Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Další vzdělávání zaměstnanců ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. v oblasti digitální gramotnosti a měkkých dovednostech v rámci zavádění age managementu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13276

Název zakázky: Další vzdělávání zaměstnanců ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. v oblasti digitální gramotnosti a měkkých dovednostech v rámci zavádění age managementu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.

Sídlo zadavatele: Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladimír Homola, místopředseda představenstva a Mag. Peter Schmolmüller, předseda představenstva
 • Telefon: +420386100111
 • E-mail: homola@busem.cz

IČ zadavatele: 26060451

DIČ zadavatele: CZ26060451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: BNV Consulting, s.r.o., Melantrichova 17b, 110 00 Praha 1, Mgr.Hana Bartoňková
 • Telefon: +420224235330
 • E-mail: hana.bartonkova@bnvconsulting.com

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.; Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice, osobní podání nabídek: 6. patro, sekretariát generálního ředitele, pouze v pracovní dny 9 - 14 hodin

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro 200 zaměstnanců společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části podle tematicky zaměřených oblastí:

Vzdělávání v digitální gramotnosti
Vzdělávání v měkkých dovednostech (soft skills)

Účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, nebo na obě části veřejné zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu této výzvy.

Vzdělávání v digitální gramotnosti

Cílem aktivity je zejména zvýšení kvalifikace a znalostí zaměstnanců všech věkových kategorií s primárním zaměřením na 50+. Znamená to, že školení budou přizpůsobena potřebám této věkové kategorie, ale nikoliv výhradně pro ně.

Tematicky je školení zaměřeno na oblasti ovlivňující kvalitu života a současně na zvýšení profesních kvalifikací a tím zhodnocení každého jednice (zvýšení využitelnosti a uplatnitelnosti v rámci společnosti a podtržení významu jedince pro společnost). Důvodem k realizaci dalšího vzdělávání v oblasti IT jsou změny v užívání technologií v rámci dopravy. ČSAD Autobusy České Budějovice je jako dopravce zapojen do projektu SMART City (projekt města Písek a další) a v současné době pořizuje autobusy s moderními technologiemi, inteligentní zastávky a inteligentní systémy dopravy. Stávajícím i novým zaměstnancům, bez ohledu na věk, je nutné zajistit dostatečnou informovanost, naučit je se technologií nebát a brát je jako pomocníky při výkonu své profese.

Vzdělávání zahrnuje následující oblasti:

Využití IT v životě (8 hodin)

Cílem je seznámit zaměstnance se základním využitím moderních technologií nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. Jedná se hlavně o práci s internetem, mailovou korespondenci, sociální a profesní sítě, ochranu osobních údajů, IT bezpečnost.

IT technologie v rámci dopravy (8 hodin)

V tomto bloku si účastníci rozšíří znalosti využití IT technologie v rámci dopravy - inteligentní informační systémy, GPS, inteligentní zastávky, prvky SMART City využívané v rámci obsluhovaného území.

Základ práce s PC (8 hodin)

Účastníci se naučí základům a jednoduchým úkonům v textovém programu Microsoft Word, tabulkovém programu Microsoft Excel a v e-mailové službě Microsoft Outlook.

Do vzdělávací aktivity bude zapojeno 200 zaměstnanců zadavatele rozdělených minimálně do deseti skupin. Tzn. jedna vzdělávací skupina bude mít kapacitu maximálně 20 osob. Každý vzdělávací blok bude realizován minimálně desetkrát.
Konkrétní harmonogram realizace a rozdělení zaměstnanců do skupin bude provedeno na základě dohody a odsouhlasení zadavatelem.
Dodavatel musí disponovat mobilní PC učebnou.
Vzdělávací aktivity budou probíhat výlučně prezenční formou a budou realizovány v prostorách zadavatele na území Jihočeského kraje.
Jeden vzdělávací den = 8 hodin odborného vzdělávání. Délka jedné vzdělávací hodiny je 60 minut.
Všechny uvedené kurzy požaduje zadavatel realizovat odborným lektorem se znalostí dané problematiky.
Dodavatel zajistí komplexní službu včetně tvorby obsahové podoby kurzů, lektorů, studijních pomůcek, studijních materiálů.
Součástí vzdělávacích aktivit je poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzu vždy při zahájení kurzu a zajištění studijních pomůcek nezbytných k realizaci výuky.
Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Dodavatel zajistí podepsání prezenčních listin všemi účastníky a lektory z každého uskutečněného kurzu.
Dodavatel zajistí vyhodnocení výsledků vzdělávání a zpětnou vazbu za každou vzdělávací oblast včetně návrhů a doporučení pro další rozvoj.

