Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategický plán obnovy a rozvoje veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12961

Název zakázky: Strategický plán obnovy a rozvoje veřejného osvětlení – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kralupy nad Vltavou

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marek Czechmann
 • Telefon: +420315739854
 • E-mail: mesto@mestokralupy.cz

IČ zadavatele: 00236977

DIČ zadavatele: CZ00236977

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Lenka Pustinová
 • Telefon: +420315739835
 • E-mail: lenka.pustinova@mestokralupy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Kralupy nad Vltavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategického plánu obnovy a rozvoje veřejného osvětlení pro město Kralupy nad Vltavou. Podrobná specifikace zpracování dokumentu je nedílnou součástí této výzvy – viz příloha č. 3. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. etapa – zpracování návrhu dokumentu pro účely projednání se zadavatelem do 180 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 2. etapa – dopracování dokumentu na základě výsledku projednání a finální dokončení dokumentu do 60 kalendářních dní od předání písemných pokynů k úpravě od zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem předání všech výstupů z plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona předložením čestného prohlášení.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a) ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové opatření vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru.

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

a) seznam významných služeb poskytnutých za poslední 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimální úroveň

Zadavatel požaduje alespoň dvě zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění, tj. zpracování/realizace strategie/plánu/koncepce, jejímž předmětem byla správa, obnova a modernizace veřejného osvětlení pro územní samosprávné celky s min. počtem obyvatel 10.000, dokončených v průběhu posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.

Prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb provedených účastníkem za posledních 5 let. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Seznam bude obsahovat: název zakázky, stručný popis předmětu plnění, identifikační údaje objednatele (zejm. pak kontaktní osobu objednatele, u které je možné si předložené informace ověřit), velikost řešené obce, finanční objem, místo plnění a termín plnění.

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci je požadováno pro pozici hlavního vedoucího projektu.

Minimální úroveň

 • Středoškolské vzdělání technického směru.
 • Praxe v oboru zpracování strategických dokumentů minimálně 5 let, přičemž praxe na pozici vedoucího projektu alespoň na dvou zakázkách, jejichž předmět byl obdobný jako je předmět plnění, dokončených v průběhu posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.

Prokázání technické kvalifikace

 • Dodavatel předloží doklady o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom, osvědčení o autorizaci atd.).
 • Profesní životopis formou čestného prohlášení, obsahující délku praxe a informaci o účasti této osoby na realizovaných projektech – zakázkách (včetně specifikace jejich profesní pozice v rámci referenčních zakázek, specifikace předmětu referenčních zakázek a doby jejich realizace).
 • Dodavatel rovněž předloží čestné prohlášení této osoby o existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě.

Nabídka bude obsahovat:

 1. Krycí list – příloha č. 1 výzvy.
 2. Návrh Smlouvy včetně příloh – příloha č. 2 výzvy. Nabídka musí obsahovat 1 originál návrhu smlouvy o dílo, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Veškeré přílohy k návrhu smlouvy o dílo budou předloženy úplné a taktéž musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

     Dodavatel není oprávněn při zpracování návrhu Smlouvy měnit nebo přidávat jakýkoliv údaj, vyjma těchto případů:

 • Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (úvod a závěr smlouvy). Pokud nabídku podává více osob společně, příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.
 • Uvedení veškerých údajů o ceně (čl. V. odst. 1 smlouvy).
 • Uvedení odpovědné vedoucí osoby projektu (čl. VII. odst. 5 smlouvy).

3. Doklady a dokumenty prokazující kvalifikaci

4. Ostatní doklady a dokumenty

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Cenová nabídková cena bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena celkem bez DPH, sazba a výše DPH a nabídková cena celkem s DPH.
 • Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“ a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny sazby DPH.   

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude dále uvedena kontaktní adresa dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy.
 • Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.
 • Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci.
 • V případech, kdy dodavatel předkládá čestné prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele podle výpisu z obchodního rejstříku, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii v elektronické podobě.
 • Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků.
 • Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení, všechny výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.
 • Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.
 • Zadavatel uveřejní smlouvu a skutečně uhrazenou cenu v souladu s ustanovením § 219 zákona.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 525000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ANADA HS s.r.o., Horní Stakory 77, Kosmonosy 29306, IČ: 03020762

  Datum podpisu smlouvy: 13. 11. 2019

Datum ukončení: 13. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 9. 2019
 
Aktualizováno: 14. 11. 2019