Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13417

Název zakázky: GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hodonín

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MgA. Petr Drábek
  • Telefon: +420518316338
  • E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

IČ zadavatele: 00284891

DIČ zadavatele: CZ699001303

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Anna Kopečná, DiS.
  • Telefon: +420518316255
  • E-mail: kopecna.anna@muhodonin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 5. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá. Pro vstup a zadání Vaší nabídky tohoto elektronického výběrového řízení, si prostudujte jednotlivé části uvedené ve výzvě v sekci "NÁVOD", případně kontaktujte administrátora ve věci administrace a technického zabezpečení veřejné zakázky (telefonem, e-mailem) během pracovní doby Městského úřadu Hodonín. Odkaz pro přihlášení k účasti a vstup do e-Poptávky spolu s odkazem na tuto pozvánku vám bude zadavatelem zaslán prostřednictvím systému PROebiz.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Generelu veřejného osvětlení na území města Hodonína v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1362500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 31. 01. 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je město Hodonín.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka, která při posuzování nebude splňovat uvedené požadavky zadavatele, může být posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele, a z výběrového řízení vyloučena.

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu se zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle tohoto jediného kritéria:

Kritéria hodnocení

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle ceny uvedené ve sloupci „Nabídka (CZK)“ v profilu e-Poptávkové síně v systému PROebiz.

Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky „Generel veřejného osvětlení ve městě Hodoníně“, uvedená ve sloupci „Nabídka (CZK)“ v profilu e-Poptávkové síně v systému PROebiz.

Váha kritéria: Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v čl. 19 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 20 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v čl. 22 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci formou e-mailové žádosti doručené kontaktní osobě pro věcnou stránku veřejné zakázky anebo kontaktní osobě pro administraci veřejné zakázky (e-mailem, chatovou komunikací v e-Poptávkové síni systému PROebiz). Telefonické dotazy nebudou akceptovány. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen zaslat vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 28 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 5. 2020
 
Aktualizováno: 3. 6. 2020