Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Ergonomické audity - Koyo Bearings Česká republika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12714

Název zakázky: Ergonomické audity - Koyo Bearings Česká republika

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pavelkova 253/5, Bystrovany, 779 00, okres Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Novák, Pavel Frais
  • Telefon: +420585126505
  • E-mail: sekretariat@jtekt.com

IČ zadavatele: 26418495

DIČ zadavatele: CZ26418495

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Kateřina Kramplová Kasparová
  • Telefon: +420734695732
  • E-mail: katerina.kramplova@jtekt.com

Lhůta pro podání nabídek: 17. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Pavelkova 253/5, 779 00 Bystrovany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky se rozumí realizace vybraných opatření vyplývajících z AGE MANAGEMENT AUDITU zpracovaného ve společnosti KOYO Bearings Česká republika s.r.o., konkrétně Zpracování ergonomických auditů a sestavení návrhů opatření za účelem snížení lokální svalové zátěže, předcházení vážným zdravotním komplikacím a zvýšení komfortu zaměstnanců na vybraných pracovištích.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek s názvem „Specifikace předmětu zakázky“.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 390000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Informace uvedeny v zadávacích podmínkách

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání/převzetí plnění je Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Pavelkova 253/5, Bystrovany, 779 00 Olomouc. Další informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek Výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě hodnoticích kritérií Cena a Termín plnění. Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobné informace k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Podrobné informace k postupu jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky Zadavatele jsou specifikovány v přiložené zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 461200.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EKOME spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ 63469235

    Datum podpisu smlouvy: 5. 6. 2019

Datum ukončení: 5. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 4. 2019
 
Aktualizováno: 6. 6. 2019