Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Centrum Kociánka - vzdělávací aktivity na míru“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12882

Název zakázky: „Centrum Kociánka - vzdělávací aktivity na míru“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 7. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum Kociánka

Sídlo zadavatele: Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Komárek
  • Telefon: +420515504216
  • E-mail: tomas.komarek@kocianka.cz

IČ zadavatele: 00093378

DIČ zadavatele: CZ00093378

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jakub Rýc
  • Telefon: +420777567735
  • E-mail: jakub.ryc@osigeno.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronický nástroj NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky Centra Kociánka - pracoviště Brno a Březejc. Kurzy budou určeny pro pracovníky Centra Kociánky. Jedná se o 110 pracovníku PSS, 10 SP, 20 zdravotníků a vychovatelů, 20 pracovníku z vedení a středního a liniového managementu, z toho bude 80 osob THP. Celkem bude proškoleno 160 osob. Celkem je poptáváno 232 hodin akreditovaného vzdělávání (září 2019 - prosinec 2020).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2019 - 12/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
• Kociánka 93/2, 612 47 Brno (Centrum Kociánka) • Sviny 13, 594 01 Sviny (Pracoviště Březejc)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz. Výzva k podání nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz. Výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě. Viz. Výzva k podání nabídky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 7. 2019
 
Aktualizováno: 31. 7. 2019