Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13084

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hlavenec 161, 294 74 Hlavenec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: David Urbanec
 • Telefon: +420736511193
 • E-mail: david.urbanec@zf.com

IČ zadavatele: 46349618

DIČ zadavatele: CZ46349618

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Veronika Kapustová
 • Telefon: +420326553420
 • E-mail: Veronika.kapustova@zf.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1179000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pro DČ 1 _Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 2. 12. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pro DČ 2_Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 6. 12. 2019

Datum ukončení: 6. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 11. 2019
 
Aktualizováno: 9. 12. 2019