Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12731

Název zakázky: „IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ"

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Svaz měst a obcí České republiky

Sídlo zadavatele: 5. května 1640/65 140 00 Praha - Nusle

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Veronika Kučerová
 • Telefon: +420739573346
 • E-mail: veronika.kucerova@qcm.cz

IČ zadavatele: 63113074

DIČ zadavatele: CZ63113074

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Veronika Kučerová
 • Telefon: +420739573346
 • E-mail: veronika.kucerova@qcm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz/)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět a druh veřejné zakázky

Záměrem zadavatele je realizace projektu na podporu efektivní správy měst a obcí formou prezenčního i distančního vzdělávání pracovníků příslušných úřadů. Součástí projektu je dodávka ICT systému pro správu uživatelů (databáze), plánování prezenčních i distančních kurzů včetně přihlašování na tyto kurzy, poskytování výukových materiálů a absolvování testů, zakončených odpovědním formulářem a v některých případech certifikací. Součástí ITC systému je kontrola duplicitních uživatelů, reporting a notifikační nástroj/e.

Cílem tohoto systému je poskytnout komplexní podporu městům a obcím v oblasti vzdělávání tak, aby je nezatěžovaly technické záležitosti související s implementací a provozem systému a pracovníci se mohli věnovat vzdělávání ve svém oboru.

Předmětem dodávky je:

1. Vývoj software na zakázku a provedení zákaznických úprav podle popisu uvedeného v této Výzvě.
2. Provozování cloudového řešení systému pro zadavatele a poskytování komplexní podpory provozu do 30. dubna 2022 v rozsahu provádění údržby provozního prostředí, zálohování systému a dat, poskytování podpory administrátora systému, instalace bezpečnostních a upgradových balíčků systému, řešení incidentů, problémů a obnovy systému, apod.
3. Poskytování analytických, programátorských a kodérských kapacit pro rozvoj systému podle potřeb zadavatele.

Licence na vytvoření, správu a provoz systému jsou již zahrnuty v nabídkové ceně za systém (vč. jeho provozu a správy). Zadavatel nehradí žádné další licence spojené s vytvořením, správou a provozem systému.

Součástí dodávky IT systému je i jeho customizace a zkušební provoz (60 kalendářních dnů od převzetí ke zkušebnímu provozu).

Součástí veřejné zakázky je i úprava systému v době provozu (tj. po pilotním provozu a po období customizace, tedy po konečném předání systému) ve formě osobohodin/člověkohodin („manhours“; tj. úpravy systému po dodání). Celkový počet manhours je 200 hodin.

Důležité prvky systému:

Zásadní pro systém a činnosti v něm prováděné je propojenost a provázanost jednotlivých oblastí tak, aby se data vkládala do systému pouze jednou a systém zároveň upozorňoval na duplicity. Systém musí minimalizovat pracovní úkony pracovníků zadavatele při správě a realizaci vzdělávání v rámci projektu.

Systém musí obsahovat příslušné nástroje, aby mohl být sledován postup a pokrok v rámci projektu (tedy např. počet registrovaných účastníků; počet účastníků, kteří splní dané kritérium – počet hodin školení aj.), tedy systém musí umožnit vytváření reportů a zasílání notifikací. Report se typicky bude týkat průběhu plnění projektu (např. počet účastníků projektu;  počet účastníků, kteří absolvovali školení v celkovém počtu 40 hodin a více apod.), notifikace je pak zaměřena na sledování a kontrolu činností uživatelů a zodpovědných osob. Systém musí obsahovat reporty i na úrovni studenta a lektora. Podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 1.1 a Příloze č. 1.2 Výzvy.

Notifikační nástroj systému musí umět rozesílat notifikace podle času a události. To zahrnuje zejména automatické rozesílání informací prostřednictvím emailové korespondence na dané kontakty (registrace na školení, připomenutí účasti na školení, vyplnění zpětné vazby na školení apod.). Podle zadaných parametrů musí systém umět rozesílat notifikační oznámení na příslušné zodpovědné osoby.

Systém musí umožnit export / import dokumentů ve standardních formátech (pdf, csv, xls, doc, apod.), zejména import / export údajů o uživatelích vč. dávkových registrací (soulad s požadavky vyplývajícími z evropských strukturálních a investičních fondů) a export certifikátů ze školení (generování dokumentu ze šablony do formátu pdf).

Systém musí z důvodu kontroly umožnit také přístup externích subjektů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Sdružení místních samospráv a případně dalších subjektů). Tyto subjekty budou mít omezená práva určená především pro kontrolu možných duplicit uživatelů – osob účastnících se vzdělávání (s ostatními projekty, v nichž se mohou vyskytovat totožné osoby).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1226440,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění: nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, Harmonogram plnění zakázky je uveden v závazných návrzích smluv (Příloha č. 1.1 a Příloha č. 1.2 Výzvy)

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo Zadavatele, popřípadě jiné místo vyplývá-li to z návrhů smluv.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky.

 

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit nejnižší nabídkou cenu. Celková nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět plnění v Kč bez DPH.

 

Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

Dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

 • Technická kvalifikace

Dodavatel zároveň předloží v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných dodávek, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň 2 dodávky obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky:

 Vývoj či implementace IT systému (software) včetně souvisejících provozních služeb po dobu alespoň 12 měsíců s minimálním finančním objemem ve výši 300.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel předloží doklady v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Forma a podoba nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.e-tenders.cz/.  Zadavatel vyžaduje odeslání elektronické nabídky opatřit zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 •  Obsah nabídky

Nabídka účastníka se skládá z návrhu smlouvy o dílo, návrhu servisní smlouvy, čestného prohlášení o splnění kvalifikace a rozpisu ceny plnění.

Účastník řízení vyplní dva návrhy smluv, které jsou přílohami této Výzvy. Účastník řízení do návrhů smluv doplní své identifikační údaje a celkovou nabídkovou cenu v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH.

Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 1.1 Výzvy) byly následující přílohy:

Příloha č. 1 – Popis systému (Technické podmínky)

Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu servisní smlouvy (Příloha č. 1.2 Výzvy) byly následující přílohy:

Příloha č. 1 –  Specifikace servisních služeb (Technické podmínky)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Povinná součást nabídky – rozpis ceny plnění

Dodavatel vyplní nabídkovou cenu tak, že do přílohy č. 2 Výzvy (Rozpis ceny plnění) v připravené tabulce uvede celkovou nabídkovou cenu za dílo dle návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1.1 Výzvy), a dále nabídkovou cenu za 1 měsíc plnění a celkovou nabídkovou cenu za plnění dle návrhu servisní smlouvy (příloha č. 1.2 Výzvy).

Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH.

Dodavatel vyplní Přílohu č. 2 Výzvy – Rozpis ceny plnění. Hodnoty obsažené v připravené tabulce Přílohy č. 2 – Rozpisu ceny plnění jsou rozhodné pro hodnocení nabídek!

(V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v návrzích smluv a v rozpisu ceny plnění, má celková nabídková cena v Kč bez DPH obsažená v Příloze č. 2 - Rozpisu ceny plnění přednost).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.e-tenders.cz/. Zadavatel vyžaduje odeslání elektronické nabídky opatřit zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK https://ezak.e-tenders.cz/) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a přes elektronický nástroj E-ZAK.

Další požadavky na zpracování nabídky:

viz. Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
účinnou verzí Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost ke dni zahájení výběrového řízení. Na toto výběrové řízení se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 609000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Servodata a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25112775

  Datum podpisu smlouvy: 19. 6. 2019

Datum ukončení: 19. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2019
 
Aktualizováno: 21. 6. 2019