Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

F.X. MEILLER - firemní vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12398

Název zakázky: F.X. MEILLER - firemní vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: F.X. MEILLER Slaný s.r.o.

Sídlo zadavatele: Slaný, Netovická 386, okres Kladno, PSČ 274 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. MICHAL VOLEJNÍK
  • Telefon: +420312577111
  • E-mail: michal.volejnik@meiller.com

IČ zadavatele: 49706454

DIČ zadavatele: CZ49706454

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: LB Legal s.r.o. advokátní kancelář
  • Telefon: +420734575978
  • E-mail: zuzana.knobova@lblegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
F.X. MEILLER Slaný s.r.o., Slaný, Netovická 386, okres Kladno, PSČ 274 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky na služby je v rámci realizace projektu F.X. MEILLER - firemní vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004249 zajištění profesního vzdělávání v oblasti Měkkých a manažerských kurzů, Obecného IT a Ekonomických kurzů. V rámci profesního vzdělávání se jedná o uzavřené i otevřené kurzy.

 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s proškolením účastníků v kurzech uvedených příloze Výzvy – Podrobná specifikace a cenová tabulka. V této příloze jsou specifikovány požadované kurzy.

 

Tato zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. (dále jen „OPZ“). Název projektu: F.X. MEILLER - firemní vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004249.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1642558,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel zahájí realizaci školení do 1 měsíce od podpisu smlouvy, školení budou realizována do 30.listopadu 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Uzavřené kurzy v sídle zadavatele, otevřené kurzy ve Středočeském kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek.

Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení (dle jejich důležitosti ve vztahu k charakteru, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky):

Kvalita poskytovaného plnění   60%
Celková nabídková cena           40%

 

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel/hodnotící komise v každém dílčím hodnotícím kritériu bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Podrobný způsob hodnocení je uveden níže u jednotlivých kritérií.

 

Kvalita poskytovaného plnění (60%)

Dodavatel předloží v nabídce svůj návrh osnov, metod výuky, evaluace a organizačního zajištění zakázky.

 

Hodnotit se bude kvalita navržených osnov, metod výuky a způsob organizace vzdělávacích aktivit, dle níže uvedeného. Vzhledem ke skutečnosti, že toto dílčí kritérium ani subkritéria nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v každém níže uvedeném subkritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění v rámci naplnění tohoto kritéria, a přidělí body tak, že nejvhodnější přidělí plný počet bodů uvedený u subkritéria a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky v daném subkritériu vůči nejlepší v daném subkritériu.

 

Kvalita zpracování tématu a osnov kurzů na základě odborných znalostí v dané oblasti vzhledem k časové dotaci kurzu, cílové skupině a plánovanému cíli kurzu. Lépe budou hodnoceny osnovy kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části osnov kurzů budou v logické obsahové posloupnosti, budou vhodně strukturovány, aby nejvíce odpovídaly plánovaným cílům výuky a zároveň byly adekvátní z hlediska potřeb a schopností cílové skupiny v celkové časové dotaci určené pro daný kurz

– 30 bodů.

 

Efektivnost navrhovaných metod výuky, využitelnost a uplatnitelnost vzdělávání při výkonu práce u zaměstnavatele a rozvoji profesních kompetencí cílové skupiny. Lépe budou hodnoceny takové nabídky, kde budou při realizaci jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co největší efekt nabytých znalostí či osvojení nových dovedností, osnovy kurzů i metody vzdělávání budou směřovány na praktické využití pro účastníky při výkonu jejich práce

-  30 bodů.

 

Způsob provedení evaluace

Hodnotit se bude návaznost evaluace na vzdělávací aktivity, metodika a vhodnost metod při zjišťování přínosu vzdělávání v praxi a dalších vzdělávacích potřeb. Lépe bude hodnocen takový způsob, kde způsoby dotazování a sledované parametry budou nejlépe odpovídat charakteru vzdělávacích aktivit, charakteru práce, potřebám a kompetencím cílových skupin, zpracování výsledků bude jasné, přehledné, objektivně měřitelné, využitelné pro další rozvoj pracovníků

– 10 bodů

                                    

Organizační zajištění zakázky

Hodnotit se bude organizace zakázky, tedy navržený způsob systematického zabezpečení všech požadovaných podmínek plnění, řešení zastupitelnosti, řešení problémů při realizaci a zajištění potřebné dokumentace dle pravidel OPZ v souvislosti s realizací vzdělávacích aktivit projektu (lépe budou hodnoceny nabídky, kde budou procesy při realizaci všech požadovaných podmínek plnění jasně definovány a strukturovány, budou komplexně a systematicky uchopeny, budou jasně definované odpovědnosti členů realizačního týmu, řešení zastupitelnosti či jiných rizik při realizaci zakázky a konkrétní popis způsobu dokumentace zakázky

– 30 bodů.

 

Zadavatel při hodnocení sečte body získané dodavateli v rámci všech shora uvedených pomocných subkritérií. Nabídce, která získá nejvyšší počet bodů, přidělí bodovou hodnotu v rámci kritéria 100, ostatní nabídky získají body dle vzorce:

 

100 x

Hodnocená nabídka

Nejvýhodnější nabídka

Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,60.

