Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13205

Název zakázky: 50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: 50 PLUS, z.s.

Sídlo zadavatele: U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. František Janeba
 • Telefon: +420776211677
 • E-mail: janeba@podporovat.eu

IČ zadavatele: 22758941

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Janeba
 • Telefon: +420773929260
 • E-mail: d.janeba@podporovat.eu

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
Korespondenční adresa dodání: 50 PLUS, z.s. U Divadla 49 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro členy 50 PLUS z.s. v rámci projektu OPZ výzva: „Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!, projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010888  „50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů“

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených i otevřených kurzů.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na čtyři části se samostatným plněním:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Zadavatel předpokládá počet kurzů v dílčích částech:

 • Obecné IT – 11x 8h kurz
 • Měkké a manažerské dovednosti – 30x 8h kurz 
 • Jazykové vzdělávání – 5x 40h kurz 
 • Technické a jiné odborné vzdělávání – 20x 40h kurz 

 

Předpokládaná hodnota dílčích částí zakázky byla určena průzkumem trhu následovně:

 • Obecné IT – 112 220,- Kč,
 • Měkké a manažerské dovednosti – 429 632,- Kč,
 • Jazykové vzdělávání – 61 021,- Kč.

Předpokládaná hodnota dílčí části zakázky byla stanovena jako nejvyšší možná částka, protože se na výzvu průzkumu trhu neozvala žádná společnost, pro:

 • Technické a jiné odborné vzdělávání – 232 839,- Kč.

 

Částky jsou uvedeny bez DPH.

 

Možné rámcové obsahové náplně kurzů pro každou dílčí část jsou uvedeny v Příloze č. 1 Seznam kurzů. 

 

Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, dvě, tři a nebo na všechny části veřejné zakázky. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro všechny části veřejné zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Dodavatel se k části výběrového řízení přihlašuje vyplněním nabídkové ceny na krycím listu a přiložením vyplněné smlouvy na danou dílčí část. 

 

Podmínky pro realizaci jednotlivých kurzů jsou uvedeny v Příloze č. 2 Podmínky realizace.

 

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně provedený a dokončený, byl-li řádně realizován za podmínek uvedených ve smlouvě a po předání zpracované dokumentace objednateli dle Přílohy č. 3 Povinná dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 835712,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20.1.2020 – 30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro dílčí části Obecné IT a Měkké a manažerské dovednosti je stanoveno jedno hodnotící kritérium:

Cena za uzavřený kurz.  

 • Dodavatel uvádí maximální cenu za 8h kurz bez DPH. Cena zahrnuje výdaje potřebné pro realizaci kurzů.
 • Cena obsahuje dopravu. Dodavatel nabízí takovou cenu, aby byl schopen realizovat celé plnění v nejvzdálenějším místě realizace. 
 • Cena obsahuje občerstvení v rozsahu 0,5l vody na účastníka a kurz, 2x káva/čaj na účastníka a kurz, 2x sladké pečivo ke kávě/čaji na účastníka a kurz.
 • Cena obsahuje veškeré režie dodavatele, výukové materiály pro účastníky a další náklady spojené s realizací kurzu.
 • Cena neobsahuje nájemné. Protože objednatel nemůže nyní určit místa konání přesněji než na uvedené kraje, bere náklady za pronájem na sebe. 

 

Pro dílčí část Jazykové vzdělávání je stanoveno jedno hodnotící kritérium:

Cena za uzavřený kurz.  

 • Dodavatel uvádí maximální cenu za 40h kurz bez DPH. Cena zahrnuje výdaje, potřebné pro realizaci kurzů. 
 • Cena obsahuje dopravu. Dodavatel nabízí takovou cenu, aby byl schopen realizovat celé plnění v nejvzdálenějším místě realizace. 
 • Cena obsahuje veškeré režie dodavatele, výukové materiály pro účastníky a další náklady spojené s realizací kurzu.
 • Cena neobsahuje nájemné. Protože objednatel nemůže nyní určit místa konání přesněji než na uvedené kraje, bere náklady za pronájem na sebe.

 

Pro dílčí část Technické a jiné odborné vzdělávání je stanoveno jedno hodnotící kritérium:

Cena za otevřený kurz.  

 • Dodavatel uvádí maximální cenu za 40h kurz bez DPH. Cena zahrnuje výdaje, potřebné pro realizaci kurzů.
 • Cena obsahuje veškeré režie dodavatele, výukové materiály pro účastníky a další náklady spojené s realizací kurzu.
 • Cena neobsahuje nájemné. Protože objednatel nemůže nyní určit místa konání přesněji než na uvedené kraje, bere náklady za pronájem na sebe.

 

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Profesní způsobilost podle:
 • § 77 odst.1 ZZVZ Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
 • § 77 odst.2 ZZVZ Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením  výpisu z  živnostenského rejstříku, jehož předmět podnikání odpovídá předmětu zakázky.
 1. Čestné prohlášení, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení - viz. Příloha č. 6

 

Výše uvedené dokumenty se pro účely nabídky předkládají v prosté kopii.

 

Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů bezprostředně před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nabídku sestaví v pořadí:

Krycí list (vzor Příloha č. 5)
Dokumenty prokazující způsobilost a kvalifikaci
Seznam poddodavatelů (vzor Příloha č. 7)
Smlouva o poskytování služeb v jednom vyhotovení(vzor Příloha č. 4a, 4b, 4c)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro dílčí části Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti platí:

cena je stanovena na výuku uzavřeného kurzu v délce trvání 8 hodin (8x 60 min).

 

Pro dílčí část Jazykové vzdělávání platí:

cena je stanovena na výuku uzavřeného kurzu v délce trvání 40 hodin (40x 60 min).

 

Pro dílčí část Technické a jiné odborné vzdělávání platí:

cena je stanovena na výuku otevřeného kurzu v délce trvání 40 hodin (40x 60 min) pro 1 osobu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné formě v originále ve dvou vyhotoveních.Nabídka bude předložena v českém jazyce.Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky.Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po objednateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být objednateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel se bude ve věci vysvětlení zadávacích podmínek obracet na e-mailovou adresu d.janeba@podporovat.eu do předmětu uvede „Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek“

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude doručena výhradně poštovní službou ( Česká pošta apod.) na korespondenční adresu dodání.

Je povoleno plnění prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí být každý poddodavatel schválen objednatelem. Poddodavatele je možné přidávat během realizace zakázky. 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 675574.40

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. David Záhora, Polní Chrčice 4, Kolín 28002, IČ 75958554

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. David Záhora, Polní Chrčice 4, Kolín 28002, IČ 75958554

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. David Záhora, Polní Chrčice 4, Kolín 28002, IČ 75958554

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. David Záhora, Polní Chrčice 4, Kolín 28002, IČ 75958554

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2020

Zrušené části zakázky: -

Datum ukončení: 7. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 1. 2020
 
Aktualizováno: 10. 2. 2020