Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dluhové poradenství v rámci projektu „Šance pro každého“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11242

Název zakázky: Dluhové poradenství v rámci projektu „Šance pro každého“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dubí

Sídlo zadavatele: Dubí, Ruská 264/128, 41701 Dubí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Pípal
 • Telefon: +420417571041
 • E-mail: pipal@mesto-dubi.cz

IČ zadavatele: 00266281

DIČ zadavatele: CZ00266281

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ladislava Hamrová
 • Telefon: +420417554620
 • E-mail: hamrova@mesto-dubi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Městský úřad Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 8:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 8:00 do 14:30 hod., v Pá v době od 8:00 do 11:30 hod. na adresu: Městský úřad Dubí, Podatelna, Ruská 264, 417 01 Dubí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění dluhového poradenství v rámci projektu „Šance pro každého“ jehož realizátorem je Město Dubí.

Obsah a cíl zakázky:

 

Dluhové poradenství pomáhá občanům města Dubí v situacích, kdy v důsledku stávající životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Jedná se o bezplatnou, kvalitní a účinnou poradenskou činnost pro člověka, který se ocitá ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci.

Cílem zakázky je poskytnout pomoc občanům města Dubí objektivně vyhodnotit jejich celkovou finanční situaci, do které se dostali kvůli dluhům, a učinit správná rozhodnutí při jejich řešení. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, plánování a komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním trhu, apod.

Dodavatel služby v souladu s novelou insolvenčního zákona, která vejde v účinnost od 1. 6. 2017, zajistí pro zájemce o oddlužení zprostředkování kontaktu subjekty, které budou mít i o novelizaci zákona kompetence podávat návrhy na oddlužení.

Dluhové poradenství bude založeno na dlouhodobé individuální práci s klientem při zbavování se dluhů a při získávání schopnosti efektivně hospodařit s finančními zdroji. Dluhový poradce bude velmi úzce spolupracovat s terénním pracovníkem města, který mu bude klienty v terénu aktivně vyhledávat, kontaktovat je, motivovat a nabízet jim minimálně 6 měsíční spolupráci směřující k oddlužení klienta a k podpoře při finančním plánování.

Zakázka obsahuje:

 • analýza aktuální finanční situace klienta (příjmy a výdaje domácnosti, pohledávky)
 • orientace v dluzích (přehled pohledávek, stav pohledávek, možnosti řešení)
 • podpora a pomoc při jednání s úřady
 • podpora a pomoc při jednání s věřiteli
 • podpora a pomoc při jednání se zaměstnavateli
 • podpora a pomoc při sestavení splátkového kalendáře
 • podpora a pomoc při orientaci v exekučním řízení
 • podpora a pomoc v orientaci při soudních, správních a dalších řízeních spojených s dluhy
 • práce s rozpočtem domácnosti
 • informování o rizicích neplnění různých druhů závazků
 • poradenství vážící se na celkovou životní situaci
 • zprostředkování dalších služeb (právní poradenství, psychologická péče, atd.)

Nástroje práce:

 • Analýza dokumentů – představuje zhodnocení a studium dokumentů, které přináší klient, a které souvisí s dluhovou problematikou
 • Analýza spisové dokumentace – studium a vedení osobního spisu klienta
 • Edukace, poskytnutí informace – uživatel služby získává informace o právech, povinnostech a variantách řešení vztahu k situaci, ve které se právě nachází.
 • Zprostředkování právního poradenství – poskytnutí a zprostředkování kontaktu s odborníkem na věci právní, zpravidla se jedná o zajištění bezplatného právního poradenství
 • Zprostředkování dalších služeb – dle potřeb klienta (např. služby úřadů práce, apod.)
 • Motivační rozhovor a aktivizační rozhovor – v případě motivačního rozhovoru se pracovník zaměřuje na psychickou stránku jedince v oblastech, kde se jeví jako nestabilní, tyto oblasti posiluje vedením rozhovoru (klienta oceňuje, snaží se mu věci zrcadlit a ukazovat možnosti na první pohled bezvýchodné situace), v případě aktivizačních pohovorů je nutné klienta přimět k činnosti a aktivitě při řešení vlastního problému (stanovení úkolů a kroků, které by měl klient vykonat v rámci řešení svého problému).

