Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodání a implementace SW nástroje pro modelování procesů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12794

Název zakázky: Dodání a implementace SW nástroje pro modelování procesů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57, Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
 • Telefon: +420564602331
 • E-mail: novotny.v@kr-vysocina.cz

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Dana Buřičová
 • Telefon: +420564602331
 • E-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Žižkova 57, Jihlava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace SW nástroje pro modelování procesů a tvorbu procesní dokumentace Kraje Vysočina.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách Výzvy pro podání nabídek. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.9.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Žižkova 57, Jihlava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Ekonomická výhodnost. Kritéria jsou podrobně popsána ve výzvě pro podání nabídek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Kritérium kvalifikace lze splnit i uvedením URL adresy výpisu z obchodního rejstříku – viz Krycí list.
  Účastník předloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktní osoby objednatele (dle vzoru v Krycím listu).

  Pro prokázání splnění kritéria kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných zakázek vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení řádně realizoval alespoň: 3 zakázky obsahující dodání a implementaci SW nástroje pro modelování procesů a tvorbu procesní dokumentace.
 • Zadavatel stanoví, že dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem (významné zakázky) prostřednictvím jiných osob (poddodavatel nebo společná nabídka). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit písemný závazek takové jiné osoby k poskytnutí příslušného plnění určeného k plnění veřejné zakázky, a to (alespoň) v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tato jiná osoba pak současně bude uvedena v seznamu poddodavatelů v příloze smlouvy a její změna v průběhu plnění bude možná pouze při prokázání, že novou osobou jsou splněny příslušná kritéria kvalifikace, které nahrazovaná osoba za dodavatele prokázala ve výběrovém řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude členěna na následující po sobě jdoucí části:

Část A:            Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3.2 této výzvy.

Část B:            Doplněné návrhy smluv dle Přílohy č. 2 a 3 této výzvy. Návrhy smluv nemusí být podepsané.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena jako cena za dílo v korunách českých dle Přílohy č. 2 této výzvy s a bez DPH a cena za roční servis v korunách českých dle Přílohy č. 3 této výzvy s a bez DPH. Cena za roční servis bez DPH nesmí překročit 8% ceny díla bez DPH. V případě porušení této podmínky bude nabídka účastníka vyřazena z dalšího hodnocení. Ceny budou stanoveny jako celková částka zahrnující celý předmět veřejné zakázky a všechny činnosti nezbytné k jeho splnění dle zadávacích podmínek, tj. včetně obchodních podmínek dle textu smlouvy v Příloze č. 2 a 3 výzvy. Ceny uvedené dodavatelem zahrnují veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými; změna jednotkových cen bude možná pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Dotazy k zadávacím podmínkám (žádost o vysvětlení) je možné zasílat písemnou formou listině nebo elektronicky (e-mailem) kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, žádost však musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli kontaktní osobě uvedené v záhlaví výzvy. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel si vyhrazuje neodpovědět na žádost o vysvětlení, která není doručena ve lhůtě uvedené výše. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti, uveřejním na profilu zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 169000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ATTIS software s.r.o., Hanušova 100/10, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 25894978

  Datum podpisu smlouvy: 6. 9. 2019

Datum ukončení: 6. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 5. 2019
 
Aktualizováno: 10. 9. 2019