Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka a instalace elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13904

Název zakázky: Dodávka a instalace elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slavičín

Sídlo zadavatele: Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Chmela
  • Telefon: +420577004807
  • E-mail: chmela@mesto-slavicin.cz

IČ zadavatele: 00284459

DIČ zadavatele: CZ00284459

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Alena Šuráňová
  • Telefon: +420731508005
  • E-mail: suranova@mesto-slavicin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 10. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Město Slavičín je dlouhodobým příznivcem konceptu smart city, s čímž souvisí i modernizace prostředků umožňujících snazší komunikaci s občany. Z tohoto důvodu město Slavičín přistoupilo k pořízení elektronických úředních desek a multimediálního informačního kiosku. Předmětem veřejné zakázky je tak dodávka a instalace tří kusů venkovní elektronické úřední desky a jednoho kusu multimediálního informačního kiosku, včetně jejich instalace a zprovoznění, dle technických požadavků uvedených v příloze č. 1 této výzvy. Elektronické úřední desky a informační kiosek jsou podpořeny díky projektům "Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad" a "Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín" obojí financováno Operačním projektem zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1195392,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Slavičín, konkrétně: EÚD č. 1 U radnice, EÚD č. 2 - sídliště Malé Pole, EÚD č. 3 - Hrádek, multimediální informační kiosek - foyer Městského úřadu Slavičín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena v Kč za zajištění předmětu veřejné zakázky bez DPH (číselné kritérium) váha 100 %
Předmětem hodnocení bude účastníkem uvedená výše ceny v Kč bez DPH za zajištění předmětu veřejné zakázky v plném rozsahu.
Pro nabídkovou cenu (číselné kritérium) bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo ze všech podaných nabídek.
V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek rozhodne čas podání nabídek, a to tak, že bude vybrána ta nabídka, která byla doručena zadavateli nejdříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 2 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady. Toto prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

3) Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže, předložením seznamu alespoň dvou referenčních dodávek, poskytnutých v posledních 3 letech s tím, že hodnota každé zakázky byla minimálně 300.000,-Kč včetně DPH. Referenční dodávky musí být obdobného charakteru ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Doklady, které je dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce a ve dvou vyhotoveních. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a musí obsahovat přílohy uvedené v této výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto výzvou k podání nabídek, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude dále strukturována v korunách českých v tomto členění:

•            nabídková cena za 1ks elektronické úřední desky bez DPH (v CZK)

•            nabídková cena za 1ks informačního kiosku bez DPH (v CZK

•            celková nabídková cena bez DPH (v CZK),

 

Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající změně těchto sazeb. Uvedená nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – veřejná zakázka Dodávka a instalace elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o ně, zveřejní zadavatel na portále efscr.cz, do dvou pracovních dnů od doručení žádosti.Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti, a to formou zveřejnění na portále esfcr.cz

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 901147.50

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714

    Datum podpisu smlouvy: 7. 12. 2021

Datum ukončení: 7. 12. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 9. 2021
 
Aktualizováno: 20. 12. 2021