Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12717

Název zakázky: Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Blue Factory s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Karel Pecl
 • Telefon: +420606796339
 • E-mail: karel.pecl@bluedynamic.cz

IČ zadavatele: 02277476

DIČ zadavatele: CZ02277476

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kristýna Štouralová
 • Telefon: +420725870373
 • E-mail: kristyna.stouralova@bluedynamic.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 4. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Pražská 239, 250 66 Zdiby

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu či obě části. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Specifikace předmětu plnění:

Hlavním cílem projektu je efektivně aplikovat principy Age managementu ve společnosti zadavatele. V návaznosti na hlavní cíl byly definovány následující dílčí cíle:

 • Zlepšení spolupráce (porozumění) mezi generacemi pracovníků ve společnosti
 • Zavedení efektivních metod řízení mladých lidí
 • Posílení komunikační dovednosti u mladých lidí, osvojení si time managementu, stanovení si priorit
 • Zajištění optimálního ergonomického pracovního prostředí
 • Zlepšení image společnosti pro cílovou skupinu uchazečů o práci
 • Zefektivnění adaptačního procesu pro nováčky
 • Sestavení human resources (HR) strategie

Cíle jsou vzájemně provázané, stejně jako jednotlivé aktivity, které na sebe logicky navazují. Do projektu zadavatele je zapojeno celkem 13 zaměstnanců společnosti (řadoví pracovníci a management).

Tato veřejná zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí:

 • Dílčí část 1: Kurzy a workshopy
 • Dílčí část 2: Poradenství

Podrobná specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této výzvy.

Dílčí část 1: Kurzy a workshopy:

Všechny klíčové aktivity z dílčí části 1 budou probíhat formou prezenčních uzavřených kurzů či workshopů v prostorech zadavatele ve Zdibech. Každá aktivita je rozdělena do několika samostatných lekcí či workshopů. Součástí nabídkové ceny Účastníka budou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména lektor (odměna, cestovné, stravné a ubytování), školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, občerstvení apod.

Pro každý kurz připraví Dodavatel výukové a podpůrné materiály, které poskytne každému účastníkovi kurzu. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení / potvrzení o jeho absolvování. Součástí plnění Dodavatele je rovněž dodání dokumentace související s realizací vzdělávacích kurzů, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení / potvrzení o absolvování kurzů pro jednotlivé účastníky.

Dílčí část 2: Poradenství:

Všechny klíčové aktivity z dílčí části 2 budou probíhat v prostorech zadavatele ve Zdibech. Zpracování dokumentů bude probíhat distančně, a to v prostorech dodavatele. Součástí nabídkové ceny Účastníka budou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 556700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
duben – prosinec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Blue Factory s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení nabídky je u obou částí VZ ekonomická výhodnost nabídky, která bude posuzována dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti:

 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v České republice;
 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to v České republice;
 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nebyl pravomocně odsouzen a že není v likvidaci.

Účastník použije vzor Čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

2) Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

 • doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy Účastníka,
 • doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Předloží-li Dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní a profesní způsobilosti. Obdobně předloží-li Dodavatel certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných Dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů Účastníka nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel požaduje předložení všech dokladů v prosté kopii.

3) Technická kvalifikace

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace pro každou část zakázky, ke které podává nabídku, předložením seznamu alespoň 1 významné služby poskytnuté Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Za významnou službu Zadavatel považuje službu stejného nebo obdobného předmětu plnění,

 • pro dílčí část 1: zahrnující vzdělávací kurz z oblasti age managementu nebo HR (Human Resources),
 • pro dílčí část 2: zahrnující poskytnutí poradenských služeb v oblasti age managementu, učící se organizace nebo ergonomie pracoviště.

Dodavatel předloží seznam významných služeb, který bude mít formu čestného prohlášení (vzor uveden v příloze č. 3), a ve kterém pro každou z významných služeb uvede alespoň:

 • identifikaci objednatele,
 • název a popis předmětu významné služby,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč),
 • dobu poskytování služby.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení od osoby výše uvedené získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z předložených dokumentů musí vyplývat skutečnosti uvedené v seznamu významných služeb, tj. doba realizace, předmět služby a hodnota služby a dále že služby byly poskytnuty řádně, včas a bez jakýchkoliv připomínek.

