Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Agentura práce (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10839

Název zakázky: Agentura práce (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Ústecký kraj

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

IČ zadavatele: 70892156

DIČ zadavatele: ---

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Žaneta Veselá, odd. veřejných zakázek odboru INV;
  • Telefon: 475 657 476
  • E-mail: vesela.z@kr-ustecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Ústecký kraj, Krajský úřad – odbor investiční, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 489300,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 25015150, Ing. Dagmar Prošková

Datum ukončení: 25. 11. 2016

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2016
 
Aktualizováno: 28. 11. 2016