Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace poskytování služby azylové domy v Olomouckém kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12960

Název zakázky: Evaluace poskytování služby azylové domy v Olomouckém kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
 • Telefon: +420585508150
 • E-mail: j.zemanek@olkraj.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Fiala
 • Telefon: +420585508475
 • E-mail: p.fiala@olkraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, 779 00 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Evaluace se zaměřuje na projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213, který je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Účelem evaluace je zhodnotit, jakým způsobem byl projekt na zajištění financování služeb azylových domů implementován a jak v něm byly nastaveny procesy
a operace vedoucí k očekávaným dopadům. Hlavním a nejdůležitějším cílem evaluace je zhodnocení reálných dopadů projektu včetně identifikace faktorů, které ovlivnily dosažení daných dopadů, a překážek, které jejich dosažení bránily.

Cílem hodnoceného projektu bylo zajistit financování služby azylových domů, které pomáhají osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání prostřednictvím zajištění efektivní sítě služeb sociální prevence v Olomouckém kraji. Evaluace má zhodnotit, zda se podařilo síť azylových domů v Olomouckém kraji stabilizovat a zda tato síť odpovídá potřebám regionu. Na projekt bude pohlíženo z pohledu kraje (efektivita
a fungování celé sítě služeb) a z pohledu zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb, kterým projekt umožnil realizaci aktivit pro cílovou skupinu.

Evaluace bude realizována na službách sociální prevence, které jsou financovány z projektu „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213.

Hlavním cílem evaluace je tedy ověření, zda dochází k plánovaným dopadům projektu na stabilizaci sítě služeb azylových domů, která nabízí efektivní sociální služby. Cílem evaluace je zároveň poskytnout potřebnou zpětnou vazbu pro příjemce a zvýšit efektivitu obdobných individuálních projektů do budoucna.

Evaluace bude zpracována dle článku 3 Smlouvy o dílo o zajištění evaluace (Příloha č. 3 Výzvy).

Jako podklad pro evaluaci budou sloužit následující dokumenty:

monitorovací zprávy poskytovatelů soc. služeb
dokumentace o poskytování služby azylových domů
monitorovací listy
kvantitativní a ekonomická data o službách
výstupy z monitorovacích návštěv (dokumentace o poskytování služeb, finanční kontrola)

Rozsah požadovaných (aktivit) činností:

dotazníkové šetření na cílovou skupinu
individuální rozhovory (poskytovatelé soc. služeb) 
zajištění zadání hodnotících dotazníků / evaluačních formulářů do zařízení
vyjednání termínů evaluací v zařízeních
sběr vyplněných dotazníků / formulářů
rozesílání podkladů členům týmu k prostudování
monitoring úplnosti údajů ve vyplněném dotazníku / formuláři (příp. doplnění informací ve spolupráci s kontaktní osobou v zařízení a vedoucím týmu)
řešení případných operativních změn v termínech a personálním zajištění návštěv (komunikace se členy týmu a kontaktní osobou v zařízení)
sběr a předání zpráv shrnujících výsledky hodnotících procesů
rozeslání potvrzené závěrečné zprávy určeným subjektům
součinnost s realizátorem projektu v rámci porad a řešení problematiky projektu
internetová podpora procesů sebehodnocení a evaluace /informační stránka, sdílení dokumentů a informací/

Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

řízení, koordinace, administrace a vyhodnocování aktivit v rámci projektu
odborný dohled na průběh projektu a jednotlivých aktivit
kontrola průběhu projektu a míry naplnění stanovených cílů
sledování monitorovacích indikátorů (zpracování podkladů do MZ)
kontrola a dohled nad oprávněným čerpáním finančních prostředků z ESF dle schváleného rozpočtu

- realizace zakázky se může uskutečnit pouze na základě uzavřené písemné smlouvy mezi zadavatelem a realizátorem

Vymezení úlohy realizátora

organizátor a administrátor hodnotících a evaluačních procesů
organizace, příprava a řízení hodnotících procesů
administrace materiálů souvisejících s hodnotícími procesy
komunikace s poskytovateli sociálních služeb
organizační příprava a řízení evaluačních procesů
sestavení harmonogramu evaluací
administrace materiálů souvisejících s evaluačními procesy
komunikace s poskytovateli, zadavateli a zřizovateli sociálních služeb – účastníky evaluačních procesů