Předložení všech dokladů o kvalifikaci postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky Zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je Účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení Účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci (analogicky s § 107 odst. 4 zákona). Dodavatel, který nepodal nabídku ve výběrovém řízení, však může být Poddodavatelem více Dodavatelů v tomtéž výběrovém řízení.

Zadavatel vyloučí Účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný Účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci (analogicky s § 107 odst. 5 zákona).

Poddodavatelé:

V případě, že bude část zakázky plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje Zadavatel, aby Účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více Poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového Poddodavatele.

Účastník  tuto podmínku Zadavatele splní formou uvedení požadovaných údajů v Krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Účastníka za poskytování řádného plnění.

Účastník výběrového řízení dále předloží ke každému Poddodavateli výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě dle příslušné právní formy Účastníka, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel požaduje předložení dokladu v prosté kopii.

V případě, že Účastník  nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky Poddodavateli či Poddodavatelům, předloží ve své nabídce Čestné prohlášení o nevyužití Poddodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka.

 

Obchodní a smluvní podmínky:

Přílohou této výzvy je vzorová podoba smlouvy pro každou část zakázky, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení a je pro Účastníka závazná. Účastník doplní ve smlouvě pouze a vždy ta ustanovení, která jsou doplněna o komentář „doplní Účastník“ podbarvený žlutou barvou. Komentář po doplnění svých údajů Účastník vymaže. Zadavatel nepřipouští upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či za Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. 

Bližší specifikace obchodních a platebních podmínek viz návrh smlouvy v Příloze č. 4 této výzvy.

 

Struktura nabídky:

 • Krycí list s identifikačními údaji Dodavatele a případných Poddodavatelů, a uvedením nabídkové ceny za plnění dané části veřejné zakázky v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč (Příloha č. 1 této výzvy).
 • Doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele.
 • Doklady požadované ve vztahu k Poddodavatelům (je-li relevantní).
 • Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka. (Příloha č. 4 této výzvy).
 • Ostatní (zde Účastník uvede informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, vypočtenou výší DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí součet cen za realizaci všech klíčových aktivit zařazených do dané části veřejné zakázky (viz příloha č. 5 této výzvy).

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny Účastníka budou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění.

Nabídková cena Účastníka je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen uvést svou nabídkovou cenu v Krycím listu (Příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy pro danou část veřejné zakázky (Příloha č. 4 výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v počtu 1 ks označeném jako „Originál“, v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Bude-li nabídka zpracována v jiném než v českém či slovenském jazyce, bude k nabídce připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka.Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou řadou.Nabídka musí být Zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory“ a odpovídající částí veřejné zakázky, nápisem „Neotevírat“ a kontaktní adresou Účastníka, na níž bude možné zaslat vyrozumění v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré součásti nabídky (vč. podepsaného návrhu smlouvy) musí být poskytnuty v jedné obálce (podává-li Účastník nabídky k více částem veřejné zakázky, podá je v samostatných obálkách). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem Účastníka oprávněným jednat za Účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za Účastníka. Pokud bude Účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Účastník tuto podmínku Zadavatele splní formou uvedení požadovaných údajů v Krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu či obě dílčí části veřejné zakázky. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.Každý Dodavatel může podat k dílčí části VZ, o níž se uchází, pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího věty. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet uvedenou lhůtu.Zadavatel může poskytnout Účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který Zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace Zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný Dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny Poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný Dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému Dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným Dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Účastníky výběrového řízení bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese Účastník. Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným Dodavatelem, nevzniká žádnému z Účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí Účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení
§ 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu Poddodavatelů uvedených v nabídce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 264200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Innovative Business s.r.o., Křejpského 1529/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 02312433

  Datum podpisu smlouvy: 17. 6. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Innovative Business s.r.o., Křejpského 1529/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 02312433

  Datum podpisu smlouvy: 17. 6. 2019

Datum ukončení: 17. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2019
 
Aktualizováno: 20. 6. 2019