 

Celková nabídková cena (40%)

Hodnocena bude celková nabídková cena za splnění celého předmětu této části veřejné zakázky bez DPH.

Cena je počítána jako celková cena za školení skupin v uzavřených kurzech (násobek ceny za 1 den školení a počtu školicích dnů) a otevřených kurzech (násobek ceny za 1 osoboden a počet školících dnů) dle výsledné celkové ceny bez DPH v tabulce Podrobná specifikace a cenová tabulka.

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena bez DPH, přičemž nejvýhodnější nabídce (s nejnižší cenou) bude přiřazen počet bodů 100 a ostatním nabídkám body podle následujícího vzorce:

100 x

Nejvýhodnější nabídka

Hodnocená nabídka

Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,40.

 

 

Celkové hodnocení

Součet redukovaných bodových hodnot z uvedených dílčích hodnotících kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno výslednou bodovou hodnotou nabídky tak, že nejvýhodnější je ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu “Kvalita poskytovaného plnění“.

Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

 

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

V případě, že se zadavatel bude domnívat, že je nabízená cena natolik nízká, že dodavatel nebude plnění schopen řádně a/nebo včas realizovat, a zadavatel bude zamýšlet vyloučit dodavatele, který tuto nabídku podal, z důvodu nepřiměřeně nízké nabídkové ceny, písemně požádá o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
 
Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky závodu.
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:

· ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, ze kterého budou vyplývat jednotlivé skutečnosti, viz výše. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

 

Profesní způsobilost splňuje účastník:

Který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
Který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (minimálně živnost volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) – prokazuje se předložením výpisu z živnostenského rejstříku

 

Technická kvalifikace

 

Technickou kvalifikaci splňuje uchazeč:

Který předloží seznam min. 3 různých významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět tohoto výběrového řízení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek, přičemž každá významná služba je v hodnotě min. 600.000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé služby.

 

Seznam významných dodávek uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

Identifikace služby (popis);
Cena služby (její finanční objem) bez DPH;
Doba realizace služby (měsíc a rok);
Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

 

 

Který předloží Seznam techniků - realizační tým, kteří se budou podílet na plnění této zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.

 

Seznam bude zahrnovat minimálně 4 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu - projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Změny v osobách členů realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího nebo člena realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího nebo člena realizačního týmu. Výměnu vedoucího realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem, výměnu člena realizačního týmu (mimo projektového manažera) je pak uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději 5 dnů předem. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě a s níž zadavatel vysloví souhlas.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

 

Všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání
Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk)
Vedoucí týmu-Projektový manažer musí mít praktickou zkušenost s vedením týmu a praxi v oblasti koordinace školení v oblasti měkkých, manažerských dovedností v délce nejméně 5let
3 členové realizačního týmu (lektoři) musí mít praxi v oblasti školení měkkých, manažerských dovedností v délce nejméně 5 let

 

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

Jméno a příjmení
Označení pozice v realizačním týmu
Nejvyšší dosažené vzdělání
Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 

Zadavatel nepřipouští, aby zájemce prokazoval splnění více výše uvedených kvalifikačních požadavků na členy týmu, jejich vzdělání a praxi prostřednictvím jedné osoby (každá pozice musí mít jiné personální obsazení). Uvedené osoby se skutečně musí podílet na plnění zakázky.

 

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dostatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

 

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastník předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

 

Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku- nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č.134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

Vyplněný krycí list – vzory v příloze
Vyplněný seznam poddodavatelů – vzor v příloze
Doklady a dokumenty, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
Podklady k hodnocení – návrh osnov, metod výuky, evaluace a organizačního zajištění zakázky
Vyplněnou tabulku Podrobná specifikace a cenová tabulka
Podepsaný návrh smlouvy dle vzoru, který tvoří přílohu Výzvy
Ostatní případné doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění zakázky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu oceněním přílohy „Podrobná specifikace a cenová tabulka“, celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky uvede na krycím listu nabídky v členění dle vzoru.

Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez DPH, samostatně DPH v příslušné sazbě a nabídková cena včetně DPH (na krycím listu). Pro účely hodnocení bude použita celková nabídková cena zakázky bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, dle popisu uvedeného v této Výzvě a Podrobné specifikaci a tabulce pro ocenění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci zakázky formou textu smlouvy pro předmět plnění. Závazný vzor smlouvy je přílohou této Výzvy. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal ostatní části smlouvy.  Návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky dodavatele.
Překročení položkové nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude položková nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny v jiných případech je nepřípustné.
Nabídka bude předložena v jednom originále, kopií a na CD (.pdf) v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel nevylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel v takovém případě musí ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. K tomuto dodavatel využije vzor uvedený v příloze Výzvy – Seznam poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1229500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory, IČO: 27489698

    Datum podpisu smlouvy: 4. 9. 2018

Datum ukončení: 4. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2018
 
Aktualizováno: 18. 9. 2018