Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management pro Kovolis

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13474

Název zakázky: Age management pro Kovolis

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KOVOLIS HEDVIKOV a.s.

Sídlo zadavatele: Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Miloslav Pavlas, předseda představenstva
  • Telefon: +420469649101
  • E-mail: m.pavlas.dir@kovolis-hedvikov.cz

IČ zadavatele: 61058041

DIČ zadavatele: CZ61058041

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Libuše Veselá
  • Telefon: +420469619110
  • E-mail: l.vesela@kovolis-hedvikov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodavatel je povinen při zpracování nabídky dle této zadávací dokumentace dodržet požadavky zadavatele uvedené v části 1 Obecná část, a to vždy s ohledem na specifika konkrétní části veřejné zakázky uvedenými v příslušné části 2 Zvláštní části této zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka vychází z projektu Age management pro Kovolis, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009485 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/079/0009485 a je spolufinancována z prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu s Pravidly OPZ.

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ“), poptávkové řízení je realizováno jako zakázka malého rozsahu a spolufinancováno z dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/079/0009485 a dle pravidel pro zadávání zakázek dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost OPZ dostupných na www.esfcr.cz.

Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Cílem projektu  Age management pro Kovolis je zavést v naší firmě age management jako způsob řízení s ohledem na rozdílný věk zaměstnanců.  V rámci změny řízení firmy budou zakotveny principy age managementu, které chceme implementovat do komplexní personální strategie.

S ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky by měly být zabezpečovány vzdělávací moduly odlišného obsahu a rozsahu, rozhodl se zadavatel tuto veřejnou zakázku dále rozdělit na čtyři části. S ohledem na skutečnost, že k plnění v rámci jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky bude docházet v různých časových obdobích a v různých vzdělávacích modulech, rozhodl se zadavatel zadat jednotlivé části veřejné zakázky samostatně, přičemž ve vztahu ke každé dílčí části bude uzavřena samostatná smlouva s jedním dodavatelem.

Rozsah a požadavky na jednotlivé části předmětu zakázky jsou stanoveny v příloze č.1 výzvy, k nacenění poskytovaného plnění dodavatelům slouží příloha č. 2

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1371105,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
KOVOLIS HEDVIKOV a.s.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek.

Do hodnocení budou zahrnuty jen ty nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, a které budou posouzeny jako úplné a obsahově odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, nebo které budou neúplné, nebo které nebudou obsahově odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek u všech částí VZ se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů - viz. výzva

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů - viz. výzva

Splnění technických kvalifikačních předpokladů - viz. výzva

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. podmínky výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude dodavatelem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, studijní materiály, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Další požadavky jsou stanoveny ve výzvě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (viz. výzva).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz. výzva).

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V případě požadavku na dodatečné informace bude tento dotaz vznesen na kontaktní osobu.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 17. 12. 2020