Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

"Vzdělávání zaměstnanců Takeplace - aktivity Měkké a manažerské dovednosti a Specializované IT"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12025

Název zakázky: "Vzdělávání zaměstnanců Takeplace - aktivity Měkké a manažerské dovednosti a Specializované IT"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Takeplace, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Jaroslav Škrabálek MBA
 • Telefon: +420602831830
 • E-mail: skrabalek@takeplace.eu

IČ zadavatele: 29208602

DIČ zadavatele: CZ29208602

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tereza Lacinová
 • Telefon: +420739606026
 • E-mail: lacinova@takeplace.eu

Lhůta pro podání nabídek: 30. 1. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení budou probíhat buď přímo v prostorách zadavatele jako (max. 12 osob), nebo v učebnách poskytovatele služeb s výjimkou hlavního města Prahy. Zadavatel poptává školení pro aktivity „Měkké a manažerské dovednosti“ a „Specializované IT“.

Zadavatel umožňuje vést školení nebo část školení v jiném jazyku, než v českém.

 

a) Přehled vzdělávacích kurzů zahrnutých v aktivitě Měkké a manažerské dovednosti

Výuka 160 hodin (1 hodina a 60 min), závěrečná zkouška, certifikát

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: do 28.2.2019

Vedení a koučink zaměstnanců
Time managament
Postupy výběru zaměstnanců
Vyjednávání a argumentace
Projektové řízení

 

b) Přehled vzdělávacích kurzů zahrnutých v aktivitě Specializované IT

Výuka 2100 hodin (1 hodina a 60 min), závěrečná zkouška, certifikát

Počet zapojených zaměstnanců: 12

Předpokládaný termín realizace: do 28.2.2019

XML schémata
API pro práci s XML v Javě
Efektivní vývoj v Java EE Design Patterns
WebHacking v praxi – Zranitelnosti webových aplikací
PostgreSQL: Všeobecné základy
PostgreSQL: Programování v PL/pgSQL
PostgreSQL: High performace
PostgreSQL: Administrace
PostgreSQL: Zálohování a replikace
LINUX – základy administrace
LINUX – pokročilá administrace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1373780,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 28.2.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

 • doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 • doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

 • čestné prohlášení dodavatele, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz příloha č. 2, vyplní dodavatel)

 • předložením výpisu z evidence rejstříku trestů statutárního zástupce dodavatele

  Dodavatel předloží požadované doklady v podobě kopií. Požadované dokumenty nesmí být při předložení nabídky starší tří měsíců.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle téhož zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Obchodní podmínky a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu 1 k této výzvě. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu za všechny kurzy dohromady, a dále v následujícím členění: detailní položková cenová nabídka pro jednotlivé vzdělávací aktivity dle jednotlivých kurzů uvedených pod body a) a b) uvedených v kapitole Popis (specifikace) předmětu zakázky.

 

Všechny uváděné ceny budou uvedeny v české měně nebo v EUR v členění: cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a cena včetně DPH. Nabídky v EUR (či jiné cizí měně) budou přepočteny kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

 

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat, lze ji navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky zadavatele se řídí smlouvou o dílo, která je přílohou č. 1 této výzvy. Dodavatel je povinen podepsat návrh této smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1354400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): UNIOSO s.r.o.Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5IČ: 03379787Milan Brych - jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 1. 2018
 
Aktualizováno: 5. 2. 2018