Dodavatel zajistí, aby ověření výsledků vzdělávání bylo ukončeno závěrečným testem nabytých znalostí účastníků a to souhrnně za všechny oblasti vzdělávání.
V závěru kurzu dodavatel vystaví každému úspěšnému účastníkovi kurzu (na základě závěrečného testu) osvědčení o absolvování kurzu.
Originál dokumentace kurzu (např. prezenčních listin a evaluačních dotazníků) a jejich elektronickou podobu (ve formátu .pdf nebo .jpeg) předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou.
Případné náklady na organizaci, dopravu a přípravu lektorů včetně nákladů na stravné a ubytování lektorů jsou plně v režii dodavatele plnění v rámci této zakázky.

 

Vzdělávání v měkkých dovednostech

Stres a jak se s ním vypořádat (8 hodin)

Cílem aktivity je pomoci účastníkům (zejména řidičům městské hromadné dopravy) uvědomit si, jaký typ osobnosti v souvislosti se stresem jsou, a co konkrétně u nich na stres funguje, zjistit, v jakých oblastech a situacích na ně stres nejvíce působí. Dozvědět se, jak nebezpečný je syndrom vyhoření, komu hrozí a jak mu předejít. Osvojit si techniky, které umožní ovládnout stres a zmírnit jej.

Teoretický výklad i praktická cvičení musí obsahovat minimálně následující témata:

typologie stresu – psychologický test;
jak funguje naše tělo a náš mozek při stresu, psychosomatika;
syndrom vyhoření;
druhy stresu a seznam stresorů, úrovně stresu a vnější i vnitřní vlivy;
psychohygiena všedního dne;
pozitivní očekávání a práce s emocemi;
převzetí kontroly nad situacemi;
prevence – jak si udržet nadhled a klid;
nácvik relaxačních technik: protistresové dýchání a chůze, rychlé uvolňování těla, soustředění se na smysly, vizualizace, autogenní trénink,

Do vzdělávací aktivity bude zapojeno 200 zaměstnanců zadavatele rozdělených minimálně do 20 skupin. Tzn. jedna vzdělávací skupina bude mít kapacitu maximálně 10 osob.
Konkrétní harmonogram realizace a rozdělení zaměstnanců do skupin bude provedeno na základě dohody a odsouhlasení zadavatelem.

