Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13287

Název zakázky: Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Mgr. David Sláma
  • Telefon: +420974816644
  • E-mail: osr@mvcr.cz

IČ zadavatele: 00007064

DIČ zadavatele: CZ00007064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Josef Nový
  • Telefon: +420974816730
  • E-mail: josef.novy@mvcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 4. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Praha

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy celého právního řádu České republiky, která se zaměří zejména na identifikaci dosud platných (formálně předepsaným způsobem nezrušených) právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice v oficiálních publikačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018, avšak které již nejsou používány a nevyvolávají právní účinky, jsou tedy obsoletní. Výstupem z analýzy bude databáze všech právních předpisů obsažených v právním řádu České republiky ve struktuře dle přílohy č. 1 těchto ZP (dále jen „databáze“), databáze tedy bude mít rovněž další funkcionality – bude obsahovat údaje o gestorovi každého právního předpisu, základní identifikaci, zda předpis stanoví práva a povinnosti různým skupinám subjektů, atd.

Informace k veřejné zakázce spolu s přehledem dotazů a Zadávací podmínky jsou dostupné na:

https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-812809212/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-793640678-18361112=191751852/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-793640678-18361112=191751852

https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-812809212/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-793640678-18361112=191751852/ZadavaciDokumentace-793640678-18361112/

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Analýza musí být vyhotovena do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, dílčí plnění pak v termínech uvedených v závazném návrhu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem předávání věcných výstupů plnění je: Česká republika – Ministerstvo vnitra Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v poměru
– 70 % celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci veřejné zakázky,
– 30 % návrh řešení veřejné zakázky.

 

Více viz. Zadávací podmínky čl. 16

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci pro nadlimitní režim. Splněním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
b) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ;
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

 

Více viz. Zadávací podmínky čl. 13

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz. Zadávací podmínky čl. 14

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz. Zadávací podmínky čl. 11

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Žádost o vysvětlení ZP musí být učiněna pouze prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky.Zadavatel případné odpovědi na dotazy či doplnění, úpravy a změny ve veřejné zakázce zveřejní na všech místech, kde byly zveřejněny ZP, způsobem a ve lhůtě v souladu se ZZVZ.více viz. Zadávací podmínky čl. 15

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz. Zadávací podmínky.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikuje ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 2. 2020
 
Aktualizováno: 5. 5. 2020