Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 2017

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11034

Název zakázky: Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 2017

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Žaneta Ferdinandová
 • Telefon: +420495817342
 • E-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor sociálních věcí, Mgr. Žaneta Ferdinandová, Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je „Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb“ v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001784, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o kompletní realizaci tematicky zaměřených akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 289890,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
duben 2017 - listopad 2017, více viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část G: Marlin, s.r.o, Města Mayen 1536, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 23. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část A: Marlin, s.r.o, Města Mayen 1536, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část E: Portus Praha z.ú., Uruguayská 178/5, 120 00 Praha, IČ: 26525305

  Datum podpisu smlouvy: 1. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část H: MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z.s., Benecko 202, 512 37 Benecko, IČ: 26998262

  Datum podpisu smlouvy: 5. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část B: Marlin, s.r.o, Města Mayen 1536, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 13. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část C: Marlin, s.r.o, Města Mayen 1536, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 13. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část D: SKOK do života, o.p.s., Brožíkova 451/5, 50012 Hradec Králové, IČ: 27521753

  Datum podpisu smlouvy: 19. 6. 2017

Zrušené části zakázky: Dílčí část F

Datum ukončení: 19. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 3. 2017
 
Aktualizováno: 19. 6. 2017