Způsob provádění zakázky

realizátor provádí plnění zakázky dle předem smluvených pravidel (předložené zakázky)
realizátor bude komunikovat a koordinovat plnění zakázky se zadavatelem, aby byly naplněny stanovené cíle zakázky
realizátor vyhodnocuje zpětnou vazbu účastníků procesů v rámci projektu společně se zadavatelem
realizátor zpracovává závěrečnou evaluační zprávu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661157,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.11.2019 - 31.7.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
budova sídla zadavatele Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: celková nabídková cena vč. DPH a kvalita nabízených služeb. Kritéria pro hodnocení jsou seřazena podle stupně významu:

  Celková nabídková cena vč. DPH                                                             60 %
  Kvalita nabízených služeb                                                                         40 %

   

  Celková nabídková cena vč. DPH

  Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu vč. DPH bodovací metodou. Bodové hodnocení se vypočte na základě následujícího vzorce:

  Kvalita nabízených služeb

  Pro kritérium „kvalita nabízených služeb“ nelze hodnotu číselně vyjádřit, bude tedy hodnoceno tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení vyjadřující míru naplnění kritéria. Dále použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (100 bodů).

  K výpočtu tohoto kritéria bude použit následující vzorec:

  Zadavatel bude hodnotit kritérium „kvalita nabízených služeb“ na základě předloženého dokumentu, zpracovaného účastníkem, v rozsahu max. 15 stran textu. V případě, že účastník překročí tento rozsah, bude mu z bodového hodnocení odečteno 5 bodů.

  Zadavatel požaduje, aby předložený dokument obsahoval následující:

  Odbornost a srozumitelnost návrhu - hodnotí se, do jaké míry je evaluační postup detailně popsán a odborně zdůvodněn včetně odkazů na metodologické standardy a odbornou literaturu. Evaluační postup musí splňovat požadavky na jednoznačnost, srozumitelnost a ucelenost textu. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, která transparentně popisuje předložené postupy, které jsou odborně podloženy včetně odkazů na metodologii. Nejhůře bude hodnocena nabídka účastníka, která předkládá nepřehledný návrh, postupy jsou nahodile zařazeny do nabídky, nejsou uvedeny odborné odkazy na odborné vymezení či metodologii.
  Vhodnost, realističnost a dostatečnost volby evaluačních metod a sběru dat včetně zvolených datových zdrojů - hodnotí se do jaké míry zvolené datové zdroje, metody a techniky měří skutečné efekty evaluovaného projektu. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, která v nabídce přesně uvádí využití nabídnutých datových zdrojů. Z nabídky musí být zjevný jednoznačný profit ze způsobu využití těchto zdrojů a zjevný efekt evaluace pro realizaci projektu. Volba metod a technik je prakticky odůvodněna vzhledem k požadovanému výsledku evaluace. Bude hodnocen způsob, jak realizátor reaguje na specifika lokalit, kde je poskytována sociální služba azylových domů, jak bude pracovat s poskytovateli azylových domů, jak jim nabídne na základě zjištěných dat podněty pro zefektivnění jejich působení. Nejhůře bude hodnocena nabídka účastníka, jež nedostatečně definuje využití datových zdrojů, z nabídky nevyplývá jednoznačný profit ze způsobu využití těchto zdrojů a výsledný efekt evaluace nepřinese požadovaný užitek.
  Postup při zpracování jednotlivých fází evaluace vč. podrobného časového harmonogramu - hodnotí se, jak jsou jednotlivé fáze transparentně vymezeny, jak na sebe navazují, jak navazují na definovaná evaluační témata. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, která předkládá logicky provázané realizační fáze, v jednotlivých fázích přesně reaguje na všechny evaluační témata. Nejhůře bude hodnocena nabídka účastníka, která bude obsahovat nahodile předložené realizační fáze evaluace bez logické provázanosti s evaluačními tématy.

   

  Body za dílčí hodnotící kritéria (A + B) se sečtou. Nabídka, která získá celkově nejvíc bodů, bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude doporučena jako vítězná. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

  Základní způsobilost:

  čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti).

  Profesní způsobilost:

  doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie),
  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie).

   

  Prokázání technické kvalifikace:

  čestné prohlášení o znalosti krajských dokumentů Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2019 – 2021, Akční plány rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na příslušné jednotlivé roky přehled o fungování a činnosti zařízení poskytujících sociální služby na území Olomouckého kraje se zaměřením na služby sociální prevence (viz https://www.olkraj.cz/strednedobe-planovani-socialnich-sluzeb-cl-288.html)
  předložením seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech, ze kterých vyplývá, že účastník má zkušenosti s organizováním řízených hodnotících procesů s následnou konzultací a dalších aktivit zaměřených na podporu poskytovatelů sociálních služeb (doložit informacemi o realizovaných zakázkách). Tento seznam musí obsahovat označení subjektu, pro který účastník danou zakázku realizoval včetně kontaktní osoby, u které je možné informace ověřit. V seznamu bude dále uveden název realizované zakázky a celkové náklady jednotlivých realizovaných zakázek. Seznam musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

  Minimální hodnota všech referencí v součtu je stanovena na 800 000,- Kč bez DPH.

  dodavatel předloží seznam osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Zadavatel požaduje nejméně 3 členný realizační tým s požadavkem na vzdělání a odbornou kvalifikaci vedoucího realizačního týmu:

  - min. VŠ vzdělání;

  - min. 5 let praxe v oblasti zpracovávání evaluací, analýz v sociálních
                   službách.

