Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

DAJANA PET, s.r.o. – zavádění nových technologií do výroby speciálních krmiv

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13332

Název zakázky: DAJANA PET, s.r.o. – zavádění nových technologií do výroby speciálních krmiv

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: DAJANA PET, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bohuňovice 686, 783 14

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lucie Caizlová
 • Telefon: +420777067211
 • E-mail: lucie.caizlova@dajanapet.cz

IČ zadavatele: 25384368

DIČ zadavatele: CZ25384368

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Caizlová
 • Telefon: +420777067211
 • E-mail: lucie.caizlova@dajanapet.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
DAJANA PET, s.r.o. Bohuňovice 686, 783 14

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je školení pro 5 zaměstnanců společnosti DAJANA PET, s.r.o.

Cílem vzdělávání je zajistit dostatečné znalosti a dovednosti na nových technologiích při výrobě speciálních krmiv. Výuka bude probíhat v předem určených dnech v týdnu v prostorách zadavatele. Jedna vyučovací hodina je 60 min. Celkový rozsah kurzu je 35 školicích dnů po 4 hodinách, celkem tedy 140 vyučovacích hodin.

Stručná obsahová náplň školení:

 • Základní principy extruze. Vliv teploty, tlaku, přidané vody a páry na výrobní kapacitu a konzistenci produktu, vliv konfigurace šnekovnic, vliv a tvar otevřeného povrchu matrice na velikost
 • Suroviny a jejich význam a vlastnosti ve výrobním procesu:

         výpočty nutričních vlastností krmiv,

          bílkoviny a jejich denaturace během výroby

 • Speciální aplikace: krmiva pro okrasné ryby ve formě mikropelet, vlhčené a měkké pelety, krmiva pro hlodavce vyráběné studenou extruzí
 • Atraktanty: termostabilní, termolabilní atraktanty, aplikace směsí versus nástřik hotového krmiva tekutou směsí
 • Trvanlivost produktu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 396200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
23.3.2020 - 14.5.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
DAJANA PET, s.r.o. Bohuňovice 686, 783 14

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

Uchazeč uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu a do návrhu Kupní smlouvy. V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy uchazeče v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.

V případě, že bude nabídková cena uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 77 (zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách). Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých uchazečů vezme zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen v úvahu rovněž průměrnou hodnotu všech nabídkových cen ostatních uchazečů a předpokládanou hodnotu zakázky. Dále bude považována za mimořádně nízkou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude uchazeč schopen za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení dle Přílohy Výzvy č. 2

2. Profesní kvalifikační předpoklady - uchazeč je povinen předložit:

výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie
živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.
doklady o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, doklady prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti, tj. certifikát či osvědčení, dle kterého může vést příslušný kurz

3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle Přílohy Výzvy č. 3.

4. Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy Výzvy č. 4.

Důsledek nesplnění kvalifikace - nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení „DAJANA PET, s.r.o. – zavádění nových technologií do výroby speciálních krmiv“, název zadavatele a uchazeče.

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

 • Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 • DPH.
 • Nabídková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky zadavatele

1. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

 2. Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

3. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

4. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 90 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro předložení nabídek. Uchazeči, jejich nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou nabídkou po dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele výběrem nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům,     s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a to až do doby podpisu smlouvy.

 6. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejich   případných dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci zakázky. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Obchodní podmínky

    Návrh smlouvy

Součástí nabídky uchazeče bude návrh „Kupní smlouvy“ podepsané statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Nepodepsaný text smlouvy nebude považován za předložení návrhu.

Smlouva musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze Výzvy č. 6, jež vychází z pravidel v rámci zadávání zakázek malé hodnoty na služby zadávané v otevřené výzvě uveřejněním výzvy k podávání nabídek na portálu www.esfcr.cz dle aktuálně platného metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v Operačním programu zaměstnanost (OPZ).

 

Podmínky pro zrušení zadávacího řízení:  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před uzavřením smlouvy bez udání důvodu zrušit.

 

Zadavatel je povinen zadávací řízení zrušit v případě, že

 • ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka
 • všichni uchazeči byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
 • v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení
 • vyhodnocení dodavatelé v pořadí 1-3 odmítnou uzavřít smlouvu nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni

 

Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek

Kompletní a řádně označené nabídky zasílejte doporučeně na adresu: DAJANA PET, s.r.o., Bohuňovice 686, 783 14.

nebo předejte osobně na adrese DAJANA PET, s.r.o., Bohuňovice 686, 783 14, k rukám kontaktní osoby Lucie Caizlové.

 

Termín pro podání nabídek - nejpozději 3.3.2020 do 10:00 hod.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 

Místo a datum otevírání obálek

Jednotlivé, řádně doručené a označené obálky s nabídkami budou otevírány dne 3.3.2020 v 10:01 hod. v provozovně společnosti DAJANA PET, s.r.o., Bohuňovice 686, 783 14, za přítomnosti členů hodnotící komise. Půjde o neveřejné otevírání obálek. O vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sepsán zápis a následně bude vyrozuměn každý uchazeč/dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 396200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PALOTA CZ s.r.o.Třídvorská 108, 784 01 ČervenkaIČ: 29386667

  Datum podpisu smlouvy: 3. 3. 2020

Datum ukončení: 3. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2020
 
Aktualizováno: 3. 3. 2020