Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

CARent Praha s.r.o. vzdělává své zaměstnance!

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11940

Název zakázky: CARent Praha s.r.o. vzdělává své zaměstnance!

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: CARent Praha s.r.o.

Sídlo zadavatele: Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivana Vavřichová
 • Telefon: +420602155336
 • E-mail: ivana.vavrichova@autocorson.cz

IČ zadavatele: 15888436

DIČ zadavatele: CZ15888436

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Ivana Vavřichová
 • Telefon: +420602155336
 • E-mail: ivana.vavrichova@autocorson.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
CARent Praha s.r.o., Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha, V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovní dny v době 8:00 až 14:00 na výše uvedené adrese v administrativní budově v 1. patře na podatelně. Poslední den lhůty pro podání budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je v souladu s bodem 20.3. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělena do dvou části:

Část 1) Měkké a manažerské dovednosti

Část 2) Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Předmětem plnění Části 1 zakázky je realizace vzdělávacích kurzů v oblasti:

 • měkkých a manažerských dovedností,

Předmětem plnění Části 2 zakázky je realizace vzdělávacích kurzů v oblasti:

 • technického a jiného odborného vzdělávání,

 

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro zaměstnance společnosti CARent Praha s.r.o.

 

Cílem projektu je zvýšení prestiže nabízených služeb a pomocí podnikového vzdělávání zvýšit zaměstnancům jejich znalosti a dovednosti.

 

Účastníky školení jsou zaměstnanci na různých pracovních pozicích, tj. od vedoucích pracovníků, prodejců, techniků, účetních, asistentek až po automechaniky, autolakýrníky a autoklempíře.

 

Výuka bude probíhat ve Středočeském a Královehradeckém kraji v prostorách zadavatele.

 

Účastníci budou rozděleni do jednotlivých skupin o maximálním počtu 12 osob. Specifikace kurzů spolu s obsahem, počtem účastníků, skupin a počtem školících dní je uvedena v příloze č. 2. Specifikace vzdělávacích kurzů společnosti CARent Praha s.r.o.

Jeden školící den je v délce 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 60 minut).

Do této doby se nezapočítává přestávka na oběd. Dodavatel navrhne přestávky nad rámec školícího dne.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním předmětu plnění (odměna, cestovné, stravné, případně ubytování pro lektora, školící pomůcky, vzdělávací materiály, případně další náklady).

 

Realizace této zakázky bude zajištěno kvalifikovanými a specializovanými lektory či osobami, které mají dostatečnou praxi a odborné znalosti. Při samotné realizaci kurzu je zadavatel oprávněn si tuto skutečnost ověřit na místě a dodavatel je povinen poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost.

Bližší specifikace týkající se požadavků na lektory je uvedena v části Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele.

 

Při samotné realizaci zakázky požaduje zadavatel dokumentaci ke každému vzdělávacímu kurzu, dle příručky Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, která bude obsahovat:

 

 • Název vzdělávacího kurzu.
 • Název vzdělávacího subjektu.
 • Typ kurzu – uzavřený.
 • Obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu.
 • Využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu s jejich časovou dotací/počet hodin (s uvedením časové dotace 60 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu).
 • Časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením délky vyučovací hodiny 60 minut) a délku kurzu -  započítává se podporované vzdělávání.
 • Docházku v minimální rozsahu 70% z délky daného kurzu.
 • Výčet případných školících (výukových) materiálů a pomůcek.
 • Seznam doporučené studijní literatury.
 • Způsob ověření znalostí formou písemného testu.
 • Vzor dokladu o absolvování.

 

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je po celou dobu výběrového řízení vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Nabídka může být podána na obě části zakázky, nebo jen na jednu z nich.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

 

Publicita:

Dodavatel je povinen dodržovat povinou publicitu projektu na těchto dokumentech:

 • u každého školení bude umístěn na viditelném místě plakát A3 (bude dodán zadavatelem),
 • školicí materiály,
 • certifikáty (vzor bude dodán zadavatelem),
 • prezenční listiny (vzor bude dodán zadavatelem).

Povinné prvky vizuální identity OPZ: 

 1. znak EU a odkaz „Evropská unie“;
 2. odkaz „Evropský sociální fond“;
 3. odkaz „Operační program Zaměstnanost“.

Povinné prvky vizuální identity OPZ jsou ke stažení na portálu www.esfcr.cz.

Dodavatel dále bude uvádět název projektu „CARent Praha s.r.o. vzdělává své zaměstnance!“ a registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005551.

