Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

EPLAN Basic III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12787

Název zakázky: EPLAN Basic III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 5. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ELTEP s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nerudova 1034,537 01 Chrudim

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Libor Novotný - jednatel
 • Telefon: +420777910563
 • E-mail: info@eltep.cz

IČ zadavatele: 27507301

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Štěpánka Stryková
 • Telefon: +420777910572
 • E-mail: s.strykova@eltep.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ELTEP s.r.o., Nerudova 1034, 537 01 Chrudim

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem zakázky je školení pro jednoho zaměstnance v problematice: projektování elektro schémat.

Obsah školení:

Vytváření strukturovaných projektů 
Konstruování v souladu s normami IEC 81 346 a IEC 61 355
Návrh komplexních schémat
Výuka nových metod projektování
Správa databází artiklů
Automatické vyhodnocení projektu
Tvorba výrobních výkresů
Návrh montáže – pracovní funkcionality
Závěrečný test

Celková plánovaná časová náročnost kurzu je 54 hodin (včetně času na vykonání závěrečné zkoušky, kdy za jednu časovou jednotku se považuje 60 minut).

Vzdělávací aktivita je určena pro 1 zaměstnance. Výuka by měla být koncipována jako kombinace přednášek, workshopů a praktických cvičení, s co největším zapojením účastníka.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 45000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobu realizace celé zakázky je červen až říjen 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou školící prostory dle dohody s dodavatelem vzdělávacích služeb

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a poskytované kvality (viz níže).

·        Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

·        Ostatní kritéria, která nebudou hodnocena, ale v případě shody k nim bude přihlédnuto:

·        úroveň servisních služeb včetně technické pomoci

·        podmínky a lhůta dokončení plnění

·        technická úroveň znalostí

.        uživatelská přístupnost

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Příloha č. 2)
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

 • Čestné prohlášení o způsobilosti lektora/lektorů

  Výše požadované doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Cenová nabídka musí mít písemnou formu a obsahovat níže uvedené údaje:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny - Krycí list nabídky viz Příloha č. 1
Předmět plnění
Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH)
Platební podmínky (zadavatel preferuje platbu na fakturu se splatností)
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo plnění smlouvy

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena uvedená v nabídce bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

·        Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

·        Cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH a samostatné DPH.

Celková cena bude zahrnovat školení 1 zaměstnance v rozsahu 54 hodin á 60 min.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

·        Není připuštěno variantní podání nabídek.

·        Zadavatel nebude poskytovat zálohy za poskytnuté (nabídnuté) služby.

.        Platba bude probíhat na základě daňového dokladu (faktury) se splatností min.14 dnů

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 45000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EPLAN ENGINEERING CZ s.r.o., Dukelských hrdinů 34, 170 00 Praha 7; IČ: 28886381

  Datum podpisu smlouvy: 30. 5. 2019

Datum ukončení: 30. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 5. 2019
 
Aktualizováno: 30. 5. 2019