Vzdělávací aktivity budou probíhat výlučně prezenční formou a budou realizovány v prostorách zadavatele na území Jihočeského kraje.
Jeden vzdělávací den = 8 hodin odborného vzdělávání. Délka jedné vzdělávací hodiny je 60 minut.
Všechny uvedené kurzy požaduje zadavatel realizovat odborným lektorem se znalostí dané problematiky.
Dodavatel zajistí komplexní službu včetně tvorby obsahové podoby kurzů, lektorů, studijních pomůcek, studijních materiálů.
Součástí vzdělávacích aktivit je poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzu vždy při zahájení kurzu a zajištění studijních pomůcek nezbytných k realizaci výuky.
Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Dodavatel zajistí podepsání prezenčních listin všemi účastníky a lektory z každého uskutečněného kurzu.
Dodavatel zajistí vyhodnocení výsledků vzdělávání a zpětnou vazbu včetně návrhů a doporučení pro další rozvoj.
Dodavatel zajistí, aby ověření výsledků vzdělávání bylo ukončeno závěrečným testem nabytých znalostí účastníků.
V závěru kurzu dodavatel vystaví každému úspěšnému účastníkovi kurzu (na základě závěrečného testu) osvědčení o absolvování kurzu.
Originál dokumentace kurzu (např. prezenčních listin a evaluačních dotazníků) a jejich elektronickou podobu (ve formátu .pdf nebo .jpeg) předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou.
Případné náklady na organizaci, dopravu a přípravu lektorů včetně nákladů na stravné a ubytování lektorů jsou plně v režii dodavatele plnění v rámci této zakázky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace plnění: v prostorách zadavatele na území Jihočeského kraje Převzetí plnění: v sídle zadavatele ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu a způsob hodnocení:

 

Kritéria hodnocení. Základním hodnoticím kritériem pro zadání příslušné části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii:

Kritérium                                           Váha dílčího kritéria

Nabídková cena bez DPH              50%

Kvalita nabízených služeb            50%

 

Váha kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Metoda hodnocení.

 

Hodnoticí kritérium nabídková cena

 

Při hodnocení ceny bude za nejvhodnější nabídku považována ta, která nabídne nejnižší hodnotu.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Vzorec pro výpočet:

 

Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu

nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota

100 x -------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

hodnota z hodnocené nabídky

 

 (4)         Hodnoticí kritérium Kvalita nabízených služeb

Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria bude použita bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající výsledku jejich porovnáni s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Hodnotící kritérium bude posuzovat zadavatel dle svých odborných znalostí a zkušeností získaných během realizace zakázek obdobného charakteru.

Dodavatel v nabídce předloží návrh realizace plnění veřejné zakázky dle požadované struktury, který bude hodnocen dle podkritérií dle následující tabulky:

 

 

1 Detailnost rozpracování náplně nabízených služeb včetně metod a forem výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe zadavatele v oblasti age management (1 - 40 pomocných bodů)

Hlavními aspekty hodnocení u tohoto podkritéria jsou: obsah a struktura nabízených vzdělávacích aktivit, jejich náplň a způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby. Dále návrh metod výuky, návrh forem s upřednostněním praktického využití, práce s cílovou skupinou a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

Zadavatel bude u tohoto podkritéria hodnotit především: obsah a strukturu, náplň jednotlivých fází realizace aktivit, způsob hodnocení výsledků, návrh zpětné vazby – nejefektivnější a nejjednodušší systém sběru zpětné vazby, která bude zajišťovat vyšší komplexnost získaných dat, více motivovat účastníky k jejich vyplnění, způsob hodnocení – testy, přínos a vzestup znalostí, doporučení dalšího rozvoje. Popis práce s cílovou skupinou, který bude co nejlépe a nejefektivněji vystihovat její potřeby a specifika. Dále rozsah teorie a praxe, užití praktických výukových metod (úkoly, hry) aktuálnost, vhodnost v praxi.

 

2* Praxe členů týmu* (0 - 15 pomocných bodů)

V rámci tohoto podkritéria bude hodnocen počet let praxe nad rámec kvalifikačního kritéria členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky. Hodnoceni budou vždy 2 členové týmu (dle technické kvalifikace).

Počet lex praxe členů realizačního týmu (dle technické kvalifikace):

min 3 roky délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětu plnění na pozici lektor - garant
min 2 roky délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětu plnění na pozici lektor.

Maximální počet let praxe, které zadavatel zohlední u každého z členů týmu, bude 10 let. Za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria bude účastníkovi přidělen 1 bod. Tzn., že maximální počet získaných bodů za oba hodnocené členy realizačního týmu je 15. 

