Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávaní v oblasti technických dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13088

Název zakázky: Vzdělávaní v oblasti technických dovedností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: HOMOLA a.s.

Sídlo zadavatele: Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky, 718 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Sandra Tokařová
  • Telefon: +420775148735
  • E-mail: stokarova@homola.as

IČ zadavatele: 26792770

DIČ zadavatele: CZ26792770

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Sandra Tokařová
  • Telefon: +420775148735
  • E-mail: stokarova@homola.as

Lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
HOMOLA a.s. Vratimovská 624/11 (7. Patro) 718 00, Ostrava – Kunčičky Sekretariát společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 8 až 12 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Předmět zakázky a požadavky zadavatele:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technických dovedností.

Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) jsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
Jednoho kurzu se může hromadně zúčastnit maximálně 12 osob.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby uchazeč byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené v Příloze č. 1.
Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min.
Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, výukových materiálů, osnov školení a osvědčení o absolvování kurzů dle vzoru OPZ.

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Dodavatel zajistí na všechna školení následující výstupy a adekvátní lektorské kapacity:

- školitele/lektory

- prezenční listiny (dle vzoru OP Z)

- potvrzení o absolvování (dle vzoru OP Z)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2019 - 30.11.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory uchazeče nebo prostory zadavatele (ul. Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, 718 00).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 X (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) X váha vyjádřená v procentech

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

základní kvalifikační předpoklady;
profesní kvalifikační předpoklady;
technické kvalifikační předpoklady.

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který není v likvidaci;
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tento profesní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Technické předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti školení technických dovedností (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby, přičemž alespoň 1 významná služby je v hodnotě min. 300.000,- Kč bez DPH.

Přílohou seznamu významných služeb musí být:

identifikace služby;
cena služby (její finanční objem) bez DPH;
doba realizace služby (měsíc a rok);
uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

 

který je držitelem oprávnění (autorizace, certifikace aj.) pro provádění školení uvedených v Příloze č. 1.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) této výzvy nemohou být prokázány prostřednictvím subdodavatele.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v bodu 2 a 3 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 1 písm. b) této výzvy subdodavatelem a
doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 2 písm. a) této výzvy subdodavatelem a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle bodu 2 a bodu 3 této výzvy.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle bodu 2 písm. a) této výzvy.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

Krycí list nabídky dle Přílohy č. 3 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů;
vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz Příloha č. 4, která je pro uchazeče závazná. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Uchazeč dodá celou nabídku také na CD ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatelem s podmínkami této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 839260.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GES spol. s r.o. OSTRAVA, Těšínská 120/54, 710 00 Ostrava-Slezská, IČ 13643924

    Datum podpisu smlouvy: 25. 11. 2019

Datum ukončení: 25. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 11. 2019
 
Aktualizováno: 26. 11. 2019