Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Automatizace procesů na MěÚ Orlová

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13884

Název zakázky: Automatizace procesů na MěÚ Orlová

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 8. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Orlová

Sídlo zadavatele: Osvobození 796, 735 14 Orlová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Miroslav Chlubna
  • Telefon: +420596581249
  • E-mail: miroslav.chlubna@muor.cz

IČ zadavatele: 00297577

DIČ zadavatele: CZ00297577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Martina Szotkowská
  • Telefon: +420596581421
  • E-mail: martina.szotkowska@muor.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na 2 části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka na služby je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky zadávána formou zakázky malého rozsahu.

Předmětem zakázky je vyhodnocení procesů, které byly na městském úřadě identifikovány v rámci procesního auditu, zda je lze automatizovat, pronájem licence pro robotickou automatizaci procesů (Robotic Process Automation, dále také „RPA nástroj“) a zprovoznění automatizace tří níže vybraných procesů (podrobný popis v příloze č. 2) v prostředí informačního systému města Orlová.

Část A.

Pronájem licence RPA nástroje, který bude plně kompatibilní s informačním systémem, který je provozován na Městském úřadě Orlová, zejména systémem GINIS.

Část B.

1. Vyhodnocení procesů k automatizaci včetně návrhu k optimalizaci.

Cílem optimalizace vybraných procesů je zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci daných procesů, zrychlení výkonu procesů a jejich činností, ušetření lidských zdrojů potřebných pro výkon procesů, snížení chybovosti při jejich výkonu a zvýšení efektivity cestou snížení lidské práce.

2. Nastavení a plné zprovoznění automatizace tří vybraných procesů jejichž detailní popis je přílohou č. 2 této výzvy. Jedná se o tyto procesy:

a) Založení karty poplatníka – komunální odpad

b) Hlavní uzávěrka kódu poplatků a generování opravných položek

c) Přerozdělování datových zpráv

3. Po zprovoznění procesů popsaných v bodě 2 dojde k proškolení 3 pracovníků Městského úřadu Orlová na obsluhu a provoz RPA nástroje.

Školení proběhne v prostorách budovy Městského úřadu. Školení bude provedeno před zahájením testovacího provozu. V rámci školení budou zaměstnanci seznámeni se způsoby a možnostmi automatizace/robotizace procesů ve veřejné správě, rozvoj potřebných znalostí a dovedností pro automatizaci/robotizaci procesů úřadu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 544564,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

ekonomická výhodnost nabídky, podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 8. 2021
 
Aktualizováno: 23. 9. 2021