**Pro hodnocení podkritéria 2 „Praxe členů týmu“ vyplní dodavatel přílohu č. 6_Délka praxe členů týmu.

 

3** Ukázka výukových materiálů** (1 - 45 pomocných bodů)

Hlavními aspekty hodnocení u tohoto podkritéria jsou: obsahová náplň, interaktivní zapojení účastníka vzdělávání, shrnutí látky, praktická použitelnost, odkazy na další zdroje.

Zadavatel bude u tohoto podkritéria hodnotit především: strukturovanost, zaměření na firemní praxi, grafické zpracování (poutavost materiálu), informační přínos, interaktivní zapojení účastníků školení. Výukové materiály v souladu s didaktickými doporučeními při práci s cílovou skupinou.

**Pro hodnocení podkritéria 3„Ukázka výukových materiálů“ předloží dodavatel pro hodnocení dílčího plnění 1. Vzdělávání v digitální gramotnosti ukázku výukového materiálu pro kurz „IT technologie v rámci dopravy“.

 

**Pro hodnocení podkritéria 3 „Ukázka výukových materiálů“ předloží dodavatel pro hodnocení dílčího plnění 2. Vzdělávání v měkkých dovednostech ukázku výukového materiálu pro kurz „Stres a jak se s ním vypořádat“.

 

Vzorec pro výpočet:

 

počet bodů hodnocené nabídky

100 x  ------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

počet bodů nejvýše ohodnocené nabídky

 

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 

V případě rovnosti celkových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena.

 

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost, - platí společně pro dílčí plnění 1 i 2 veřejné zakázky

Profesní způsobilost, - platí společně pro dílčí plnění 1 i 2 veřejné zakázky

Technická kvalifikace – pro každé dílčí plnění jsou uvedeny samostatné technické kvalifikace.

 

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

 

Základní způsobilost

 

Základní způsobilost splňuje uchazeč, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč ke splnění tohoto kritéria využije Přílohu č. 5_Čestné prohlášení dodavatele.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ode dne zahájení výběrového řízení. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

 

Technická kvalifikace – dílčí plnění 1. Vzdělávání v digitální gramotnosti

Uchazeč musí splnit kvalifikaci vymezenou v ustanovení § 79 odst. 2, písm. b), c) a d) zákona, která musí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozsahu požadované kvalifikace stanovenou zadavatelem v zadávací dokumentaci:

odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých a dokončených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň je realizace:

             alespoň 1 významné služby poskytnuté a dokončené uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4_Seznam významných služeb, zadávací dokumentace. Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace vzdělávacích aktivit v oblasti digitální gramotnosti odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky

Pro významnou službu dále platí:

-že její finanční rozsah byl min. 250 000,- Kč bez DPH

odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží seznam členů realizačního týmu, životopisy členů realizačního týmu a osvědčení o vzdělání těchto osob.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

Uchazeč předloží seznam členů realizačního týmu v následujícím složení: 1 osoba na pozici lektor - garant, která bude odpovědná za komplexní kvalitu poskytnutých služeb. A dále minimálně 1 osoby na pozici lektor.
Pro všechny členy realizačního týmu zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
Uchazeč dále předloží profesní životopisy členů realizačníbo týmu.

Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

•Jméno, příjmení a titul

•Dosažené vzdělání

•Role v realizačním týmu

•Zkušenosti /praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním

týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu;

•Další údaje podstatné pro plnění svěřené role

Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané členem realizačního týmu o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

-Všichni členové realizačního týmu musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětem plnění v délce minimálně 3 let na pozici lektor-garant a min. 2 let na pozici lektor. Poskytnuté vzdělávací služby musejí odpovídat předmět plnění a musejí být doloženy v profesním životopise s uvedením referenčních zakázek, na kterých se člen realizačního týmu podílel.

