Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
08.08.2020 19:23:12 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště, dílčí část 3: KA04 – Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12975

Název zakázky: Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště, dílčí část 3: KA04 – Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Uherské Hradiště

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Stanislav Blaha, starosta
  • Telefon: +420572525103
  • E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

IČ zadavatele: 00291471

DIČ zadavatele: CZ00291471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Roman Hlaváč
  • Telefon: +420545120289
  • E-mail: roman.hlavac@rts.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je tvorba koncepce veřejného osvětlení města Uherského Hradiště pro komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení města Uherského Hradiště.

Koncepce bude zpracována v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.

Jde o soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech.

Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1235000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění je nejpozději od 4. 11. 2019. Lhůta plnění je stanovena na 14 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Uherské Hradiště, Útvar městského architekta

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou posuzovány a hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

A) Nabídková cena celkem v Kč bez DPH, váha 65%

Celková nabídková cena bude vyhodnocena podle zásady méně je lépe (nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu) a nabídka s nejvyšším počtem bodů obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který odpovídá vzorci:

100 x (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) x váha kritéria

B) Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, váha 35%

Kvalifikace a zkušenosti osob realizačního týmu se hodnotí pro osoby, kterými dodavatel prokazuje svoji technickou kvalifikaci, a to tak, že budou hodnoceny v rámci každé části samostatně (příloha č. 10). Podle níže uvedeného klíče, budou každé vymezené osobě z týmu dodavatele přiděleny body. Body získané za praxi a referenční zakázky se sečtou (v částech, u nichž je definováno více členů realizačního týmu se sečtou body všech takových osob) a nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů získá 100 bodů a každá další nabídka pak získá takový počet bodů, který odpovídá vzorci:

100 x (počet bodů hodnocené nabídky/počet bodů nejvýhodnější nabídky) x váha kritéria

Pořadí nabídek pak bude určeno podle absolutní hodnoty získaných bodů od nejvyšší po nejnižší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: prokázání základní způsobilosti dodavatele, prokázání profesní způsobilosti dodavatele, prokázání technické kvalifikace. Podrobnosti naleznete ve SVAZKU 2 zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (příloha č. 6)

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (přílohy č. 4 a č. 5).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla strukturována do samostatných oddílů, označených shodně s následujícími pokyny:

  • Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny (či případně hodnot jiných číselně vyjádřitelných kritérií) podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a naskenován do elektronické podoby nabídky. Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.
  • Formulář vstupující do hodnocení kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob“
  • Návrh smlouvy – tento návrh smlouvy musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy:

      Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

      Příloha č. 2 – Osoby realizačního týmu zhotovitele

      Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (viz - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, o tom, že nehodlá využít poddodavatelů)

  • Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele (viz pokyny uvedené ve Svazku 2)

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak. Bližší podrobnosti ke způsobu podání nabídek jsou uvedeny ve Svazku 1 zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za řádné provedení požadovaných služeb bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na řádné a odborné plnění předmětu zakázky. Nabídková cena bude zpracována podle věcného členění služeb. V rámci nabídky účastníka zadávacího řízení je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky (návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky). Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré jím uváděné cenové údaje byly ve všech částech nabídky shodné. V případě jakéhokoliv rozporu má přednost nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v zadavatelem požadovaném členění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Vhodné uveřejnění veřejných zakázek, dostupného na internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471 pod názvem veřejné zakázky. Podrobné informace o elektronickém nástroji nalezne dodavatel na internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/, zejména v Uživatelská příručka pro dodavatele a Manuál k použití elektronického podpisu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (Krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel vysvětlení, zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, včetně znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (bez identifikace tazatele) v zákonem stanovené lhůtě (do 3 pracovních dnů). Bude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli později, nežstanoví ZZVZ (viz § 98 odstavec 1), nemá zadavatel povinnost na takovou žádost reagovat.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 9. 2019
 
Aktualizováno: 14. 10. 2019