Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání ve společnosti PHARMIX, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13031

Název zakázky: Zajištění vzdělávání ve společnosti PHARMIX, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PHARMIX, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: František Hrabal
  • Telefon: +420602523528
  • E-mail: frantisek.hrabal@pharmix.cz

IČ zadavatele: 25591983

DIČ zadavatele: CZ25591983

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Eva Hermanová
  • Telefon: +420602524980
  • E-mail: eva.hermanova@pharmix.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
PHARMIX, s.r.o., Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto tématech:

Měkké a manažerské dovednosti

Asertivní jednání
Efektivní komunikace
Komunikace v obtížných situací
Konfliktní situace

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatné příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí této výzvy a doplněná uchazečem bude součástí jeho nabídky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 737145,71 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
prosinec 2019-září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
PHARMIX, s.r.o., Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

 

1)        Nabídková cena s vahou 80 %

2)        Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 20%

 

ad 1) Nabídková cena – váha 80%

Předmětem hodnocení bude cena za celý předmět plnění zakázky bez DPH v Kč.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

 

Vzorec pro hodnocení:

           Nejnižší nabídková cena          

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 80 %

           Nabídková cena hodnocené nabídky    

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace - váha 20%

 

 

Přidělené body

Limit

Každé další školení pracovníků v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH v posledních 3 letech

10 za každou další referenční zakázku

Max. 100 přidělených bodů

 

Účastníkovi, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.

 

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria

 

 

Vzorec pro hodnocení:

 

           Hodnocená nabídka

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 20 %

           Nejlépe hodnocená nabídka

 

           Nejlépe hodnocená nabídka                 

 

Výpočet celkového hodnocení:

Takto získané body z těchto dvou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za obě hodnocená kritéria nejvíce bodů, se stává nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

 Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci.

Zadavatel umožňuje předložení Základních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

b)    který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncese (postačí v prosté kopii). Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel pro každé dílčí plnění předmětu zakázky. Požadavky na vybraná dílčí plnění jsou stanovena takto:

 

Zadavatel požaduje, aby min. počet požadovaných lektorů splňoval zároveň požadavky na vzdělání a praxi:

Zakázka – Měkké a manažerské dovednosti

Minimální požadovaný počet lektorů 2

Požadavky na vzdělání a praxi lektorů

Min. 1 lektor, jeden s min. SŠ vzděláním ukončeným maturitou a jeden s VŠ vzděláním ukončeným magisterským stupněm vzdělání

Min. 1 lektor praxe v délce alespoň 5 let v oblasti vzdělávání dospělých v měkkých a manažerských dovednostech  a min. 1 lektor praxe alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání dospělých v měkkých a manažerských dovednostech.

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením:

Dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením:

strukturovaných životopisů (v českém jazyce). Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují výše uvedené požadavky a z životopisů musí být jasně zřetelná lektorská praxe

NEBO

Certifikáty lektorů, týkající se vzdělávání v dané oblasti s praxí odpovídající požadavkům na praxi lektorů, ze kterých bude zřejmá délka praxe lektorů

b)  Čestné prohlášení o tom, že uchazeč v posledních 3 letech poskytl významné služby:

Významnou službou se pro účely této dílčí části zakázky rozumí služba zaměřená na školení měkkých a manažerských dovedností, z nichž budou:  

Alespoň 2 významné služby v měkkých manažerských dovednostech každá v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH

Čestné prohlášení tvoří Přílohu č.4 pro zakázku – Měkké a manažerské dovednosti a bude podepsáno statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.
Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci – vyplní uchazeč.
Specifikace předmětu zakázky - příloha č. 2. Příloha bude doplněná dodavatelem o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele – vyplní uchazeč.
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 3 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech) - vyplní uchazeč.
 Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů.

Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4 )

Plnou moc /úředně ověřenou/ uchazeč doloží pouze v případě, že bude Krycí list, Specifikace aktivit a (či) doklady o prokázání kvalifikace jsou podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

 

.
 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Zajištění vzdělávání ve společnosti PHARMIX, s.r.o.“ , nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“, a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu provozovny zadavatele PHARMIX, s.r.o., Na Sádkách 2798/9. Podání nabídek e-mailem není možné.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii, součástí nabídky bude také elektronická verze nabídky (na CD, DVD, flash disku.. apod.).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č.10 ze 14.6.2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 201000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o.Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 - Nové Město IČ 2229919

    Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2019

Zrušené části zakázky: není relevantní

Datum ukončení: 18. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 10. 2019
 
Aktualizováno: 20. 12. 2019