Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13529

Název zakázky: Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, 586 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Zuzana Melicharová
 • Telefon: +420734285412
 • E-mail: melicharova@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Kraje Vysočina

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování auditů ústavních prvků v sociálních službách (dále „procesních auditů“) mapujících způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života v 6ti organizacích Kraje Vysočina (zadavatele) poskytujících sociální služby. Celkem bude vypracováno 12 auditů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1487000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10/2020 - 4/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
místa poskytování sociálních služeb 6ti zapojených organizací

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Kritérium kvalifikace lze splnit i uvedením URL adresy výpisu z obchodního rejstříku – viz krycí list.

 • seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktní osoby objednatele (dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy).

  Pro prokázání splnění kritéria kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných zakázek vyplývat, že dodavatel realizoval v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 2 zakázky obdobného předmětu plnění, kterou se rozumí zakázka, jejíž součástí bylo provedení procesního auditu v organizacích poskytujících sociální služby. Minimální hodnota plnění každé takové služby činí 500.000,- Kč bez DPH.

 • seznam 3 odborných auditorů (realizační tým dodavatele), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Každá odborná osoba musí být přiřazená ke konkrétní roli v týmu dle dělení níže. Realizační tým sestává z následujících pozic a musí splňovat níže dané podmínky:

  Auditor – garant (zadavatel požaduje 1 garanta)

  Má minimálně 10 osobních zkušeností v oblasti provádění procesních auditů.

  - z toho minimálně 3 zkušenosti musely být provedeny u poskytovatele sociální služby, který prochází procesem transformace pobytových služeb sociální péče nebo u sociální služby, která vznikla v důsledku probíhajících procesů transformace pobytových služeb sociální péče. Za samostatnou zkušenost se považuje každý jednotlivý procesní audit u poskytovatele sociální služby provedený/á buď samostatně, nebo v rámci jedné zakázky.

  Auditor (zadavatel požaduje 2 auditory)

  Má minimálně 5 osobních zkušeností v oblasti provádění procesních auditů Za samostatnou zkušenost se považuje každý jednotlivý procesní audit u poskytovatele sociální služby provedený/á buď samostatně, nebo v rámci jedné zakázky, realizovaný/á v posledních 3 letech ode dne zahájení tohoto zadávacího řízení.

  Ve vztahu ke každé odborné osobě dodavatel předloží informace v rozsahu přílohy č. 2 Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude členěna na následující po sobě jdoucí části:

Část A:            Krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy a případně doklady prokazující oprávnění osoby podepisující nabídku zastupovat dodavatele.

Část B:            Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3.2 této výzvy.

Část C:            Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

Část D:            Elektronická kopie nabídky na záznamovém nosiči (CD, DVD, USB), krycí list ve formátu MS Word (doporučující).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v krycím listu dle přílohy č. 2 této výzvy v korunách českých jako celková částka zahrnující celý předmět veřejné zakázky a všechny činnosti nezbytné k jeho splnění dle obchodních podmínek (příloha č. 3 výzvy). Cena uvedená dodavatelem zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a je cenou nejvýše přípustnou a neměnnou. Celková cena bez DPH nesmí překročit částku uvedenou v čl. 1 výzvy.

Nabídkovou cenou je cena včetně DPH (u neplátců DPH celková cena).

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v krycím listu dle přílohy č. 2 výzvy v této struktuře:

Celková nabídková cena bez DPH

Výše DPH

Celková nabídková cena včetně DPH

 

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Celková cena, včetně poznámky o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

 

V případě, že dodavatel, který není plátcem DPH, se do uzavření smlouvy nebo v průběhu doby plnění stane plátcem DPH, platí, že ceny uvedené ve smlouvě a v položkovém rozpočtu tvořícím její přílohu jsou cenami konečnými včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu - viz. Krycí list.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Dotazy k zadávacím podmínkám (žádost o vysvětlení) je možné zasílat písemnou formou listině nebo elektronicky (e-mailem) kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, žádost však musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví výzvy) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli na adresu či kontaktní e-mail uvedený v záhlaví výzvy. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle tazateli vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele a www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1332000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.se sídlem/místem podnikání:Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy VaryIČO: 26648989

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2020

Datum ukončení: 8. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2020
 
Aktualizováno: 8. 10. 2020