Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka prádelenské techniky - Prádelna Zlín s.p.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12346

Název zakázky: Dodávka prádelenské techniky - Prádelna Zlín s.p.

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HANDI VISION s.r.o.

Sídlo zadavatele: Žitná 642, 763 14 Zlín 12

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martina Kadlecová
 • Telefon: +420777871102
 • E-mail: martina.kadlecova1@seznam.cz

IČ zadavatele: 06241433

DIČ zadavatele: CZ06241433

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Kadlecová
 • Telefon: +420777871102
 • E-mail: martina.kadlecova1@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 8. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
Prádelna Zlín s.p., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, v 2NP Budovy 13B

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Dodávka a vybavení komerční a veřejné prádelny, profesionální prádelenskou technikou v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 této Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 840000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání činí 3 týdny od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Prádelna Zlín s.p., Zlín, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, v 2NP Budovy 13B

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena včetně DPH
 • Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu k podání nabídek nebo její část zrušit, pouze však v případech podle kapitoly 20. 10 pravidel OPZ, a vypsat výzvu novou

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Čestné prohlášení o tom, že nabízené vybavení splňuje veškeré legislativní požadavky České republiky a je způsobilé pro provoz v prádelenském zařízení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel má právo provést prohlídku místa dodání před podáním nabídky. V případě zájmu dodavatele o prohlídku, musí dodavatel sjednat čas a datum prohlídky alespoň 1 den před požadovaným dnem prohlídky, a to s využitím na Kontaktní osobu zadavatele
 • Dodavatel musí poskytnout záruku na vady v délce minimálně 24 měsíců, přičemž délka záruky v měsících musí činit násobky čísla 12
 • Dodavatel musí poskytnout záruční a pozáruční servis
 • Ke každé nabízené položce musí Dodavatel přiložit katalový list nebo uvést odkaz na informace na internetu, dle kterých bude možné ověřit, že daná položka splňuje poptávané parametry
 • Dodavatel se v nabídce zaváže, že vybavení dodá na adresu Místa dodání, kde jej dle pokynu Zadavatele umístí do příslušných prostor v budově a zprovozní tak, aby bylo možné je ihned používat a předá potřebnou dokumentaci a návody k použití, to vše na jeho náklady
 • Dodavatel se v nabídce zaváže, že před realizací dodávky provede kontrolní zaměření prostor Místa dodání plnění (tj. provozovny Prádelny Zlín s.p.) za účelem zjištění souladu poptávaných rozměrů vybavení s reálnými prostorovými dispozicemi. V případě zjištění odchylek rozměrů, které by negativně ovlivnily výslednou instalaci vybavení, může navrhnout zadavateli k odsouhlasení úpravu rozměrů poptávaného vybavení. Tyto drobné úpravy rozměrů nemohou mít vliv na cenu položky
 • Jako součást nabídky Dodavatel přiloží návrh smlouvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Předložená nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu včetně DPH pro každou nabízenou položku zvlášť. A dále souhrnnou cenu s DPH za celkvou zakázku

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď bude dodavateli zaslána do 2 pracovních dnů zpět na email.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Cena bude splatná po dodání a převzetí předmětu zakázky na základě kompletní, věcně i formálně správné faktury do 30 dnů po obdržení této faktury
 • Nabídnutou cenu není možné dále zvyšovat
 • Dodavatel se v nabídce zaváže k akceptaci smluvní pokuty ve výši 0,5% z nabídnuté ceny v případě, že ve stanovené lhůtě dodání, nedodá předmět zakázky do místa plnění a nezprovozní jej. Smluvní pokuta se váže i na případ, že dodavatel neprovede kontrolní zaměření prostor Místa dodání plnění a v tom důsledku nebude možné předmět zakázky instalovat a zprovoznit
 • Nabídka se podává v listinné podobě v 1 originále

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 622290.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DOMUS Laundry CZ s.r.o.Třída Hrdinů 595/3579501 RýmařovIČ: 04221290

  Datum podpisu smlouvy: 24. 8. 2018

Datum ukončení: 24. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2018
 
Aktualizováno: 23. 8. 2018