 

Při započetí aktivity „Protidluhové poradenství“ je předpoklad také navázání spolupráce s obyvateli města, kteří dosud poradenských služeb nevyužívají. Dodavatel služby bude spolupracovat s různými subjekty, které mu pomohou vytipovat, resp. oslovit klienty. Jedná se o spolupráci s městskou i státní policií, asistenty prevence kriminality, terénními pracovníky města, školními zařízeními, úředníky města a poskytovateli sociálních služeb. Zadavatel, město Dubí, zaručuje dodavateli součinnost s jeho pracovníky a pracovníky jím zřizovaných organizací. Zadavatel také zajišťuje možnost vytvořit informační prostor v Dubském zpravodaji.

Rozsah zakázky:

Aktivita bude ze strany dodavatele zajišťována odborným pracovníkem/pracovníky s rozsahem práce odpovídajícímu 0,4 pracovního úvazku. Jedná se o 16 hodin týdně, kdy 8 hodin bude v podobě přímé práce s klientem a 8 h bude přestavovat potřebná administrativa a jednání k přímé práci s klientem. Časový harmonogram, popř. i místo poskytování poradenství bude určen po dohodě se zadavatelem. K realizaci zakázky dodavatel využije vlastní prostory. Zde bude poskytováno samostatné poradenství, realizována administrativní práce, ale také zde budou mít klienti možnost na PC hledat zaměstnání a další informace, které mohou pomoci řešit jejich problémy.

Vedení dokumentace

V první fázi kontaktu bude v rámci zajištění zakázky vedeno tzv. Jednání se zájemcem o aktivitu. V této fázi bude pracovník dodavatele mapovat, zda je předestřený problém v souladu s obsahem nabízeného poradenství. Při prvním setkání bude vyplněn „vstupní list“ obsahující informace: Identifikační údaje podpořené osoby, popis problému a analýzy (v čem zájemce očekává podporu ze strany pracovníka), zmapování ekonomické situace (náklady, výdaje, zadluženost). Na základě těchto informací pak pracovník vyhodnotí, zda je možné spolupráci s klientem navázat či mu zprostředkuje kontakt na jinou službu.

V případě zahájení spolupráce bude přistoupeno k podpisu monitorovacího listu podpořené osoby a dále k podpisu smlouvy o využití aktivity. Smlouva bude obsahovat předmět – poskytování služeb dluhového poradenství s dohodnutým postupem a pokrokem. Ve smlouvě budou uvedena práva a povinnosti klienta a zásady vzájemné spolupráce. Následně bude s klientem nastaven individuální plán, kterým bude nastaven obsah a intenzita spolupráce. Individuální plán bude definovat postupné kroky, které by měly klientovy pomoci zmírnit dopady jeho tíživé situace.

Další dokumentace:

 • Osobní spisová karta
 • Anamnéza  klienta (jen u klienta nad rámec bagatelní podpory)
 • Kontaktní listy (záznamy o hovorech, doprovodu, asistence apod.)
 • Prezenční listy z přednášek, seminářů popřípadě workshopů
 • Další dle rozhodnutí dodavatele
 • Fotodokumentace
 • Dokumenty o předání podkladů zadavateli souvisejících s předmětem plnění zakázky
 • Čtvrtletní písemné vyhodnocení poradenského procesu (na základě pohledu pracovníka pracujícího s cílovou skupinou (dále CS) a stručné analýzy hodnotícího stavu evidovaných klientů)

 

Dodavatel zajistí archivaci dokumentace do okamžiku ukončení realizace zakázky a poté ji předá zadavateli.

 

Místo a čas pro poskytování

 

Pro potřeby dluhového poradce dodavatel zajistí kancelářské prostory v lokalitě Pozorka a druhé pracoviště bude zajištěno bezplatně zadavatelem v prostorách Městského kulturního zařízení. Dodavatel zajistí pracovníka/pracovníky pro výkon výše uvedeného rozsahu zakázky.

