Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Akreditované vzdělávání zaměstnanců Maskot System

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12582

Název zakázky: Akreditované vzdělávání zaměstnanců Maskot System

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Maskot System s.r.o.

Sídlo zadavatele: Za Mostem 303/8, Němčice, 664 91 Ivančice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Rudolf Skoumal
 • Telefon: +420606530551
 • E-mail: rudolf.skoumal@maskot-system.cz

IČ zadavatele: 06065198

DIČ zadavatele: CZ06065198

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Rudolf Skoumal
 • Telefon: +420606530551
 • E-mail: rudolf.skoumal@maskot-system.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Maskot System s.r.o., Za Mostem 303/8, Němčice, 664 91 Ivančice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity ve společnosti Maskot System.

Minimální délka vzdělávací aktivity: výuka 265,5 hod (délka hodiny 60 min.), zkoušky 35 hod (délka hodiny 60 min.)

Místo realizace vzdělávací aktivity: Za Mostem 303/8, Němčice, 664 91 Ivančice

Počet účastníků: 6 osob

Aktivita zahrnuje následující vzdělávací kurzy:

Obsluha hydraulické ruky

Odborná práce s motorovou pilou a křovinořezem

Vazač břemen

Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Obsluha a údržba čelního nakladače

Podmínkou plnění zakázky je platná akreditace MŠMT na všechny vzdělávací kurzy, a to jak v době podání nabídky, tak i po celou dobu její realizace a ukončení.

Nabídka musí zahrnovat všechny vzdělávací kurzy. Není možno podat dílčí nabídky na jednotlivé vzdělávací kurzy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 310700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
začátek vzdělávání: leden 2019 ukončení vzdělávání: květen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Maskot System s.r.o., Za Mostem 303/8, Němčice, 664 91 Ivančice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – číselné kritérium

  Při hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria nabídková cena použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

  Při hodnocení nabídek u zadavatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty bude hodnocena cena bez daně z přidané hodnoty.

  Vzorec pro hodnocení kritéria cena:

                 Nejnižší předložená nabídková cena

  100 x ------------------------------------------------------------

                 Nabídková cena hodnocené nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku v prosté kopii)

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uchazeč použije čestné prohlášení – příloha č.2 této výzvy.

 • Kopie rozhodnutí o udělení Akreditace MŠMT platná v době podání nabídky a v době trvání zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek.

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedené v příslušené kapitole této výzvy.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele a nápisem „Neotevírat – Akreditované vzdělávání zaměstnanců Maskot System“.

Všechna čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Obsah nabídek:

Krycí list nabídky s uvedením identifikace zakázky a zadavatele, identifikaci a kontaktní údaje dodavatele, celkovou nabídkovou cenu. Dodavatel použije vzor krycího listu, který je uveden v příloze č. 1.
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů. Dodavatel použije vzor, který je uveden v příloze č. 2 této ZD.
Kopie rozhodnutí o udělení Akreditace MŠMT.
Návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel do smlouvy závazně použije přílohu č. 3.
Návrh osnovy vzdělávací aktivity.
Ostatní údaje, které tvoří nabídku – zde může dodavatel uvést další materiály, jako např. popis kurzů, reference, dokumentaci ke kurzům atd.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cen bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dodavatel použije krycí list, který je přílohou č. 1.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje variantní řešení.

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 310700.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Gerbet Training Centre s.r.o.Rybná 716/24 110 00 Praha IČ 04111451

  Datum podpisu smlouvy: 12. 12. 2018

Datum ukončení: 12. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 11. 2018
 
Aktualizováno: 12. 12. 2018