Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka 2 vozidel pro Diecézní charitu Brno

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12723

Název zakázky: Dodávka 2 vozidel pro Diecézní charitu Brno

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Diecézní charita Brno

Sídlo zadavatele: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Michal Sýkora
 • Telefon: +420775466498
 • E-mail: m.sykora@ikconsult.cz

IČ zadavatele: 44990260

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Sýkora
 • Telefon: +420775466498
 • E-mail: m.sykora@ikconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
IK consult s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem tohoto výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným účastníkem výběrového řízení (dodavatelem), jejímž předmětem je dodávka 2 nových vozidel, specifikovaných dle této zadávací dokumentace. Dodavatelem nabízená vozidla musí splňovat minimálně následující technické požadavky:

2 x nový shodný vůz – kategorie MPV

Požadavek zadavatele

kategorie MPV (víceúčelové vozidlo)

atmosférický zážehový motor (bez turba, palivo 95 NAT)

výkon motoru min. 90 kW

manuální převodovka

rezervní kolo se zvedákem, tažným okem a klíčem na matice kol

červená barva karoserie, nárazníky v barvě vozu

centrální zamykání s dálkovým ovladačem

venkovní vyhřívaná zrcátka

min. přední okna elektricky ovládaná

přední mlhové světlomety

klimatizace

min. 4, max. 5 míst k sezení

výše posedu řidiče min. 60 cm

min. vyhřívaní sedadla řidiče

handsfree

autorádio s CD, MP3 a AUX

min. jeden USB vstup

min. jedna autozásuvka 12 V

objem kufru bez sklopení sedaček min. 440 l

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 631912,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 6. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Jiráskova 47, Rajhrad

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je celková nabídková cena v Kč bez DPH.

  Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace uvedená v návrhu kupní smlouvy. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci  v prosté kopii, které však musí být, v případě, že o to zadavatel požádá, doloženy originálem, případně je mohou nahradit čestným prohlášením.

  Doklady k základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

  Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci společně s jiným dodavatelem nebo prostřednictvím jiné osoby, je povinen postupovat analogicky k zákonu.

  Pokud podává nabídku více účastníků výběrového řízení společně, musí každý z nich splnit základní způsobilost podle čl. 1.2. a profesní způsobilost podle čl. 1.7.; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z nich.  Pokud podává nabídku více účastníků výběrového řízení společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito účastníci výběrového řízení budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech účastníků výběrového řízení, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku.

  Základní způsobilost

  1.2. Zadavatel požaduje prokázání následující základní způsobilosti účastníka výběrového řízení.

  Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  1.3 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 1.2. splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle č. 1.2. splňovat

  tato právnická osoba;
  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  1.4 Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu,

  zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1.2. zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
  české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1.2. zadávací dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 1.3. a vedoucí pobočky závodu.

  1.5. Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení. Dodavatel může využít vzor z přílohy této zadávací dokumentace.

  1.6. Profesní způsobilost

  Zadavatel požaduje prokázání splnění následující profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení.

  1.7. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladu – výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 3 měsíců.

  1.8. Technická kvalifikace

  Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících kritérií technické kvalifikace.

  1.9. Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení.

  Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace: Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele včetně uvedení ceny, doby poskytnutí plnění, popis poskytovaného plnění a identifikace objednatele. Ze seznamu významných dodávek musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele. Dodavatel může využít vzor z přílohy této zadávací dokumentace.

  Požadovaná minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace:

  Minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena alespoň na 3 dodávky, osobního automobilu v kategorii MPV (víceúčelové vozidlo) v hodnotě minimálně 300.000,- Kč bez DPH (vztaženo ke každé dodávce zvlášť).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastníkům se doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem:

Krycí list nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka
Čestné prohlášení o technických parametrech

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník výběrového řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu příslušné smlouvy a na krycím listu nabídky. V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu a v příslušném návrhu smlouvy bude pro hodnocení a plnění veřejné zakázky rozhodná výše nabídkové ceny uvedená v závazném návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dodavatele) nutné k řádnému a včasnému provedení předmětu zakázky, o kterých dle jeho odborných znalostí měl účastník výběrového řízení vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastníci budou podávat nabídky v uzavřených obálkách označených názvem výběrového řízení: „Dodávka 2 vozidel pro Diecézní charitu Brno“ a nápisem: „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka výběrového řízení.Nabídka bude předložena v listinném vyhotovení v písemné formě. Nabídka bude rovněž předložena v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc(x).Nabídky je možné podávat v pracovní dny osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zástupce zadavatele: IK consult s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno. Nabídka může být podána také osobně na výše uvedené adrese v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin, s výjimkou posledního dne běhu lhůty pro podání nabídky, která končí v 10:00 hodin. Nabídku lze podat pouze v listinné podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost účastníka výběrového řízení o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v písemné podobě (e-mailem) na adresu zástupce zadavatele (m.sykora@ikconsult.cz). Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku uvedeného v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace oznámí zadavatel neprodleně písemně všem účastníkům, které vyzval.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník v rámci nabídky předloží vypracuje návrh smlouvy, který bude obsahovat, nebo respektovat níže uvedené obchodní podmínky. Nabídka, která bude obsahovat návrh smlouvy, jež níže uvedené obchodní podmínky či technickou specifikaci dodávky nebude respektovat, nebo bude obsahovat ustanovení, která budou v rozporu s níže uvedenými obchodními podmínkami či technickou specifikací, může být vyřazena.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem účastníka nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky.

Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění zakázky.

Plnění předmětu této zakázky bude realizováno podle pokynů a požadavků zadavatele, v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami.

Zapracování údajů z nabídky, které jsou předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny

 Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně, technickou specifikací)

 Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění v souladu s touto výzvou pro podání nabídek

 Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)

Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu.

 

Závazné a obchodní a platební podmínkyZávazné obchodní a platební podmínky:

Celková cena dodávky je stanovena dohodou na základě cenové nabídky dodavatele a činí: …………………………………* Kč bez DPH, dodavatel je/není* plátcem DPH [nabídková cena musí být stanovena v souladu s touto zadávací dokumentací; jedná se o hodnotící kritérium, dodavatel doplní dle své nabídky].
Lhůtu a způsob splatnosti sjednané ceny dodávky sjednávají smluvní strany takto: fakturu za kompletní dodávku je dodavatel oprávněn vystavit v den předání kompletní dodávky, dodavatel bude předkládat k proplacení pouze faktury, které mimo jiné obsahují název a číslo projektu.
Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli, dodavatel bude předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.
Dodavatel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedené dodávky po dobu 24 měsíců, mimo rychle opotřebitelných součástí. Po tuto dobu dodavatel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí celé dokončené dodávky objednatelem, tj. podpisem konečného předávacího protokolu. Dodavatelem realizovaná dodávka musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dodávka tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality dodávky považována za vadu dodávky a dodavatel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k realizaci dodávky a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení dodávky.
V případě prodlení s dodávkou zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky za každý den prodlení [dodavatel může nabídnout i výhodnější podmínky pro objednatele, nikoli však horší].
V případě prodlení zadavatele s úhradou faktury zaplatí zadavatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.
Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.
Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

*účastník vyplní podržená pole

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 578512.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Auto Pokorný motors s.r.o.Maříkova 564/46, 621 00 Brno26898152

  Datum podpisu smlouvy: 4. 6. 2019

Datum ukončení: 4. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 4. 2019
 
Aktualizováno: 11. 6. 2019