Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13363

Název zakázky: Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

Sídlo zadavatele: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Martin Mrkos, ACCA
  • Telefon: +420566688100
  • E-mail: martin.mrkos@zdarns.cz

IČ zadavatele: 00295841

DIČ zadavatele: CZ00295841

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Veronika Kučerová
  • Telefon: +420739573346
  • E-mail: veronika.kucerova@qcm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají pouze elektronicky (analogicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona) pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz/).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.

Generel bude základním koncepčním a strategickým dokumentem, který vytvoří závazný rámec pro projekty a stavby na katastrálním území města a jeho místních částí. Generel má za úkol řešit koncepčně problémy v oblasti městské hromadné dopravy, dopravu v klidu, pohyb cyklistů a chodců, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu na komunikační síti, apod.

Generel vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní sítě postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá (etapa 2021), řešení střednědobá (etapa 2030) a řešení dlouhodobá (etapa 2040).

Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.zdarns.cz/. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit nejnižší nabídkou cenu. Celková nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět plnění v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

7.1. Základní způsobilost

Dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost.

 

7.2. Technická kvalifikace

7.2.1 Seznam významných dodávek

Dodavatel zároveň předloží v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných dodávek, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň 3 služby obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky:

Realizace generelu dopravy NEBO strategie udržitelné městské mobility města, z toho jedna realizace s minimálním finančním objemem 1.000.000,- Kč bez DPH a jedna realizace se zapojením veřejnosti u města velikosti min. 15 000 obyvatel.

Tyto dvě výše uvedené podmínky (minimální finanční objem a zapojení veřejnosti) je možné splnit v rámci jedné veřejné zakázky.

Dodavatel předloží doklady v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel může k prokázání kvalifikace využít vzoru čestného prohlášení, které je součástí Přílohy č. 3 Výzvy.

 

7.2.2 Seznam techniků

Dodavatel zároveň předloží seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, které bude obsahovat seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné zakázky, včetně jejich profesních životopisů a uvedení právního vztahu vůči dodavateli. Mezi uvedenými osobami budou alespoň 3 osoby které:

Projektový manažer (vedoucí týmu)

Zadavatel požaduje, aby tato osoba měla min. 1 rok praxe s poskytováním služeb obcím/městům, jež jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž musí mít zkušenost s vedením min. 1 realizace generelu dopravy nebo strategie udržitelné městské mobility města. Tato osoba musí disponovat vysokoškolským vzděláním.

a

2 členové realizačního týmu

Oba 2 členové realizačního rýmu musí mít min. 1 rok praxe s poskytováním služeb obcím/městům, jež jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž musí mít zkušenost s min. 1 realizací generelu dopravy nebo strategie udržitelné městské mobility města.

Uvedené osoby se musí podílet na realizaci předmětu zadávacího řízení po celou dobu realizace projektu a mohou být vyměněny jen v nutných a naléhavých případech a pouze za osoby splňující výše uvedené kvalifikační předpoklady a po souhlasu objednatele.

 

7.3 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

1.1 Forma a podoba nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.zdarns.cz/. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem.  

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 

1.2 Obsah nabídky

Nabídka účastníka se skládá z:

návrh smlouvy o dílo
čestné prohlášení o splnění kvalifikace
čestné prohlášení o seznamu techniků (realizační tým)
krycí list nabídky

Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy:

příloha č. 1 – Technické podmínky – Specifikace rozsahu generelu dopravy (účastník řízení přiloží přílohu č. 1 zadávací dokumentace)

 

1.3Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky (analogicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona) pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz/).

Lhůta pro podání nabídek skončí   

dne 30.3. 2020 v 10.00 hodin.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.zdarns.cz/. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem.  

 

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka účastníka se skládá z:-návrh smlouvy o dílo-čestné prohlášení o splnění kvalifikace-čestné prohlášení o seznamu techniků (realizační tým)-krycí list nabídkyZadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy:•příloha č. 1 – Technické podmínky – Specifikace rozsahu generelu dopravy (účastník řízení přiloží přílohu č. 1 zadávací dokumentace)Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídkyNabídky se podávají pouze elektronicky (analogicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona) pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz/).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.zdarns.cz/ požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.¨Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a přes elektronický nástroj E-ZAK.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1.1 Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

 

1.2 Otevírání obálek s nabídkami

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, nebude se konat veřejné otevírání nabídek.

 

1.3 Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení výběrového řízení bude postupováno dle bodu 20.10 PŽP OPZ, dostupná na https://www.esfcr.cz/file/9002/.

 

1.4 Jistota

Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností účastníka řízení jistotu.

 

1.5 Požadavek na jednu nabídku
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 3. 2020
 
Aktualizováno: 6. 5. 2020