Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Hospic sv. Alžběty - zkvalitnění sociálních služeb – dodávka vybavení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13952

Název zakázky: Hospic sv. Alžběty - zkvalitnění sociálních služeb – dodávka vybavení

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 12. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Sídlo zadavatele: Kamenná 207/36, Štýřice, 639 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Josef Drbal, ředitel
 • Telefon: +420543421484
 • E-mail: reditel@hospicbrno.cz

IČ zadavatele: 26604582

DIČ zadavatele: CZ26604582

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, JUDr. Josef Kudrna
 • Telefon: +420511113244
 • E-mail: zakazky@deregio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2022 14:00

Místo pro podání nabídek:
Hospic sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, Štýřice, 639 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Každý účastník
může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech
částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.
Část 1 – Polohovací postele
Předmětem plnění je dodávka 21 ks polohovacích postelí včetně matrací, které jsou podrobně
specifikovány ve Specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2a „Příloha č. 2a Specifikace
předmětu plnění – část 1“ zadávací dokumentace
Část 2 – Nábytek
Předmětem plnění je dodávka nábytku, který je blíže specifikován ve Specifikaci předmětu plnění,
která tvoří přílohu č. 2b „Příloha č. 2b Specifikace předmětu plnění – část 2“ zadávací dokumentace,
a dále v příloze č. 5 Specifikace položky Stůl na pokoj, v příloze č. 6 Specifikace položky Kancelářská židle a v příloze č. 7 Specifikace položky Židle na pokoj.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 887850,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění předmětu zakázky bude vybraným dodavatelem zahájeno ihned po podpisu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel předpokládá, že k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem dojde v lednu - březnu 2022. Termín dodání je do 35 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Kamenná 207/36, Štýřice, 639 00 Brno.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení
  nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
  Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114
  zákona na základě jediného hodnotícího kritéria a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost
  Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady
  nesplňuje dodavatel, který
  a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
  pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016
  Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
  země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
  daňový nedoplatek
  c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
  nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
  nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
  zaměstnanosti,
  e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
  nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
  podle právního řádu země sídla dodavatele.
  Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
  o jejich splnění.
  Profesní způsobilost
  Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Profesní kvalifikační předpoklady
  splňuje dodavatel, který předloží:
  - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
  takové evidence vyžaduje.
  - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména
  doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto
  písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání „Výroba,
  obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby
nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1(krycí list nabídky) po poslední stranu
nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
krycí list nabídky - vyplněný formulář podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č.
3a Krycí list nabídky – část 1" a „Příloha č. 3b Krycí list nabídky – část 2“ (v závislosti na
tom, které [kterých] částí zakázky se dodavatel hodlá účastnit),
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění
základní způsobilosti„. Účastník do uvedeného vzoru doplní požadované údaje.
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, dodavatel předloží prostou kopii
originálů požadovaných dokumentů. V případě, že bude předkládat elektronicky
podepsaný dokument, zajistí, aby součástí předmětného dokumentu byla taktéž
konverze elektronického podpisu, rovněž postačí prostá kopie.
Doplněnou Specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 zadávací
dokumentace „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1“ a „Příloha č. 2b
Specifikace předmětu plnění – část 2“, (v závislosti na tom, které [kterých] částí zakázky
se dodavatel hodlá účastnit),
doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě kupní smlouvy respektující
veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací
dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento
dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1a Obchodní podmínky v
podobě návrhu kupní smlouvy – část 1“ a „Příloha č. 1b Obchodní podmínky v podobě
návrhu kupní smlouvy – část 2“
Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích
podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na
cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně
DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí
celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena
bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající
ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem
pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, a
dále její veškeré přílohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě vřádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem„Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobouoprávněnou zastupovat dodavatele. V nabídce nesmí býtpřepisy a opravy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věcizakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@deregio.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno v zadávací dokumentaci, která je včetně všech příloh uveřejněna na www.esfcr.cz

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 12. 2021
 
Aktualizováno: 10. 1. 2022