  Ze seznamu členů realizačního týmu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění předmětu veřejné zakázky k dispozici Garanta projektu.

  Přílohou tohoto seznamu bude životopis minimálně 3 členů týmu (vedoucí týmu + další pracovníci týmu), ze kterého bude vyplývat následující informace:

  dosažené vzdělání
  seznam obdobných zakázek (organizování řízených hodnotících procesů s následnou konzultací a dalších aktivit zaměřených na podporu poskytovatelů sociálních služeb; evaluace), jichž se účastnili jako členové týmu.

  Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

V případě podání nabídky v listinné podobě:

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Zadavatel požaduje, aby účastník jako součást nabídky předložil CD obsahující kompletní naskenovanou nabídku účastníka ve formátu „*.pdf“. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění - cena díla bez DPH, hodnota DPH a cena díla včetně DPH. Do ceny zahrne účastník veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, daní apod.

Dodavatel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena). Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, učiní o této skutečnosti výslovné prohlášení v návrhu smlouvy.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění - cena díla bez DPH, hodnota DPH a cena díla včetně DPH. Do ceny zahrne účastník veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, daní apod.

Dodavatel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena). Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, učiní o této skutečnosti výslovné prohlášení v návrhu smlouvy.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
A.Listinná forma:v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem:Veřejná zakázka„Evaluace poskytování služby azylové domy v Olomouckém kraji“NEOTEVÍRATa opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce rovněž účastník uvede svou kontaktní adresu.Před uplynutím lhůty pro podání nabídek je možno nabídky:a)podat osobně na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, a to v pracovní dny:v pondělí od 8:00 do 16:00 hodinv úterý a středu od 8:00 do 15:00 hodinve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodinb)nebo doručit na adresu:Krajský úřad Olomouckého krajeJeremenkova 40a 779 00 OlomoucNabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se neotevírá a nehodnotí, neboť se nepovažuje za podanou a během výběrového řízení se k ní nepřihlíží. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz.B.Elektronická forma:na profilu zadavatele TENDER ARENA na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykrajPro podání nabídky je nutné mít dokončenou registraci. Po přihlášení se Vám zobrazí tato zakázka a lze pro ni podat elektronickou nabídku. Pro snadnější hledání přikládáme ID zakázky: VZ0076342. Elektronická nabídka bude podána ve formátu *pdf, zadavatel doporučuje nahrát dokumenty v 1 souboru a ve struktuře, která je specifikována níže v této výzvě.Elektronická forma nabídky je plnohodnotným ekvivalentem listinné nabídky, tj. v případě podání nabídky elektronickou formou nelze podat nabídku v listinné podobě. Nabídky v elektronické podobě musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. .

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Poskytovatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, které jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky). Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje), a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Platby za zpracované a řádně předané služby budou provedeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to až po převzetí zhotovených služeb ze strany objednatele v termínech dle článku 4  smlouvy na poskytování služeb (která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace).

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem nebo statutárním orgánem účastníka nebo jinou osobou oprávněnou za účastníka jednat. V takovém případě učiní účastník součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování účastníka.

Faktury budou doručeny objednateli se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli.

Ostatní obchodní a platební podmínky a smluvní sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy na poskytování služeb.

Podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídnuté ceny

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Jako další podmínky soutěže zadavatel vymazuje

Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.
V případě neúplné nebo nejasné nabídky bude zadavatel postupovat v souladu s kap. 20. 8. Pravidel OP Zaměstnanost.  
Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit, informace deklarované účastníkem v nabídce.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu s Objednatelem, kterým se rozumí dokončení a předání celého díla. Přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího roku po vyplacení závěrečné platby Poskytovateli. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po uvedenou dobu je Poskytovatel povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu nahlédnout do těchto dokladů

Právo zadavatele:

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to z důvodů uvedených v obecné části pravidel OP Zaměstnanost (kap. 20.10). 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 9. 2019
 
Aktualizováno: 1. 10. 2019