 

Předpokládaná celková hodnota zakázky je ve výši

1 202 275,- Kč bez DPH

 

Předpokládaná hodnota zakázky v jednotlivých částech je ve výši

Část 1) 596 723,- Kč bez DPH

Část 2) 605 552,- Kč bez DPH

 

Tyto ceny jsou v rámci jednotlivých částí určeny jako maximální a nepřekročitelné a není přípustné je nikterak navyšovat.

 

Nabídka, která bude obsahovat vyšší, než tyto uvedené ceny v rámci jednotlivých částí bude z výběrového řízení vyloučena.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1202275,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je leden 2018 – duben 2019. Samotná realizace školení bude zahájena po uzavření smlouvy s dodavatelem. Jednotlivá školení budou probíhat dle harmonogramu a po vzájemné domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský a Královehradecký kraj v prostorách zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Každá z výše uvedených částí zakázky bude hodnocena samostatně v rámci těchto dvou kritérií:

 1. Nabídková cena bez DPH (80 %)

      Jedná se o číselné kritérium -  bude hodnocena celková cena v Kč bez DPH za každou část samostatně.

           

        Pro hodnocení bude použita tato metoda:

 

              Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu

              nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (nabídková

              cena bez DPH)

              ------------------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria vyjádřená v % (80)

              Hodnota (nabídková cena bez DPH)

              z hodnocené nabídky

 

 

  2. Kvalita nabízených služeb (20 %)

      Jedná se o nečíselné kritérium – pro hodnocení tohoto kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy 

      přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v

      daném kritériu.

       Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za

       každého člena. 

 

        Pro hodnocení bude dále použita tato metoda:

 

            počet bodů získaných hodnocenou nabídkou x váha kritéria vyjádřená v % (20)

 

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se budou komplexně hodnotit nabídky z pohledu kvality realizace kurzů.

Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující následující informace: 

 

Osnova vzdělávacích kurzů:

popis osnovy jednotlivých kurzů ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této výzvě, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu osnovy a návrhu obsahu jednotlivých kurzů a míru relevance k definované cílové skupině.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

 

Metodologie:

popis použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky.

Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které, dodavatel zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. 

 

Zpětná vazba:

účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele.

Dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model získání zpětné vazby a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria Kvalita nabízených služeb klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace.

 

Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce.

 

Vzorce, které budou použity pro výpočty, vycházejí z obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v aktuální verzi.

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů (součet za obě hodnotící kritéria).

 

Hodnotící kritéria jsou stanovena v souladu se zásadou transparentnosti.

Metody a způsob hodnocení nabídek jsou podle hodnotících kritérií stanoveny tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky budou v daném kritériu hodnoceny zadavatelem jako nejvýhodnější.

Hodnotící kritéria jsou v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

 

Hodnotící kritéria jsou stanovena pro obě části zakázky stejně. Každá část zakázky (1,2) bude hodnocena samostatně.

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii. Stáří tohoto dokladu bude max. 90 dní ke dni podání nabídky.
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

      Tento doklad bude podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě oprávněné osoby je nutné   přiložit platnou plnou moc).

Stáří tohoto dokladu bude max. 90 dní ke dní podání nabídky.

 • Seznam minimálně 4 významných služeb (tj. 2 služeb na každou část zakázky) poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením výběrového řízení, a to včetně uvedení ceny, doby trvání této služby a identifikace objednatele, jejichž předmětem bylo:

           -   poskytování vzdělávacích služeb v oblasti měkkých a manažerských dovedností (platí pro část 1 zakázky) a
           -   poskytování vzdělávacích služeb v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání zaměřeného na automobilové odvětví (platí pro část 2 zakázky).

Finanční hodnota každé z těchto předložených služeb musí činit minimálně 100.000,- Kč bez DPH (limit platí pro obě části zakázky).

 

 • Splnění odborné kvalifikace pro členů lektorského týmu – minimální úroveň pro splnění kritéria kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 3 lektorů (platí pro obě části zakázky), přičemž každý z nich musí prokázat dosažení minimálně středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení, nebo dosažení vysokoškolského vzdělání (zakončeného minimálně titulem Bc.) a alespoň 1 rokem praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení.

