchleby, Nová 276, 28802 NymburkIČ: 06285872

  Datum podpisu smlouvy: 18. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 3. 2019
 
Aktualizováno: 14. 7. 2020