Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

"PASPORTY V MIKROREGIONU ODERSKO 2" - PASPORTY BUDOV

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13787

Název zakázky: "PASPORTY V MIKROREGIONU ODERSKO 2" - PASPORTY BUDOV

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 4. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Odersko

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Libuše Králová
 • Telefon: +420725339062
 • E-mail: kralova@odry.cz

IČ zadavatele: 70953201

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Elena Vahalíková
 • Telefon: +420775859248
 • E-mail: vahalikova@odersko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 4. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion Odersko, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů budov pro vybrané obce Mikroregionu Odersko.

Bližší rozsah je uveden v textové části zadávací dokumentace (ZD) a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 990200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozději do 30.11. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, uvedené ve smlouvě o dílo.

Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

 • základní způsobilost
 • profesní způsobilost
 • technickou kvalifikaci

Blíže viz ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz ZD.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Blíže viz ZD.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Blíže viz ZD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Blíže viz ZD.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Blíže viz ZD.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění (verze 13). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 516900.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GEODROM s.r.o., Hlavní Hlavní 133/32, 664 48 Moravany, IČO: 293 05 381

  Datum podpisu smlouvy: 16. 6. 2021

Datum ukončení: 16. 6. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 4. 2021
 
Aktualizováno: 23. 6. 2021