Toto splnění kvalifikace dodavatel doloží třemi profesními životopisy lektorů včetně dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedeny ve výzvě a jejich přílohách je účastník povinen respektovat při zpracování své nabídky, jejíž součástí bude:

 • Titulní strana nabídky.
 • Krycí list nabídky (Příloha č. 1) – podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 • Obsah nabídky s číslováním stránek a názvů jednotlivých kapitol.
 • Doklady o prokázání a splnění kvalifikace.
 • Popis předmětu celé zakázky a to tak, aby bylo možno posoudit účastníka z hlediska splnění všech požadavků a nabídku hodnotit dle požadovaných kritérií.

       Součástí nabídky bude přesný popis vzdělávacích kurzů (Příloha č. 2 – Specifikace vzdělávacích kurzů společnosti CARent Praha s.r.o.),  jejich zajištění a další služby. V popisu kvality nabízených služeb bude popis osnovy vzdělávacích kurzů, použití výukových metod, postupů, procesů a zpětných vazeb.

 • Nabídková cena bez DPH (pro každou část samostatně).
 • Návrh smlouvy (Příloha č. 3) řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem, popř. osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to na základě plné moci, která bude předložena v originále, popř. úředně ověřené kopii.

Do návrhu smlouvy vyplní dodavatel své identifikační údaje. Červeně uvedený text je upozorňující pro dodavatele, a to v rámci toho, že na každou část musí být podaná samostatná smlouva.

Pokud dodavatel podává nabídku na obě části, podá dva návrhy smlouvy, které budou vyplněné k dané části zakázky.

 • Kompletní nabídku na CD/DVD ve formátu PDF.
 • Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele (vzor výukového materiálu, hodnotící dotazníky apod.).

 

Pokud jedná za dodavatele oprávněná osoba na základě plné moci či pověření, je nutné tento dokument do nabídky doložit, a to buď v originále, nebo úředně ověřené kopii.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bez DPH bude uvedena v Krycím listě (Příloha č. 1) této nabídky, a to na každou část zakázky, na níž je nabídka podaná, samostatně.

 

Dále bude uvedena v návrhu smlouvy (Příloha č. 3), kdy pro každou část zakázky bude adekvátně vyplněna.

 

V kapitole nabídková cena bude uvedena nabídková cena a v to členění za jednotlivé kurzy a s uvedením celkové ceny za všechna školení.

 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky a jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být doručena v řádně zalepené obálce s uvedením adresy dodavatele a označením „NEOTEVÍRAT“.Podání nabídky je možné buď poštou, nebo osobně (oproti vydání předávacího protokolu) na výše uvedené adrese zadavatele v uvedeném čase. Nabídky doručené po lhůtě pro doručení nabídek nebudou akceptovány.Elektronické podání nabídky není možné.Nabídka musí být zajištěna proti jakékoliv manipulaci cizí osobou.Dodavatel může podat maximálně jednu nabídku na každou část zakázky.Nabídka musí být podepsané dodavatelem, či osobou oprávněnou jednat za dodavatele (statutárním orgánem, nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). V případě osoby oprávněné jednat za dodavatele bude přiložena plná moc.Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace rukou.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii na CD/DVD v PDF formátu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám paní Ing. Ivany Vavřichové (kontaktní osoby zadavatele), nebo elektronicky e-mailem na adresu ivana.vavrichova@autocorson.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dostatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Součástí nabídky ze strany dodavatele bude řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy, jehož závazný vzor je přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídek.

V případě podpisu smlouvy osobu oprávněnou jednat za dodavatele bude doložena plná moc v originále, nebo úředně ověřené kopii.

Jakýkoliv zásah do textu smlouvy je označen za nepřípustný a dodavatel bude v případě tohoto zásahu vyloučen z výběrového řízení.

 

 • Variantní řešení nabídky není přípustné.

 

 • Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

 

 • Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

 

 • Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

 

 • Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, a to v případech uvedených v kapitole 20.10. příručky Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č. 6 s účinností od 1.5.2017).

 

 • Nabídka musí být zpracována dle aktuálního Metodického pokynu pro publicitu a komunikace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

 

 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

 

 

 • Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu a to min. 10 let od ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak a musí umožnit kontrolnímu orgánu jejich kontrolu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 s účinností od 1.5.2017), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1) Element Consulting s.r.o.Zámecké náměstí 45738 01 Frýdek-MístekIČ: 28606141Mgr. Vladimír Drescher

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2) Element Consulting s.r.o.Zámecké náměstí 45738 01 Frýdek-MístekIČ: 28606141Mgr. Vladimír Drescher

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

Datum ukončení: 15. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2017
 
Aktualizováno: 16. 2. 2018