Služby budou k dispozici v určitém časovém harmonogramu, který bude možné uzpůsobovat aktuální potřebnosti klientů. Dluhové poradenství bude realizováno 2 dny v týdnu. V dopoledních hodinách bude dluhový poradce využívat kancelář v Pozorce (od 8:00 do 12:00). Poradna v Pozorce může být v provozu i o víkendu, na základě rozhodnutí dodavatele. Pro provoz poradny v odpoledních hodinách zadavatel umožní využívat prostory v Městském kulturním zařízení Dubí (od 13:00 do 17:00, ve zvolený všední den). Dodavatel zajistí cílové skupině možnost využívat na hledání zaměstnání a na získávání dalších informací PC, které jim mohou umožnit eliminovat jejich problémy.  Dodavatel označí  protidluhové poradny dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost.

Klienti poradenství

Během realizace zakázky zapojí dodavatel minimálně 60 klientů. Ne ve všech případech bude možné zajistit služby nad rámec bagatelní podpory (45 účastníků bagatelní podpora, min.15 účastníků nad rámec bagatelní podpory). Pozn. bagatelní podporou se rozumí klient, jehož podpora přesáhne 40 hodin během realizace zakázky.

Metodika

Nedílnou součástí zakázky bude též vytvoření uceleného materiálu s protidluhovou tématikou pro město. Na zpracování metodiky předpokládáme dotaci v rozsahu min. 20 normostran. Metodika bude obsahovat kapitoly zaměřené na specifika vzniku dluhů v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen SVL) v Dubí a tomu bude přizpůsoben obsah: kroky v podpoře klienta, možnosti řešení dluhů, případové studie (příklady zadlužení a jejich řešení), nárok na dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.   Metodika bude graficky zpracována a předána ve formátu PDF na elektronickém nosiči. Vlastníkem autorských práv bude od okamžiku předání zadavatel.

Průběžné zprávy o realizaci zakázky

Dodavatel zakázky je povinen vypracovávat průběžné zprávy, kde bude popsána realizace zakázky, přehled aktivit, seznam klientů, data uskutečněných aktivit, fotodokumentace k předkládanému období apod. Termíny pro předložení průběžných zpráv jsou následující:

Termíny pro předložení průběžných zpráv o realizaci zakázky jsou následující:

1. termín 15. 1. 2018            (zpráva za období od zahájení zakázky do 31. 12. 2017)

2. termín 15. 6. 2018            (období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)

3. termín 15. 11. 2018          (období od 1. 6. 2018 do 30. 10. 2018

4. termín 15. 3. 2019            (období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019)

5. termín 15. 9. 2019            (období od 1. 4. 2019 do 30. 8. 2019)

6. termín 29. 2. 2020            (období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

Dodavatel předá objednateli zprávu v uvedených termínech. Objednatel může do 5 pracovních dnů vyzvat dodavatele k doplnění, úpravě či přepracování zprávy. Dodavatel do 3 pracovních dnů tyto požadavky zapracuje. Objednatel poté zprávu schválí a dodavatel vystaví fakturu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 756000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vybraný dodavatel bude povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky na základě předmětu specifikovaného v této Výzvě a na základě Smlouvy uzavřené v návaznosti na postup Zadavatele v zadávacím řízení. Předpokládané zahájení plnění: dnem podepsání smlouvy s dodavatelem Ukončení plnění: 29. 2. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění se rozumí území města Dubí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena bez DPH.

  Popis Způsob hodnocení:

  Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

  V případě shodných nabídkových cen uchazečů s nejnižší nabídkovou cenou rozhodne o pořadí náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.

  Proces hodnocení nabídek

  Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace

  Zadavatel jmenuje minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek. Členové komise budou vázání mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Každý člen komise musí převzetí závazku mlčenlivosti potvrdit formou čestného prohlášení.

  Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotvírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfct.cz.

  Po uplynutí lhůty pro podání nabídek přiřadí zadavatel nabídkám čísla dle termínu jejich doručení a v tomto pořadí budou komisí otevřeny. Otevírání obálek není veřejné.

  Komise po otevírání obálek s nabídkami provede posouzení nabídek v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí posouzení je i posouzení kvalifikace. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě, případně ve specifikaci předmětu VZ, jedná se o nabídku neúplnou, která bude z výběrového řízení vyloučena.

  Je-li nabídka neúplná nebo nejasná, může zadavatel za předpokladu dodržení zásad rovného přístupu, transparentnosti a nediskriminace požádat dodavatele o její doplnění nebo objasnění v minimální 48 hodinové lhůtě. Lhůta začíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na e-mailovou adresu uvedenou dodavatelem v nabídce. Pokud lhůta končí v den pracovního klidu nebo státní svátek, posouvá se její konec na odpovídající hodinu prvního následujícího pracovního dne. Takto však nelze doplňovat nebo měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení.

  Pokud se zadavatel domnívá, že nabízená cena v nabídce je natolik nízká, že dodavatel nebude plnění schopen řádně a/nebo včas realizovat, písemně požádá o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. Pokud dodavatel neobjasní nebo nedodá ve stanovené lhůtě dostatečné doplnění či zdůvodnění, je to důvod pro vyloučení nabídky z výběrového řízení z důvodů nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.

  Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení se neprovádí.

  Hodnocení se provádí pomocí kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek.

  O posouzení a hodnocení bude sepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že byla podána pouze jedna nabídka, Zápis nebude obsahovat hodnocení nabídek. Zápis podepisují osoby, které se účastnily otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

  Nabídka, kterou komise vyhodnotí jako ekonomicky nejvýhodnější, bude zadavateli doporučena jako nabídka vítězná. Uvedením souhlasu s doporučením hodnoticí komise na Zápisu rozhoduje zadavatel o výběru dodavatele. Souhlas lze provést i vydáním samostatného dokumentu.

  Zadavatel vyzve vítězného dodavatele k uzavření smlouvy. Odmítne-li dodavatel, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento dodavatel potřebnou součinnost k uzavření smlouvy do 15 dnů od prokazatelného doručení oznámení o výsledku výběrového řízení, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li dodavatel, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k podepsání smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Základní způsobilost

Zakázku může plnit dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Profesní způsobilost

a)   výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud, je v ní zapsán.

 1. oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu zaká>zky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu či koncese.

 

Technická kvalifikace

a) Referenční zakázky

seznam minimálně 3 služeb obdobného charakteru (za službu obdobného charakteru je považováno poskytování služeb v oblasti finanční gramotnosti) realizovaných v posledních 3 letech k datu podání nabídky, přičemž hodnota každé z nich činila minimálně 100.000,- Kč bez DPH/za rok pro každou službu, přičemž jedna služba byla v oblasti práce s jednotlivcem, jedna služba zaměřená na oblast finančního, právní nebo dluhového poradenství nebo jiné služby zaměřené na finanční gramotnost. Dodavatel předloží seznam služeb obdobného charakteru s uvedením:

 1. Názvu zakázky,
 2. Názvu a adresy subjektu, pro který byla zakázka realizována,
 3. Kontaktní osoby subjektu,
 4. Hodnoty zakázky bez DPH,
 5. Období realizace,
 6. Rozsahu a stručné anotace předmětu zakázky.

