Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy SAMETEX, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13024

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy SAMETEX, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: SAMETEX, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Čs. armády 830, 358 01 Kraslice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Karel Pokorný
 • Telefon: +420352521111
 • E-mail: karel_pokorny@mosilana.cz

IČ zadavatele: 45787425

DIČ zadavatele: CZ45787425

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Anna Močalova
 • Telefon: +420777667819
 • E-mail: anna.mochalova@sametex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Čs. armády 830, 358 01 Kraslice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 5 vzdělávacích kurzů, z nichž 4 jsou neakreditované, pouze vzdělávací aktivita s názvem Školení k získání průkazu pro obsluhu vysokozdvižného vozíku a vazačského průkazu je odborná podle zvláštního předpisu. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku.

 

Specifikace a rozsah kurzů:

Metody jištění kvality

rozsah kurzu: 48 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky) pro 7 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

ISO 9001:2015

úvod do systému managementu kvality
výklad normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky
srovnání ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

MSA – Analýza systému měření

spojitá a diskrétní data – postup, příprava vzorků, požadavky na prostředí
studie Gage R&R Crossed (nedestruktivní zkoušky), Nested (destruktivní zkoušky)
studie Type I (automatické měření)
atributivní posouzení shody (vizuální kontroly)

SPC – Statistická regulace procesu

principy statistické regulace
SPC v praxi a využití při rozhodování
nástroje na hodnocení kvality, procesů, výkonnosti (práce)
způsobilost stroje (Cpk, Ppk, Cpm)

PFMEA – Analýza možných způsobů a důsledků poruch v procesu

principy a klíčové faktory efektivní aplikace FMEA
souvislost a návaznost na další metod
vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FM

PPAP – Proces schvalování dílů do sériové výrob

specifické požadavky procesu PPAP
prvky, souvislosti a úrovně PPAP
praktické zkušenosti s PPAP

VDA 6.3 - Audit procesu

prvky VDA 6.3
procesy k hodnocení a neustálému zlepšování
proveditelnost a management projekt
zvláštní požadavky automobilového průmyslu
hodnocení standardních procesů a celkové hodnocení výsledku auditu, včetně klasifikace hodnocení

Závěrečná zkouška

 

 

Školení MS Excel

rozsah kurzu: 40 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky) pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Podmíněné výpočty

funkce KDYŽ
další logické funkce
funkce ZVOLIT
funkce COUNTIF, SUMIF
funkce COUNTIFS, SUMIFS
specifické funkce Excelu 2019

Databázové funkce Excelu

Databázové funkce Excelu
Kriteriální tabulky
Druhy kritérií
Zásady tvorby kriteriálních tabulek

Vyhledávání v tabulkách, propojení tabulek

funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT
funkce INDEX
funkce POZVYHLEDAT

Získání dat z externích databází

Základní způsoby importu externích dat v Excelu
Import dat z databází a souborů
Definice datového zdroje
Konfigurace externí oblasti

Datový model

Relace mezi excelovskými tabulkami
Definice datového modelu pomocí MS PowerPivot (úvod do problematiky)
Vazba datového modelu na kontingenční tabulky (rozšíření výpočetní síly KT)

Kontingenční tabulky Excelu

Využití kontingenčních tabulek
Souhrnné výpočty, analytické přepočty
Dodatečné kalkulace, poměrové ukazatele
Slučování dat s pomocí kontingenčních tabulek
Synchronizované ovládání více tabulek najednou

Pokročilejší operace určené pro práci se sešity

Platný název
Pojmenování oblasti buněk na listu pomocí pole názvů
Příkaz pro práci s názvy
Názvy absolutní
Názvy relativní
Názvy vzorců a konstant
Zápis názvu do vzorce
Popisky
Skrytí a zobrazení oken se sešity
Používání dynamických ovládacích prvků (rozbalovací menu, zašktávací tlačítko, přepínač, atd.) ve formulářích, výpočetních modelech a vizuálních přehledech

Ochrana listů a sešitů

Ochrana prvků listu a sešitu
Umožnění přístupu k zamknutým oblastem určitým uživatelům

Makra

Záznam makra vs. programování makra
Koncepce – o co jde?
Limity nástroje – co není možné nahrát?
Příklady pro hluboké pochopení možností rekordéru maker: nalezení příkazů vhodných pro automatizaci – jak zajistit, aby makro bylo obecné? (tj. např. nezávislé na počtu řádků), automatizované formátování dat, automatizování zpracování dat (např. transformace dat z IS do formy „excelovské DB“ vhodné pro další analýzu v Excelu), generování vzorců, konverze dat do vhodného tvaru
Jak makro spustit: správce maker, klávesová zkratka, tlačítko na pásu karet, tlačítko v listu sešitu
Sdílení maker
Osobní sešit maker

Závěrečná zkouška

 

 

Řízení výrobního toku v návaznosti na zavádění nových produktů a změny ve výrobních procesech

rozsah kurzu: 80 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky) pro 18 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Specifika nových technologií a jejich zavedení do výroby
Činitelé výroby – výroba a výrobní program, výrobní ukazatele pro hodnocení výroby (OEE, PPM, Produktivita), ekonomické pojetí výroby
Standardní normativy operativního řízení výroby – velikost výrobní dávky, výrobní takt a rytmus, průběžná doba výroby
Plánování výroby – systém tahu a tlaku ve výrobě, prostorové uspořádání výroby, velikost dávky a její vliv na rozpracovanost, mezioperační zásoba, zásobování výroby
Řízení výrobního procesu – uvolnění zakázky, rozvrh práce, metody řízení výrobního procesu, informační toky při řízení výroby
Systémy plánování a řízení výroby – Kanban, JIT (Just In Time), APS (Advanced Planning and Scheduling)
Kontroling a testování výrobků
Měření výkonu výroby a efektivity práce, minimalizace odpadu, maximalizace výsledku
Zadávání práce a předávání informací
Základní technické komunikační prostředky
Základy vedení týmu a práce s podřízenými
Základy komunikace a řešení krizových situací
Závěrečná zkouška

