Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analýza situace bezdomovectví v Praze

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13393

Název zakázky: Analýza situace bezdomovectví v Praze

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr, Ludmila Tomešová, pověřená ředitelka
  • Telefon: +420222586608
  • E-mail: ludmila.tomesova@csspraha.cz

IČ zadavatele: 70878277

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jana Holubová
  • Telefon: +420739284762
  • E-mail: jana.holubova@csspraha.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Centrum sociálních služeb Praha - sekretariát ředitele, Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zpracování analytické studie Předmětem zakázky je zpracování analytické studie o současném stavu a povaze bezdomovectví na území Hlavního města Prahy.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v příloze – Zadávacích podmínkách a v textu návrhu smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení bezprostředně po ukončení zadávacího řízení Zadavatelem stanovený termín dokončení veřejné zakázky: Předběžná verze analýzy musí být předložena zadavateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Vyřešení připomínek k předběžné verzi analýzy nejpozději do 1 měsíce od předložení předběžné verze analýzy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Centrum sociálních služeb Praha - sekretariát ředitele, Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. kritérium:    Nabídková cena v Kč bez DPH                                                60 %

2. kritérium:    Kvalifikace a zkušenosti garanta                                            20 %

3. kritérium:    Kvalifikace a zkušenosti Kvantitativního výzkumníka            10 %

3. kritérium:    Kvalifikace a zkušenosti Kvalitativního výzkumníka               10 %

Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení je podrobně popsán v zadávacích podmínkách.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníka zadávacího řízení doložení:

Základní způsobilosti
Profesní způsobilosti
Technické kvalifikace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou podrobně uvedeny v článku 9. Zadávacích podmínek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou podrobně uvedeny v článku 11.3. Zadávacích podmínek.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou podrobně uvedeny v článku 11.3. Zadávacích podmínek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky pro využití poddodavatelů jsou podrobně uvedeny v čl. 11.5. Zadávacích podmínek
Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou podrobně uvedeny v čl. 11.6. Zadávacích podmínek
Podmínky na předložení údajů a dokumentů nutných k hodnocení nabídek jsou podrobně uvedeny v čl. 12.4. Zadávacích podmínek

Podmínky pro obsah, formu a způsob podání nabídek jsou podrobně uvedeny v čl. 15. Zadávacích podmínek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V zadávacím řízení byla podána pouze jedna nabídka, a nebylo možné nabídky hodnotit podle kritérií kvality.

Datum ukončení: 29. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 4. 2020
 
Aktualizováno: 6. 5. 2020