Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Oprava mechanických částí robotů Motoman - výměna motorů a kalibrace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13029

Název zakázky: Oprava mechanických částí robotů Motoman - výměna motorů a kalibrace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: BORGERS CS, spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Mánesova 2150/81, 301 00 Jižní Předměstí, Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Hengstermann Uwe

IČ zadavatele: 49787365

DIČ zadavatele: CZ49787365

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Stupková Dita
 • Telefon: +420702167694
 • E-mail: DStupkova@borgers-group.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Borgers CS, spol. s r. o., Stehlíkova 1111, 377 01 Rokycany - Nové Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kurzu „Oprava mechanických částí robotu Motoman – výměna motorů a kalibrace. Vzdělávací aktivita je plánována v celkovém rozsahu 41 hodin, z toho teoretické vyučování 29 hodin, praktické vyučování 10 hodin, závěrečná zkouška 2 hodiny.

 

Obsahová náplň kurzu:

 1. Zásady bezpečnosti při montáži a demontáži robotů (3 hodiny vzdělávání)
 2. Detailní seznámení s mechanickou částí manipulátorů (4 hodiny vzdělávání)
 3. Demontáž a montáž motorů (4 hodiny vzdělávání)
 4. Demontáž a montáž převodovek (3 hodiny vzdělávání)
 5. Postup mazání a ekologická likvidace odpadů (3 hodiny vzdělávání)
 6. Efektivní vysvětlování: zásady a prioritizace informací (2 hodiny vzdělávání)
 7. Metody zjištění vstupních znalostí (2 hodiny vzdělávání)
 8. Pravidla manažerské prezentace – rétorika, verbální i neverbální projev při sdílení odborných informací (2 hodiny vzdělávání)
 9. Sdílení odborných znalostí se skupinou, metody aktivizace skupiny (2 hodiny vzdělávání)
 10. Zapamatování informací – metody pro zvýšení efektivity sdílení informací pro lepší pochopení složitostí (1 hodina vzdělávání)
 11. Ověřování znalostí – metody pro získání přehledu o úrovni znalostí ve skupině i u jednotlivců (1 hodina vzdělávání)
 12. Individuální přístup ke vzdělávacím potřebám v oblasti techniky a robotiky v případě účastníků s nízkým vědomostním potenciálem z oblasti robotiky a mechaniky (2 hodiny vzdělávání)
 13. Praktická část v robotizaci (10 hodin vzdělávání)
 14. Závěrečná zkouška (2 hodiny vzdělávání)

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školicí agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu poskytnout výukové materiály.

U kurzu budou dodrženy minimální uvedené počty hodin výuky u každého témata.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mimo jiné vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy, ukončení plnění nejpozději do 31.8.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR (mimo hl. m. Prahy)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

1. Nabídková cena bez DPH (váha 60 %) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

2. Metodika organizace kurzu (váha 40 %) – nečíselné kritérium

 Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran (A4) popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

Metodiky výuky;
kvalita organizace školení;
způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

 

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

 

Ad 1) Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Ad 2) Metodika organizace kurzu

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání. Důležitým kritériem bude také posouzení zajištění způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětně vazby.

 

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Metodika organizace kurzu (1 – 30 bodů) Počet bodů

 

Slovní ohodnocení

1 – 9 bodů

Předložená metodika organizace kurzu nesplňuje vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky interaktivní zapojení účastníka a zajištění způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětně vazby nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

10-19 bodů

Předložená metodika organizace kurzu v některých bodech nesplňuje požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky interaktivní zapojení účastníka a zajištění způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětně vazby je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

20 - 30 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje, interaktivní zapojení účastníka, zajištění způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětně vazby je patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

 

Pro hodnocení (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 30. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 30 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídka vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 

Základní způsobilost:

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)        vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b)        který není v likvidaci,

c)        který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

•          výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•          doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 

 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání, nebo v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem, které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 100.000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání alespoň 30 osob, a to v souhrnu všech služeb.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží alespoň 2 lektory, kteří mají k jednotlivým tématům následující dokumenty:

 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lektor s minimálně 5letou profesní praxí v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností
 • lektor se způsobilostí školit kurz k rozšíření odborných znalostí v oblasti robotiky, s praxí minimálně 3 roky

 

Dané požadavky mohou být prokázány více lektory.

Je dostačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

 • Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
 • Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace
Návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Dodavatel uvede celkovou cenu v členění na cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH, a cenu včetně DPH.

 

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Krycí list nabídky.b)Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.d)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.e)Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
 • Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.
 • Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 240000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): bit cz training, s. r. o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, IČ: 27371891

  Datum podpisu smlouvy: 6. 11. 2019

Datum ukončení: 6. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 10. 2019
 
Aktualizováno: 11. 11. 2019