Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

AFC Servis DC a.s. – podnikové vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13539

Název zakázky: AFC Servis DC a.s. – podnikové vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: AFC Servis DC a.s.

Sídlo zadavatele: Děčín III-Staré Město, Březová 62/137

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Milan Tůma
 • Telefon: +420606688820
 • E-mail: tuma@afcservisdc.cz

IČ zadavatele: 27274691

DIČ zadavatele: CZ27274691

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Žaneta Vašková
 • Telefon: +420775358058
 • E-mail: zaneta.vaskova@pgmc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
PGM Consulting s.r.o., Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

Kód CPV: 80400000-8 – Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na 13 samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části.

 

Předmět plnění veřejné zakázky

Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance firmy AFC Servis DC a.s.

Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Struktura školicích aktivit je vymezena sladěním potřeb zaměstnanců s potřebami společnosti – pro všechny zaměstnance jsou připraveny zdokonalovací kurzy rozšiřující jejich odbornou způsobilost. Obsahově nabízí rozvoj zaměstnanců v oboru jejich činnosti. Zejména kvalitní a včasnou informovanost zaměstnanců o legislativních změnách v oblasti jejich působení a implementace do praxe (podrobný rozpis kurzů k nacenění je v příloze č. 4)

Dílčí část 1 – Obecné IT – uzavřené kurzy

 • MS Office Excel
 • MS Word

Dílčí část 2 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřené kurzy

 • Vyjednávání a argumentace
 • Efektivní komunikace
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Jednání a vyjednávání
 • Konfliktní situace
 • Motivace zaměstnanců
 • Obchodní dovednosti
 • Postupy výběru zaměstnanců
 • Obchodní jednání
 • Týmová spolupráce
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Zvyšování výkonnosti

Dílčí část 3 – Účetní a ekonomické právní kurzy – uzavřené kurzy

 • Novinky v daních a účetnictví
 • Daň z přidané hodnoty
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Ekonomické minimum/základy
 • Kalkulace nákladů

Dílčí část 4 – Technické a jiné odborné vzdělávání – otevřené kurzy

 • Svařování – základní kurzy (elektro)
 • Svařování kurzy dle platné normy (CO)

Dílčí část 5 – Technické a jiné odborné vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu
 • Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

Dílčí část 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Obsluha manipulačních vozíků
 • Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků

Dílčí část 7 – Technické a jiné odborné vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Vazač břemen
 • Opakovací školení vazači

Dílčí část 8 – Technické a jiné odborné - vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Lešenáři
 • Opakovací školení lešenářů

Dílčí část 9  – Technické a jiné odborné - vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Základní kurz obsluhy stavebních strojů
 • Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

Dílčí část 10 - Technické a jiné odborné vzdělávání - uzavřené kurzy

 • Obsluha hydraulické ruky
 • Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk

Dílčí část 11 - Technické a jiné odborné vzdělávání – otevřený kurz

 • Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Dílčí část 12 - Technické a jiné odborné vzdělávání – uzavřený kurz

 • Výškové práce

Dílčí část 13 - Technické a jiné odborné vzdělávání – otevřený kurz

 • Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)

Podmínky a požadavky zadavatele:

 • Součástí plnění je zajištění dokumentace ke vzdělávacímu kurzu – příloha č. 5, a to prezenčních listin, školících (výukových) materiálů a pomůcek, záznamů o školení (zpětná vazba od účastníků) a dokladů o absolvování vzdělávacího kurzu. V případě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo podle zvláštních právních předpisů, u kurzů konaných v zařízeních se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, nebo za účelem splnění normy je dokladem o absolvování kurzu získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování zkoušky).
 • U ostatních vzdělávacích kurzů je dokladem potvrzení o absolvování. Vzor potvrzení o absolvování - tento vzor je pro účastníka zadávacího řízení /dodavatele kurzu závazný. Potvrzení o absolvování u ostatních vzdělávacích kurzů musí povinně obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve Specifických pravidlech.
 • Součástí plnění je dále Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu vč. uvedení školicích (výukových) materiálů a pomůcek (v rozsahu dle Specifických pravidel – příloha č. 6)
 • Otevřeným kurzem je kurz nabízený volně na trhu, skupina účastníků kurzu se obvykle skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz, kurzu se obvykle vedle osob z cílové skupiny účastní jiné osoby z řad jiné veřejnosti.
 • Jednoho uzavřeného vzdělávacího kurzu se může zúčastnit max. 12 osob, a to pouze v rámci projektu.

Výuková hodina odpovídá délce 60 minut.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 893400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
srpen 2020 až červenec 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Děčín III-Staré Město, Březová 62/137 - uzavřené kurzy / Česká republika, mimo Prahy – otevřené kurzy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria:

Nabídky dle Dílčí části plnění  1 - 2 (tzn. Obecné IT a Měkké a manažerské dovednosti) budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Hodnotícími kritérii jsou:

Nabídková cena bez DPH                               -   váha 50 %

Kvalita realizačního týmu                             -   váha 50 %

 

Nabídky dle dílčí části plnění 3 – 13 (účetní, ekonomické a právní kurzy a technické a jiné odborné vzdělávání) budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

V rámci dílčího kritéria a) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou dle této zadávací dokumentace. Způsob hodnocení dílčího kritéria nabídkové ceny:

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to tím způsobem, že hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší podané nabídky k hodnocené nabídce. Nejnižší cenová nabídka tedy vždy obdrží 100 bodů – viz vzorec:

                                                                                                   Při hodnocení nabídek bude použit následující vzorec:
 
                                                                     100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

 

Hodnota nejvhodnější nabídky (nabídky s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH) bude vždy vydělena hodnotou konkrétní, právě hodnocené nabídky a vynásobena celkovou vahou kritéria, čímž zadavatel určí celkový počet bodů získaný nabídkou v daném kritériu.