 

c. Technická kvalifikace – dílčí plnění 2. Vzdělávání v měkkých dovednostech

Uchazeč musí splnit kvalifikaci vymezenou v ustanovení § 79 odst. 2, písm. b), c) a d) zákona, která musí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozsahu požadované kvalifikace stanovenou zadavatelem v zadávací dokumentaci:

odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých a dokončených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň je realizace:

•alespoň 3 významných služeb poskytnutých a dokončených uchazečem v posledních 3 letech řed zahájením zadávacího řízení  s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4_Seznam významných služeb, zadávací dokumentace.. Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace vzdělávacích aktivit v oblasti měkkých dovedností dpovídající předmětu plnění veřejné zakázky

Minimálně pro jednu významnou služby dále platí:

-že její finanční rozsah byl min. 180 000,- Kč bez DPH

 

odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží seznam členů realizačního týmu, životopisy členů realizačního týmu a osvědčení o vzdělání těchto osob.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

Uchazeč předloží seznam členů realizačního týmu v následujícím složení: 1 osoba na pozici lektor - garant, která bude odpovědná za komplexní kvalitu poskytnutých služeb. A dále minimálně 1 osoby na pozici lektor.
Pro všechny členy realizačnío týmu zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
Uchazeč dále předloží profesní životopisy výše uvedených osob.

Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

•Jméno, příjmení a titul

•Dosažené vzdělání

•Role v realizačním týmu

•Zkušenosti /praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním

týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu;

•Další údaje podstatné pro plnění svěřené role

Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané členem realizačního týmu o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

-Všichni členové realizačního týmu musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětem plnění v délce minimálně 3 let na pozici lektor-garant a min. 2 let na pozici lektor. Poskytnuté vzdělávací služby musejí odpovídat předmět plnění a musejí být doloženy v profesním životopise s uvedením referenčních zakázek, na kterých se člen realizačního týmu podílel.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:

Identifikační údaje uchazeče
Prokázání splnění kvalifikačních požadavků
Nabídková cena (viz Příloha 3_Krycí list)
Návrh smlouvy (viz Příloha 2_Návrh smlouvy)Vlastní návrh realizace plnění veřejné zakázky zpracovaný dle hodnotících kritéria „Kvalita nabízených služeb“ včetně uvedení informací o délce praxe členů týmu (viz Příloha č. 6_Délka praxe členů týmu)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu dle Přílohy č. 3_ Krycí list

Požadavek na písemnou formu nabídky:
1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou dílčí část veřejné zakázky. Dodavatelé mohou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a její dílčí části a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka bude podána v 1 výtisku (originále) a na CD (ve formátu .pdf). Na CD bude rovněž uložen návrh smlouvy ve formátu MS Word (*.doc/.docx).2. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.3. Návrh smlouvy bude součástí podané nabídky a bude podepsán statutárním zástupcem společnosti uchazeče nebo oprávněnou osobou.4. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musejí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou řadou.5. Uchazeč je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.6. Nabídka včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až po uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrové řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci zakázky v souladu s obchodními podmínkami na plnění veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě vzorového návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy). Přílohy (příloha č. 1 – zadávací dokumentace, příloha č. 2 – Návrh realizace plnění veřejné zakázky), které jsou dle návrhu její nedílnou součástí, budou přiloženy ke smlouvě s vybraným uchazečem při jejím podpisu.

 

Návrh smlouvy o realizaci zakázky musí být doplněný o vyznačené náležitosti (dílčí plnění, identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

 

Uchazeč není oprávněn upravovat znění jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy o realizaci zakázky (vzor v příloze výzvy) jakýmkoliv způsobem, který by mohl být posouzen jako úprava v neprospěch zadavatele či v rozporu se zadávacími podmínkami.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Algotech, a.s.Sokolovská 668/136 D186 00 Praha 8IČ: 24775487, DIČ: CZ24775487

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ingenium, v.o.s.Pod Kavalírkou 300/4, 150 00 Praha 5 IČ: 49709623, DIČ: CZ49709623

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 2. 2020
 
Aktualizováno: 4. 8. 2020