Vzor čestného prohlášení o realizaci zakázek obdobného charakteru je uveden v příloze č. 4 výzvy.

b) realizační tým

Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Složení realizačního týmu, minimální počet členů týmu musí být min. 3 (z toho jeden vedoucí týmu - odborný garant v sociální oblasti, jeden odborník na sociální poradenství a jeden odborník v právní oblasti). Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění. Tým dodavatele musí obsahovat následující pozice:

 

Požadavky na vedoucího týmu (odborného garanta):

 1. praxe min. 3 let v oblasti poskytování sociální práce
 2. vysokoškolské vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům na sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 1. trestní bezúhonnost

Požadavky na odborníka na sociální poradenství:

 1. praxe min. 3 let v oblasti poskytování sociální práce
 2. vysokoškolské vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům na sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 3. trestní bezúhonnost

Požadavky na odborníka v právní oblasti:

 1. praxe min. 3 let v oblasti poskytování právních služeb
 2. vysokoškolské vzdělání právního směru
 3. trestní bezúhonnost

Tuto zkušenost doloží životopisem, dokladem o ukončeném vzdělání a výpisem z rejstříku trestů dané osoby ne starší 3 měsíců.

Zadavatel žádá dodavatele, aby přílohou seznamu byly vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání (vč. prosté kopie dokladu o dosažení vzdělání),
 3. doložení zkušenosti dle výše uvedených požadavků,
 4. přehled profesní praxe se zaměřením na předmět zakázky.

V případě změny složení realizačního týmu, je dodavatel povinen zajistit realizaci osobami se shodnou minimální kvalifikací v rozsahu této výzvy nebo vyšší. Změna složení týmu podléhá schválení kontaktní osobou zadavatele.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace, vyjma základních a profesních předpokladů, prostřednictvím jiné osoby (např. v případě, že člen týmu není zaměstnancem dodavatele) přiloží do nabídky doklad (smlouvu s jinou osobou nebo čestné prohlášení jiné osoby, ze kterého vyplývá povinnost a rozsah plnění, ke kterému se třetí osoba zavázala.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka – Dluhové poradenství“

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu této zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH ve vztahu k předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů: -Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy). -Doklady o splnění kvalifikace. -Popis realizace předmětu veřejné zakázky (popis realizace aktivit a výstupů) -zpracování plánu zajištění a organizace zakázky -představení realizačního týmu a popis jednotlivých pozic, zkušenosti a předpoklady pro účast v týmu -rámcový obsahový návrh metodiky protidluhového poradenství. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy včetně příloh. Dodavatel doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní dodavatel. Dodavatel je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace vztahující se k předmětu zakázky. Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavateli vázáni svými nabídkami, činí 120 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu v příloze č. 1 - Krycí list

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení dle předchozího bodu.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zveřejní zadavatel na svém profilu a na portálu www.esfcr.cz . Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz. Při změně zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila alespoň minimální délku pro lhůtu nabídek platnou dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). Pokud zadavatel před změnou výzvy už obdržel nabídku, vyzve daného dodavatele k případné úpravě nabídky. Dodavatel může vzít nabídku zpět, oproti předávacímu protokolu, a podat nabídku novou nebo původní nabídku s ohledem na změny zadávacích podmínek doplnit.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy. Předkládaný návrh smlouvy je závazný a uchazeč není oprávněn v něm provádět změny, vyjma částí k tomu určených. Nesplnění této podmínky má za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Dodavatel se zavazuje dodržovat Povinné prvky vizuální identity OPZ. Povinné prvky vizuální identity jsou uvedeny v dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ na webové adrese https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“Zadavatel je povinen, respektive oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek dále uvedených, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. Zadavatel zruší výběrové řízení pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze nabídky neúplné, které nebyly doplněny nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavkem zásad pro zadávání zakázek v OPZ, kapitola 20. 2 odstavec 6, v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce,c) byly zjištěny závažné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/specifikaci předmětu VZ,d) smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí dodavatel v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento dodavatel neposkytl potřebnou součinnosti k uzavření smlouvy,e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, b) vybraný dodavatel, popřípadě druhý dodavatel v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, c) zadavateli byla podána ve lhůtě pro podání nabídek pouze jedna úplná nabídka.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Květina, z.s. Sídlo"Na Vypichu 180, Lahošť, 41725IČ: 27038645Mgr. Barbora Bočková

  Datum podpisu smlouvy: 20. 9. 2017

Datum ukončení: 20. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 29. 9. 2017