V rámci dílčího kritéria b) bude zadavatel hodnotit vzdělání a praxi školitelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam podepsán oprávněnou osobou účastníka.

Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

 

Způsob hodnocení:

A) vysokoškolské vzdělání v relevantním směru (pro danou dílčí část předmětu plnění – např. jazykové vzdělávání – VŠ pedagogická, andragogika, apod., účetní, ekonomické a právní kurzy – VŠ ekonomická, právnická apod., technické a jiné odborné vzdělávání – VŠ ekonomická, strojní, elektrotechnická, apod., Vysokoškolský diplom může být nahrazen min. 5 letou praxí v daném oboru předmětu školení. Za splnění tohoto kritéria bude přiděleno 50 bodů. Za nesplnění kritéria bude přiděleno 0 bodů.
B) Délka praxe v daném oboru – min. 5 let praxe – za každý rok navíc 5 bodů – maximum 50 bodů. 5 let a méně praxe – 0 bodů, 15 let praxe 50 bodů

 

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v realizačním týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

- relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel

- kontakty na ověření referencí

 

Dokládání způsobu hodnocení dle bodu A bude na základě kopií vysvědčení z vysokých škol. Zadavatel má právo před podpisem smlouvy s dodavatelem vyžádat originály (ověřené kopie) těchto vysvědčení.

                                                                           Bodová hodnota tohoto kritéria bude určena podle následujícího vzorce:

                                                                               100 *Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřena v procentech

 

Body za ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.

 

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

1.Základní způsobilost

 • Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b )má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d )má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e )je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

 

 • Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c ) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

 • Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

Prokázání základní způsobilosti

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

2.Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii:

 • ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
 • předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – ostatní vzdělávání
 • doklad o odborné způsobilosti na zajištění povinných kvalifikací a zkoušek  

 

3.Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

a) Seznam významných služeb pro každou dílčí část poskytnutých za poslední 3 roky  před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Účastník doloží kromě seznamu i min. 3 osvědčení objednatele o řádném plnění těchto zakázek, kde bude uvedena doba realizace zakázky, hodnota zakázky, název, podpis a kontakt na objednatele.
Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru, která svým zaměřením odpovídají zaměření předmětu plnění příslušné části zakázky a jejichž finanční objem činil min. hodnotu předpokládané zakázky v dané dílčí části:

Dílčí část 1 – Obecné IT

33 600Kč bez DPH

Dílčí část 2 – – Měkké a manažerské dovednosti

262 400 Kč bez DPH

 

 • Doklady prokazující základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
 • Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
 • V případě společné účasti dodavatelů § 82 prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
 • Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob postupuje dodavatel dle § 83 zákona.
 • V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, je dodavatel povinen zadavateli již v nabídce předložit doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
 • Důsledek nesplnění kvalifikace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
 • Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje: název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email adresa), údaje pro hodnocení – krycí list nabídky (příloha č. 1)
 • Doklady prokazující splnění kvalifikace dané části VZ požadovaných zadavatelem
 • Nabídková cena
 • Popis a specifikace nabízeného plnění
 • Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v následujícím členění - cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %,,celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
Účastník je povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě.

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

 

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle předmětu plnění dle přílohy č. 4

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě a v řádně uzavřené obálce.Obálka musí být označena názvem “NEOTEVÍRAT – VZ: AFC Servis DC a.s.. – podnikové vzdělávání + číslo a název části, pro kterou je nabídka podávána“. Uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídky budou doručeny osobně nebo poštou.Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem), které se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele zaneta.vaskova@pgmc.cz nebo PGM Consulting s.r.o., Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty existují, a uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil výzvu k podání nabídek, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel (účastník zadávacího řízení) zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, která je součástí výzvy – příloha č. 3

Účastník je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh smlouvy (Příloha č. 3), účastníci jsou oprávněni doplnit pouze jasně označené údaje pro doplnění.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

Zadavatel doporučuje podat každou nabídku v jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě v českém jazyce a v jedné kopii na datovém nosiči CD ve formátu PDF nebo DOC (toto se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace účastníka). Jednotlivé listy nabídky budou sešity dohromady, a to takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě nebo k manipulaci listů. Jednotlivé listy budou očíslovány vzestupnou řadou, počínaje číslem 1.

Nabídku může podat více dodavatelů společně. V nabídce bude uvedena osoba, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníka při styku se zadavatelem. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyřadí zadavatel tyto nabídky a vyloučí všechny účastníky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 97), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 7. 2020
 
Aktualizováno: 30. 7. 2020