Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektroúdržba strojů a programování robotů KraussMaffei

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12220

Název zakázky: Elektroúdržba strojů a programování robotů KraussMaffei

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MONTIX, a.s.

Sídlo zadavatele: nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Oldřich Svoboda
  • Telefon: +420585154510
  • E-mail: info@montix.cz

IČ zadavatele: 29447020

DIČ zadavatele: CZ29447020

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: APC Consulting s.r.o. Přerov I – Město, Příční 861/4, PSČ 750 02
  • Telefon: +420602754288
  • E-mail: info@apcconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 4. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
MONTIX, a.s. nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Jedná se o odborné technické vzdělávání v oblasti obsluhy, elektroúdržby a programování vstřikovacích strojů Krauss Maffei. Cílem vzdělávací aktivity je prohloubit současné znalosti účastníků, optimální nastavení a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení problémů, které mohou nastat při provozu robotů, a dále zvládnutí programování pomocí příkazů programovacího jazyka robotů KraussMaffei.

Rozsah:

Celkem 48 hodin, z toho 46 hodin výuky (23 hodin teorie, 23 hodin praxe) a 2 hod. závěrečná zkouška. Délka jedné hodiny je 60 minut.

Počet účastníků a počet skupin:  5 osob (1 skupina) – elektromechanik

Obsah vzdělávací aktivity:

1.Okruh - Elektroúdržba strojů KraussMaffei

Základní nastavení a ovládání stroje
Lokalizace a odstraňování závad na elektrických a elektronických částech stroje
Lokalizace a odstraňování základních problémů v nastavení stroje v souvislosti s funkcemi stroje
Údržba stroje
Orientace v elektrických schématech
Orientace v katalogu náhradních dílů
Princip řízení MC3F, MC4, MC5 nebo MC6
Funkce jednotlivých karet řízení MC3F, MC4, MC5 nebo MC6

2.Okruh - Programování robotů KraussMaffei

Základy programování
Popis a vysvětlení jednoduchého programu
Popis a vysvětlení příkazů programovacího jazyka
Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
Tvorba nových programů a podprogramů pomocí příkazů programovacího jazyka
Editace stávajících programů

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 108000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.6.2018-31.8.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude celková cena za předmět plnění.

Nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení budou seřazeny vzestupně od nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu bez DPH.

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Způsobilým pro splnění zakázky je dodavatel, který:

a)splní podmínky základní způsobilosti

b)splní profesní způsobilost a

c)splní kritéria technické kvalifikace

Základní způsobilost

a)  účastník výběrového řízení (a v případě právnické osoby i každý člen statutárního orgánu) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového  řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený viz níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

     Trestným činem pro účely prokázání splnění základní způsobilosti  se rozumí:

            - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
         na organizované zločinecké skupině,
       - trestný čin obchodování s lidmi,
       - tyto trestné činy proti majetku:
                   1. podvod,
                   2. úvěrový podvod,
                   3. dotační podvod,
                   4. podílnictví,
                   5. podílnictví z nedbalosti,
                   6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
                   7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
       - tyto trestné činy hospodářské:
                   1. zneužití informací a postavení v obchodním styku,
                   2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
                   3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
                   4. pletichy při veřejné dražbě,
                   5. poškození finančních zájmů Evropské unie.
       - trestné činy obecně nebezpečné,
       - trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
       - tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
                   1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
                   2. trestné činy úředních osob,
                   3. úplatkářství,
                   4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

b)  účastník výběrového  řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,

c)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)  účastník výběrového řízení není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4.

Profesní způsobilost

a) dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti nebo obor činnosti Výchova a vzdělávání dospělých. V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

Technická kvalifikace

a) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. Limit pro splnění kvalifikace: realizace alespoň dvou služeb (zakázek) odborného vzdělávání obdobného předmětu zakázky ve finančním objemu min. 80 tis. Kč bez DPH za každou zakázku. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení;

b) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky. V tomto seznamu musí být uvedeny min. 2 osoby splňující níže uvedené požadavky: min. SŠ vzdělání, praxe min. 3 roky ve vzdělávání v oboru dle předmětu zakázky. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

Forma prokázání splnění kvalifikace

Veškeré požadované doklady budou předloženy v prostých kopiích. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v originále.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.    

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
  

Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a rovněž v elektronické podobě na CD-ROM (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu pdf, soubory na datovém nosiči doporučujeme o velikosti max. 2MB, větší soubory doporučujeme rozdělit do více samostatných souborů.)  Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevírat“.  Na obálce musí být uveden název zakázky a také adresa dodavatele.

Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána oprávněnou osobou jednat za účastníka výběrového řízení (tj. statutární zástupce účastníka nebo osoba pověřená plnu mocí vystavenou statutárním orgánem).

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Účastník výběrového řízení v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem výběrového řízení a zadavatelem.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka (prostý pracovní překlad).  V případě pochybností o jeho správnosti si zadavatel může od účastníka výběrového řízení vyžádat doložení překladu ověřeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky v následující struktuře:

1. krycí list nabídky;

2. doklady prokazující splnění základní způsobilosti;

3. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;

4. doklady prokazující splnění technické kvalifikace;

5. návrh smlouvy na realizaci vzdělávacích aktivit podepsaný oprávněnou osobou (statutární orgán nebo osoba statutárním orgánem zmocněná) včetně předepsaných příloh;

6. doklady o poddodavatelích;

7. CD-ROM

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 

Účastník výběrového řízení stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč v tomto členění:

celková nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH

nabídková cena za 1 účastníka bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena za 1 účastníka vč. DPH.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah služeb, požadované kvalitativní parametry a dobu plnění.

Účastník je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci zakázky očekávat. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Adresa pro doručování žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek:APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, e-mail: info@apcconsult.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
 

Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v př. č. 2 – Smlouva na realizaci vzdělávacích aktivit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Pokud dodavatel předpokládá plnit zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele/-ů požaduje zadavatel, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro uvedení poddodavatelů dodavatel použije formulář uvedený v př. č. 3.  V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat poddodavateli žádnou část zakázky, předloží o tom ve své nabídce čestné prohlášení. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících dodavateli z uzavřené smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v předloženém seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 108000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KUBOUŠEK s.r.o., Lidická tř. 1937, 37007, České Budějovice, IČO:26076306, ing. Ivan Kuboušek, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 14. 5. 2018

Datum ukončení: 14. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 4. 2018
 
Aktualizováno: 15. 5. 2018