 

 

Školení k získání průkazu pro obsluhu vysokozdvižného vozíku a vazačského průkazu

rozsah kurzu: 50 hodin, z toho 29 hodin teorie (po 45 minutách), 19 hodin praxe (po 60 minutách) a 2 hodiny závěrečné zkoušky (po 45 minutách) pro 13 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Nauka o provozu manipulačních vozíků, povinnosti a odpovědnosti obsluhy manipulačních vozíků.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků – všeobecně a rizika spojená s provozem manipulačních vozíků.
Nauka o konstrukci obsahuje rozdělení druhů vozíků, popis jednotlivých částí, jejich činnost a z toho vyplývající zásady pro obsluhu, kontrolu a údržbu.
Nehody; postup při nehodě, prioritní úkony, zranění osob, zásady první pomoci.
Bezpečnostní požadavky na provoz manipulačních vozíků.
Seznámení účastníků s platnou legislativou v oblasti motorových manipulačních vozíků s důrazem na bezpečnost provozu, jejíž seznam je přílohou osnovy.
Denní kontrola a údržba
Manipulace a provoz
Určení vzdálenosti, výšky a průjezdnosti
Obeznámení o nedovolených manipulacích vázání
Určení hmotnosti a těžíště břemene
Pramen vázacího prostředku
Výběr vázacích prostředků pro šetrnou manipulaci
Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
Zkoušení přivazovacích drátěných lan
Příslušenství pro zdvihání - prostředky pro zavěšení těžkých břemen různých rozměrů
Závěrečné přezkoušení a ověření praktických dovedností

Implementace štíhlé výroby

rozsah kurzu: 56 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky) pro 69 zaměstnanců v 5 skupinách
obsah:

Základy Lean Manufacturing

Analýza současného stavu a spokojenosti či nespokojenosti s tímto stavem
Definování firemních potřeb popř. prostoru pro zlepšení
Pohled na firmu jako vrcholový proces
Uspořádání firemních procesů a jejich vzájemná návaznost
Ztráty a plýtvání, přidaná a nepřidaná hodnota
Co je LEAN a proč je důležitý
Výrobní systém Toyota základem LEAN
Přehled nástrojů LEAN
Váš důvod pro zlepšování neboli Vaše „PROČ?“

 

5S – 5 kroků štíhlého pracoviště

Úvod do 5S a výběr vzorového pracoviště, kde bude 5S uplatněno
5S jako jednoduchá a univerzální metoda pro vytváření těch nejlepších pracovišť
Co musíme udělat ještě před realizací 1. S
Proč třídit a proč je třídění nezbytně nutným prvním krokem k další úspěšné implementaci
Uspořádání nezbytně nutného ve druhém kroku není jen pro šéfa nebo návštěvu
Úspěšnou realizací prvních dvou kroků nemáme ještě vyhráno, jsme ale na velmi dobré cestě k úspěchu
S čištěním a nepořádky nečekáme až na krok třetí, kdy zařazujeme čistotu a pořádek do průběhu každé směny
Pravidla a standardy, včetně nástrojů pro jejich zavedení a dodržování jsou úlohou kroku čtvrtého
Pátý krok nabádá ke stálému udržování a zlepšování
Důraz na správný postup, a neb jak správně řadit jednotlivá eska
Jak získat lidi, aby to chtěli a nikdy nepřestávali?
Benefity pro firmu
Benefity pro jednotlivce

Total Productive Maintenance – TPM

Úvod do TPM a výběr vzorového pracoviště, kde bude TPM uplatněno
Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
Význam a cíl TPM
Provázanost TPM a 5S
Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
Přístup k údržbě a jejich druhy
Havarijní/defektivní údržba
Preventivní údržba
Prediktivní údržba
Autonomní údržba
Plánování údržby, četnosti a zodpovědnosti
Provedení plánovaných úkonů a záznam o provedení
7 kroků k autonomní údržbě
Postup pro zavedení TPM ve firmě

 

Single Minute Exchange of Dies – SMED

Úvod do SMED a výběr vzorového pracoviště, kde bude SMED uplatněno
Seřízení dříve a nyní
Potřeby rychlého seřízení
Z čeho se seřízení skládá?
Měření a zaznamenání současného stavu procesu seřízení (/přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
SMED – 3 kroky redukce času
Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
Analýza podle priorit
Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
Realizace návrhů a ověření v praxi

 

Nástroje kvality

Zjištění současného stavu procesů měřením a jeho vyhodnocení
Stanovení cílů v čase
SMART cíl
Důležitá úloha vizualizace současného stavu a stanovených cílů
Sledování skutečnosti plnění oproti plánu
Nalezení kořenových příčin problémů, neshod, reklamací, ztrát, plýtvání atd.
5 x PROČ?/5W/ 5 WHY?
Ishikawa diagram/rybí kost/fish-bone diagram/diagram příčin a následků
7 nástrojů řízení kvality
7 nástrojů managementu
Oblast reklamací, reklamace zákaznická, reklamace na dodavatele
Oblast interních neshod
Zdůraznění důležitosti týmového řešení
8D report a jeho jednotlivé disciplíny

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1197000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Listopad 2019–červen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Čs. armády 830, 358 01 Kraslice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1153900.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2019

Datum ukončení: 11. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 10. 2019
 
Aktualizováno: 23. 12. 2019