Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka technologického celku pro výrobu ponožek

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12588

Název zakázky: Dodávka technologického celku pro výrobu ponožek

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: MYJÓMI družstvo invalidů

Sídlo zadavatele: Brno, Špitálka 91/23, 602 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Horký
 • Telefon: +420605259567
 • E-mail: phorky@myjomi.cz

IČ zadavatele: 02836823

DIČ zadavatele: CZ02836823

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Horký
 • Telefon: +420605259567
 • E-mail: phorky@myjomi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 12. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Brno, Špitálka 91/23, 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Specifikace stroj na uzavírání špiček ponožek 

kapacita minimálně 600 párů/ hodinaPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního technologického celku určeného pro pletení ponožek skládající ho se z 5 pletacích strojů na ponožky, 1 parní stanice určené pro fixování tvaru ponožek a 1 stroje na uzavírání špiček ponožek.

Základní specifikace pletacích strojů:

- 2 stroje se 120 jehlami a průměrem pletacího válce 3 ½‘‘,

- 3 stroje se 156 jehlami a průměrem pletacího válce 3 ¾‘‘.

Společná specifikace pro oba typy strojů:

možnost využití jedné základní barvy a pěti přídavných barev
stáří strojů:

- nejstarší rok výroby 2008,
- maximálně 3 roky v provozu.

Specifikace parní stanice pro fixování tvaru ponožek:

- technologie žehlení párou,
- počet forem na ponožky 28,
- kapacita žehlení 750 párů ponožek/ hodinu,
- automatické sundavání a skládání ponožek.

Specifikace stroj na uzavírání špiček ponožek: 

- kapacita minimálně 600 párů/ hodina.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1270000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 1. 2019 - 20. 1. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno, Špitálka 91/23, 602 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Předpokladem je dodání celého technologického celku v jedné nabídce a dodávce.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

Zadavatel stanovuje tato hodnotící kritéria:

Kritérium             váha        druh

A) Nabídková cena 60%, minimalizační

B) Termín dodání 20%, minimalizační

C) Záruční doba 10%, maximalizační

D) Uvedení do provozu od dodání 5%, minimalizační

E) Zaškolení obsluhy 5%, maximalizační

 

Předmětem hodnocení hodnotících kritérií jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A „Nabídková cena“ bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B „Termín dodání“ bude posuzován termín dodání předmětu zakázky. Pro hodnocení bude vzat v úvahu termín dodání 20. 1. 2019, k zakázkám s pozdějším termínem dodání nebude přihlíženo. (počtem bodů 20 bude hodnocena nabídka s dodáním 20. 1. 2019, počtem 19 bodů nabídka s dodáním 19. 1. 2019 až 1 bodem bude hodnocena nabídka s termínem dodání 1. 1. 2019)

Ad C) V rámci dílčího hodnotícího kritéria C „Záruční doba“ bude hodnocena délka záruční doby na předmět plnění veřejné zakázky v měsících. Minimální záruční doba je stanovena na 12 měsíců. K hodnotám kritéria Záruční doba vyšším než 36 měsíců nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 36).

Ad D) V rámci dílčího hodnotícího kritéria D „Uvedení do provozu od dodání“ bude hodnocen počet pracovních dnů potřebných pro uvedení všech součástí technologického celku do provozu. K hodnotám nad 7 pracovních dnů nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 7).

Ad E) V rámci dílčího hodnotícího kritéria E „Zaškolení obsluhy“ bude posuzován počet pracovních dnů, který bude poskytnut obsluze k zaškolení. Minimální hodnota je 7 pracovních dní. K hodnotám vyšším než 10 pracovních dnů nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 10)

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek zadavatel použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. dílčí kritéria C a E., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky v rámci daného kritéria, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. nabídková cena, B termín dodání a D Uvedení do provozu od dodání získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného kritéria, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa. Jednotlivým hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnoty bodových hodnocení přepočtené váhou hodnotících kritérií se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Účastník uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, ve své nabídce. Účastník není oprávněn podmínit jím uváděné údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil. Pořadí nabídek bude stanoveno seřazením nabídek podle dosaženého součtu bodových hodnocení přepočtených koeficienty váhy kritérií, a to od nejvyššího součtu bodových hodnocení k nejnižšímu. Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejvyšším součtem bodových hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek.
Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.
Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
Základní způsobilost:

a) dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný i nesplatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Profesní způsobilost:

a) aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Vybraný dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení financování projektu uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány v souladu s aktuálně platnými Pravidly pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ. https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče, odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům žádný nárok vůči zadavateli.

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči.

Součástí nabídky bude vyplněný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

Krycí list nabídky (vzor viz příloha č.1)
Čestné prohlášení (vzor viz příloha č.2)
Položkový rozpočet cenové nabídky (vzor viz příloha č. 3)
Specifikace jednotlivých strojů, technické podmínky a parametry (vzor viz příloha č. 4)
Čestné prohlášení dodavatele případě nabídky obsahující použité zařízení, že toto zařízení nebylo v průběhu uplynulých 5 let získáno prostřednictvím podpory z veřejných rozpočtů (zejména státní dotace, podpory ze zdrojů EU).

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Další podmínky:

Vybraný dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení financování projektu uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány v souladu s aktuálně platnými Pravidly pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ. https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče, odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům žádný nárok vůči zadavateli.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Výpočet nabídkové ceny bude uveden v položkovém rozpočtu cenové nabídky (viz příloha č. 3). Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná pro celou zakázku po celou dobu plnění zakázky i pro jednotlivé dílčí čísti. Ceny musí být uvedeny bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Ve smlouvě zakotvená stanovená podmínka pokuta z prodlení 10 tis./den v případě nezajištění:

 1. servisu do 48 hodin od nahlášení poruchy,
 2. dodání náhradních dílů do 48 hodin od nahlášení poruchy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1270000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KLIBO, s.r.o., Královopolské Vážany 39, 68301, Rousínov. IČ: 26968983

  Datum podpisu smlouvy: 13. 12. 2018

Datum ukončení: 13. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 11. 2018
 
Aktualizováno: 11. 7. 2019